images
UN
UN
စီမံကိန္းႏွင္႕ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင္႕ျပဳ
သည္ေခတ္လူ Saturday, 26 May 2018
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ယမန္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္ဟူ၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။