images
UN
UN
အက်ဘက္ဦးတည္မႈမ်ားရပ္တန့္ျခင္းမရွိေသးေသာ ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 21 May 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဦးခင္ေရႊက 'ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက စီး ပြားေရးေကာင္းလာရင္ တိုးတက္လာ ရင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြ လိုက္တက္ သလို စီးပြားေရးက အက်ဘက္ေရာက္ သြားရင္လည္း အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြက အက်ဘက္ ေရာက္သြားၿမဲပါပဲ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြဆီမွာလည္း အိမ္ျခံေျမေတြ ဝယ္ဖုိ႔ လံုေလာက္တဲ့ပုိက္ဆံမ်ိဳးရွိမေနပါ ဘူး'ဟုေျပာသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ တြင္ အျမင့္ဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အတူပါရွိိလာသည့္ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္ မ်ားက ေနအိမ္ႏွင့္႐ံုးခန္းမ်ားကို တန္ဖိုး ႀကီးႀကီးေပးငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ားျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား အျမင့္ဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနမွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ သည့္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ ခဲ့သည့္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ သို႔ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ခန္႔ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။
ဦးခင္ေရႊက 'ဥေရာပသမဂၢနဲ႔အေမရိ ကန္ရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ခုထိဝင္မလာ ေသးပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က မ်ိဳးႏြယ္စု ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းစြပ္စြဲ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အေမရိကန္ ရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ခုအား ေစာင့္ဆုိင္းၾကည့္႐ႈသည့္အသြင္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိသည္။လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ အက်ဘက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ကမၻာ့ ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ား အတြင္း၌ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္ကုန္တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ခုနစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ အခြန္ပိုမိုေကာက္ ခံသည့္မူဝါဒပိုင္းႏွင့္အတူ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္းျမင့္မားေစသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအားေငြစကၠဴ သစ္႐ိုက္ႏွိပ္ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းကိုပါ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ သည့္နည္းလမ္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းမ်ား အတြင္းစတင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာလည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ ႏုိင္ေသာအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္အဆိုပါမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းဖန္တီးမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ဆုတ္ယုတ္ မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။
လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ စတင္တာဝန္ ယူခဲ့ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းအားလံုးနီးပါး ဆုိင္းငံ့ခံခဲ့ရ သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ားအားသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိမရွိ ဆုိသည္ကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးက႑ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း ရွိမရွိဆုိ သည္ကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဆုိင္းငံ့ေစ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေရာင္းလိုအား ျမင့္တက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ အထိ ေလွ်ာ့ခ်သကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားအက်ိဳးဆက္မ်ားလည္း ေပၚထြက္ ခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္လုပ္သား မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ ရျခင္းကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လ ပိုင္းခန္႔အၾကာတြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ျပင္ဆင္မႈ အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွလြဲ၍ အား လံုးအား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လအတန္ၾကာ ဆုိင္းငံ့ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေႏွးေကြးေစသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ လက္ ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၌ ဆူးေလ စကြဲယားႏွင့္ ဂ်န္းရွင္းစီးတီးကဲ့သို႔အဆင့္ ျမင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားၿပီးစီး သြားခဲ့ျခင္းကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအိမ္ျခံ ေျမအငွားေစ်းကြက္အေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားပါဝင္သည့္ေနရာမ်ားေပၚထြက္ လာျခင္းေၾကာင့္ေတာင္းဆုိခ်က္အေဟာင္း မ်ားေနရာတြင္ေတာင္းဆိုမႈအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။
(Ref; Myanmar Property Falls Back to Earth By Peter Janssen) (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)