images
UN
UN
အက်ဘက္ဦးတည္မႈမ်ားရပ္တန့္ျခင္းမရွိေသးေသာ ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 22 May 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ေနသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္မန္ေန ဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာဒန္ေဒးဗစ္က ''ေဖာက္သည္သစ္ အနည္းငယ္ေလာက္ပဲ ရသလိုျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒါဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ျဖစ္စဥ္အမွန္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေရာင္းလိုအားဘက္က သိသိသာသာ အားေကာင္းေနၿပီး လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ဆီ ေရာက္ေနပါၿပီ။ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစၿပီး အိမ္ရာ ေတြမွာ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့သူေတြဟာ႐ံုးခန္း သစ္ေတြဆီကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ စိတ္ဝင္စား လာၾကပါၿပီ။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အရည္အေသြးနဲ႔ဆုိင္တဲ့စိန္ေခၚမႈေတြပိုမ်ား လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ တာေတြကို ပိုမိုေတာင္းဆိုလာတာျဖစ္ပါ တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာအရည္အေသြး ျမင့္တဲ့႐ံုးခန္းေနရာမ်ိဳးေတြ ဖန္တီးလာႏုိင္ တာကလည္း အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။ ဒန္ေဒးဗစ္ ၏ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအေဆာက္ အအုံ ၂၅ ခုတြင္ အခန္းငွားရမ္းေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ၾကားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ အား ဆူးေလေစတီေတာ္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းမဝန္းက်င္ရွိသမုိင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားရွိရာတြင္ ထားရွိျခင္း ႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီလမ္းဘက္သို႔ေျပာင္း ေရႊ႕မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းဆုိသည့္အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ အျငင္းအခုံျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ကမၻာေအးေစတီလမ္းေပၚတြင္ ဗီယက္နမ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္တည္ေဆာက္ ခဲ့ကာ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ဟိုတယ္ မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာစင္တာရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ျငင္းခုံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။
႐ိုးမလုပ္ငန္းစုေအာက္ရွိအိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီတြင္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာစတီဗင္ ပါဗစ္က ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ထဲမွာ တိုးတက္မႈေတြရွိေနသလို ဗဟို ခ်က္ကို ဘယ္မွာထားမလဲဆုိတဲ့ ျငင္းခုံ
မႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ စီးပြားေရး က႑အတြက္ ဗဟိုခ်က္ေနရာကိုဘယ္ေန ရာမွာဖန္တီးမလဲလို႔ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကစၿပီး အဲဒီတိုးတက္မႈေတြအတြက္ အေျဖစထြက္လာခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါ တယ္''ဟုေျပာသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိေသာ ယခင္မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္ေဟာင္းအား ႐ိုးမ ကုမၸဏီက ဘက္စံုအိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္။အခန္းေပါင္း ၈၈ ခန္းပါဝင္မည့္ဟိုတယ္ ႏွင့္အတူ ႐ံုးခန္းေနရာမ်ား၊ လူေနအိမ္ရာ မ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား ပါဝင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းၿပီးစီး သြားပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အဆင့္ ျမင့္႐ံုးခန္းအမ်ားအျပား ထပ္မံေပၚထြက္ လာဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေျမအက်ယ္ ၁ဝ ဧကခန္႔တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္အဆုိပါစီမံ ကိန္းတြင္ ႐ိုးမလုပ္ငန္းစု၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ မစ္ဆူဘီရွီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း စု၊ ပင္နီဆူလာဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုမ်ားက ရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္ထားသည္။
အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိေသာပမာဏႀကီး မားသည့္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ရည္မွန္းထားေသာစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏သမိုင္းဝင္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ဘူတာႀကီးတစ္ဝိုက္တြင္ေပၚထြက္ လာမည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ လည္းသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အ ျပင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို ျပန္လည္မြမ္းမံ မည့္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတစ္ခုေဖာ္ ေဆာင္ရန္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီ လအတြင္းက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ မုတၱမ ကုမၸဏီမ်ားက ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအပါ အဝင္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ ေသာ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုအားေဖာ္ေဆာင္ ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသည္လည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိရွားပါးသမုိင္းဝင္အေမြအႏွစ္ မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေသာေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္အား စီးပြားေရး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာေစရန္ရည္မွန္းေသာစီမံ ကိန္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
မီးရထား႐ံုးခ်ဳပ္ေဟာင္းေျမေနရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္စီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ဘူတာ ႀကီးအား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္စီမံကိန္းမ်ား သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းခ်မွတ္သူမ်ား အတြက္ ရွားပါးကိုလိုနီေခတ္လက္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုမူလလက္ရာမပ်က္ ထိန္းသိမ္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္စီးပြားေရး ဇုန္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္စီမံကိန္း မ်ားျဖစ္သည္။ စတီဗင္ပါဗစ္က ''စီမံ ကိန္းမွာပါဝင္ေနတဲ့သူတိုင္းရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈက ထိခိုက္လို႔မရတဲ့ ပ်က္စီးလို႔ မရတဲ့ ကိုလိုနီေခတ္လက္ရာအေဆာက္ အအံုေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ရန္ကုန္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္အဆင့္ျမင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားဖန္တီးေပးရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ကိုပါ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Myanmar Property Falls Back to Earth By Peter Jan-ssen)