images
UN
UN
သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔လက္ထက္တြင္ ေပၚထြက္လာေသာ အေမရိကန္၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 12 August 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးလာျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမို ကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ထိန္းညႇိ ေပးမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဝါရွင္တန္ ဘက္မွ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ခံမႈျမင့္တက္လာ ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ရန္ လို အပ္မည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖစ္ ေစမည့္အရာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝုိင္းဘက္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ တင္း က်ပ္မႈအခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ ဟု သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ သမဂၢသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအားေပးအပ္ထားသည့္ ကုန္ သြယ္မႈ ဆိုင္ရာအထူးအခြင့္အေရးအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ သင့္မသင့္ဆိုသည္ ကို စဥ္းစားလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ ဆန္မ်ားအား အခြန္ ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမိုက္ပြန္ပီယိုက
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာမူဝါဒပိုင္းအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အေမရိကန္၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ မႈအခန္းက႑ကို ထင္ဟတ္ျပသလိုျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုေသာ သေဘာမ်ဳိးေျပာၾကား ခဲ့သည္။
အေမရိကန္ဘက္မွ အေရးယူပိတ္ဆို႔ မႈအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသအတြင္း၌ ဒီမို ကေရစီအေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ ရန္ ေျခလွမ္းျပင္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ တကာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ ေသာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပမည္ဟု အတည္ ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အေမရိကန္ဘက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရ ႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ခံေနရသည့္အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည့္ၾကားမွ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္ အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားျမင့္မားလာ ေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပသလိုျခင္းလည္းျဖစ္ပံုရသည္။ ညီလာခံ တြင္ မတူညီသည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေဒၚ နယ္ထရန္႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေရး အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွား သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအေမရိကန္အစိုးရ က ခ်မွတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ အေမရိကန္အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိး စီးပြားမ်ား၊ အေရးပါမႈမ်ားအေပၚ မည္ သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္မည္ နည္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္မသင့္ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား ၏ အေျဖမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေနသည္ ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရ အေနျဖင့္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရ မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိေန သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ ဆံေရးေကာင္းမ်ား ကာလရွည္တည္ ေဆာက္ထားႏိုင္သည့္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔၏ လႊမ္း မိုးမႈႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကို အေမ ရိကန္ဘက္မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရကာ ေပၚထြက္လာမည့္အစိုးရသစ္၏ အေန အထားကိုပါ အေမရိကန္ဘက္မွ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္ ဘက္မွ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ ျခင္းသည္ အေမရိကန္သမၼတရာထူးအား ေဒၚနယ္ထရန္႔ ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထင္သာ ျမင္သာရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု သတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ မႈမ်ား လုပ္မလုပ္ဆိုသည္ကိုမူ အေမ ရိကန္အစိုးရဘက္မွ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ ေနျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာၾကားမွ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန အေပၚ မွန္းဆတြက္ခ်က္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံၾကားရွိ ဆက္ဆံ ေရးအေျခအေနသည္ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ မလြယ္ကူသည့္အေနအထားတြင္သာ ဆက္ရွိေနဖြယ္ရွိသည္။
(Ref; US-Myanmar Policy Under Tump in the Spotlight With New Sanctions by Prashanth Parameswaran)