images
UN
UN
ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈႏွင့္ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္းေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ရွင္းလင္း
ကိုကိုလြင္ Thursday, 17 May 2018
ျမန္မာ့ ျပည္ပပို႔ကုန္ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ားအား အဓိကထား ဝယ္ ယူေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွလတ္တေလာ ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ ေနရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားမည့္ အစီအမံမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွဒုတိယဝန္ႀကီး က အစီအစဥ္ေလးရပ္ျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
ယမန္ေန႕ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တတိယေန႔ကမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးေအာင္ ၾကည္ၫြန္႔ ေမးျမန္းသည့္ ျမန္မာ့ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားအား အဓိက ဝယ္ယူေလ့ရွိသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္EU ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးတြင္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တား မႈမ်ားအေပၚ အလ်င္အျမန္ ကုစား ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သို႔ေဆာင္ ရြက္မည္ကို သိရွိလိုသည့္ေမးျမန္းမႈ အေပၚဒုတိယဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရွင္းလင္းခဲ့ရာ၌ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ ပါ ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာ္ဒီအေန ျဖင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္White Stop Disease (MrNV) ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံ၌White Stop Disease ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ ၂ဝ၁၇ ေမလတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၇ ဇူလိုင္မွ ဒီဇင္ဘာအထိ OIC သို႔ေပးပို႔မႈမွတ္တမ္း၌ မည္ သည့္ေရာဂါမွမေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးေရခ်ဳိပုစြန္မ်ား တြင္သာေတြ႕ရွိရၿပီး ငါးမ်ားတြင္ မေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဆက္လက္တင္ပို႔ ႏိုင္ရန္ ေဆာ္ဒီသို႔ေတာင္းဆိုထား ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဆာ္ဒီသံ႐ံုး စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ဌာနခြဲမွ မစၥတာဟူစန္တန္ဘူစီမွ ေဆာ္ဒီသံအမတ္ႀကီးထံသို႔ ဆက္ လက္တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန သို႔ ညိႇႏႈိင္းစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။
ဆက္လက္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ပင္လယ္ႏို႔တိုက္သတၱဝါ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ ပင္လယ္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါကာကြယ္ေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္၌ အသက္ဝင္ၿပီးျဖစ္ကာ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားအားေက်ာ္လြန္၍ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား မေတာ္တဆ ေသဆံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာ ရရွိသည့္ငါးမ်ား တင္သြင္းျခင္း အားတားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ေရေနႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားကာကြယ္ ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ငါးသယံဇာတထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ေရလုပ္ငန္းပို႔ကုန္ျမႇင့္ တင္ႏိုင္ရန္Vessel Morni-toring Systen အား ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား တြင္ တပ္ဆင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ တရားမဝင္ငါးဖမ္း ဆီးမႈမ်ားသိရွိႏိုင္ျပီး ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေရ ထြက္ပစၥည္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ နည္း ပညာပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအသိေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားရရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ရရွိရန္ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သင္တန္း မ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၌ပို႔ခ်ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၈ အတြင္းသင္တန္း ရွစ္ႀကိမ္ ၌ ၆၂၈ ဦးတို႔အား သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက လႊတ္ ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။