လိပ္စာ
ေမတၱာလမ္းနွင့္သခင္ဖိုးလွၾကီးလမ္းေထာင့္
၁၄၊၁ ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥက ၠာပၿမိ ု ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
၀၁ ၈၅၀၀၇၅၀၊ ၀၁ ၈၅၀၀၇၅၁၊ ၀၁ ၈၅၀၀၇၅၂
Email - newspaper@uniondaily.net
FAX : ၀၁ ၈၅၀၀၇၄၉
ဆက္သြယ္ရန္ (ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၀၉ ၅၄၀၉၁၈၀၊ ၀၉ ၂၅၄၃၇၄၄၅၇၊ ၀၉ ၄၂၁၁၅၄၃၄၀
Powered by http://hi-tech-sync.co.uk SYNC-GLOBAL