images
UN
UN
ဒါတို႔ေျပ ဒါတို႔ေျမ(ကဗ်ာ)
Tuesday, 13 August 2019
* ညီၫြတ္ျခင္းမ်ား
အင္အားတည္ပါ သည္ခ်ိန္ခါဝယ္။
* ႏိုးၾကားျခင္းမ်ား
အင္အားတည္ပါ သည္ခ်ိန္ခါဝယ္။
* ေသြးစည္းျခင္းမ်ား
အင္အားတည္ပါ သည္ခ်ိန္ခါဝယ္။
* သည္ခ်ိန္ခါေကာင္း သမိုင္းေၾကာင္းတြက္
ေပါင္း႐ံုးညီညီ အင္အားတည္မွ
ျပည္ပျပည္တြင္း ခ်င္းနင္းရန္စြယ္
ကာကြယ္စြမ္းၿပိဳင္ တြန္းလွန္ႏိုင္လိမ့္
မယိုင္ယြင္းေစ ေသြးနီးေစ။
* ခိုင္က်ည္မားမတ္ ညီညီၫြတ္ႏွင့္
ေကာင္းျမတ္အေမြ ေစာင့္ထိန္းေလၾက
အေျချမႇင့္လ်က္ သမိုင္းဆက္ရင္း
လက္ေတြ႕ယွဥ္ၾကည့္ လမ္းထြင္ညိႇၾက
မ်က္စိလည္းဖြင့္ နားလည္းစြင့္ရင္း
အသင့္ရွိၾက ဝန္းရံၾကေလ
ျပေလာ့ ညီေစ တို႔အင္အား။
* တစ္စထင္းေခ်ာင္း
ေျဖာင္းေျဖာင္း႐ိုက္ခ်ဳိး အလြယ္က်ဳိးႏိုင္
တိုးျဖည့္ကာထား ထင္းေခ်ာင္းမ်ားစြာ
ခ်ဳိးကားမပိုင္ အင္အားၿမိဳင္သုိ႔
ခိုင္မာႏိုးထ လႊင့္ထူၾကေလာ့
ထိကမခံ လက္႐ုံးမာန္ဝင့္
ရင္ဖြင့္ေၾကြးေၾကာ္ လိုက္စမ္းေဟ
''ဒါတို႔ေျပ... ဒါ...တို႔ေျမ...''
''တို႔ဘိုးဘြား သမိုင္းေပးအေမြ...။ ။
မင္းေသြးႏြယ္(ဇီးကုန္း)