images
UN
UN
အလွဴဒါနျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
တကၠသုိလ္သခၤ Sunday, 27 May 2018
ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ ''ဒါန''အလွဴ ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆို႐ိုးစကားမ်ား ရိွ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ''ေညာင္ေစ့ ေလာက္လွဴ၊ ေညာင္ပင္ေလာက္ရ''၊ ''မရိွလို႔မလွဴ၊ မလွဴလို႔မရိွ''၊ ''အလွဴ ေရစက္လက္ႏွင့္မကြာ''၊ ''တစ္မူးရလို႔ တစ္ပဲလွဴ၊ တို႔ရွမ္းေတာင္သူ တူႏိုင္႐ိုး လား'' စသည္တို႔ျဖစ္၏။
ဒါန ဟူသည္ မိမိပိုင္ဆုိင္ေသာ မိမိ ၏အသက္ခႏၶာႏွင့္တကြ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ ကို စြန္႕လႊတ္လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းျဖစ္ ၏။ ေပးလွဴမႈဒါနကုသိုလ္၊ ေပးလွဴေသာ ဒါနေစတနာတို႔သည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေပးလွဴေသာအလွဴဝတၴဳပစၥည္းသည္ နတ္ျပည္ေစာင္းတန္းေလွကားျဖစ္သည္။ ျမတ္ေသာရိကၡာလည္းျဖစ္သည္။
ဒါန ဟူေသာေပးကမ္းမႈျပဳသူသည္ ဘဝတြင္ ေျဖာင့္တန္းေအာင္ျမင္၍ ဒုကၡ မွလြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ဟူေသာ အျမတ္ ဆံုးခ်မ္းသာကို ေပးသူ၊ လွဴသူတို႔သာရရိွ ၏။ ေပးကမ္းျခင္းသည္သာ ေအာင္ျမင္ ရာ၏။
ဒါန ျပဳရာတြင္ ေစတနာကသာ ကံ ျဖစ္၍ အက်ဳိးေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ဝတၴဳ ပစၥည္းက အက်ဳိးမေပးႏိုင္ပါ။ သို႔ရာ တြင္ ဝတၴဳပစၥည္းထင္ရွားရိွ၍ ျဖစ္ေပၚ ေသာေစတနာမွသာ အက်ဳိးေပးႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ ဝတၴဳပစၥည္းကိုလည္း ဒါနဟုေခၚ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ဒါနေျမာက္ရန္ (၁) အလွဴေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ (၂)လွဴလုိေသာေစတနာ၊ (၃)လွဴ ဖြယ္ဝတၴဳပစၥည္း၊ (၄)ထင္ရွားရွိေနေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ အဂၤါေလးပါးျပည့္စံုရ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အဂၤါေလးပါးျပည့္စံု ၿပီး လွဴဒါန္းျခင္းျပဳမွသာ ဒါနျပဳျခင္းကိစၥ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းႏိုင္ေသာေစတနာျဖစ္ ေပၚရန္အတြက္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းဟူေသာ စာဂတရားျဖစ္ေပၚရ၏။ အဂၤုတၴိဳရ္ပါဠိ ေတာ္၌ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားရာတြင္ သဒၶါ၊ သီလ၊သုတ၊စာဂ၊ပညာ၊ ဟီရိ ၾသတၱပၸ ဟူ၍ဒါနအစား စာဂကိုထည့္သြင္းခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဒါနျပဳရာတြင္ ဆႏၵဟူေသာလိုလား မႈ၊ ဝီရိယဟူေသာ အားထုတ္မႈ၊ စိတၱဟူ ေသာ ပိုင္းျခားသိျမင္မႈ၊ ဝီမံသဟူေသာ ထိုးသြင္းသိျမင္မႈ၊ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္တို႔အေပၚမူတည္၍ အက်ဳိးေပး လည္းကြဲျပားမႈရွိ၏။
ကုသိုလ္လံုးဝမရရွိဘဲ အကုသိုလ္ျဖစ္ ေစေသာအလွဴတို႔မွာ မူးယစ္ေစတတ္ ေသာ ေသရည္၊ ေသရက္၊ ဘိန္း၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ္စေသာအလွဴမ်ဳိး၊ ႏြား သိုးအလွဴမ်ဳိး၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာပန္းခ်ီ၊ ဓာတ္ပံု၊ ႐ုပ္တုအလွဴမ်ဳိးတို႔ျဖစ္သည္။ ထို အလွဴတို႔မွာ မလွဴအပ္ေသာအလွဴဒါန ျဖစ္ပါ၏။
ဒါနအက်ဳိးကို အျပည့္အဝရရွိရန္ မိမိ လွဴဒါန္းမည့္ ပစၥည္းကို လွပတင့္တယ္ ေအာင္ တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ မြန္ျမတ္ေသာ၊ ေကာင္းေသာအရာဝတၴဳတို႔ကိုသာ လွဴ ဒါန္းျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအလွဴကို သာ ျပဳျခင္း၊
အလွဴခံမည့္ပုဂိၢဳလ္အတြက္ တရားႏွင့္လည္း ေလ်ာ္ညီ၍ အမွန္တ ကယ္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိုသာလွဴျခင္း၊ မိမိစြမ္းႏိုင္သမွ်အားထုတ္၍ လွဴဒါန္းစဥ္ အခါ၌ စိတ္ကုိၾကည္လင္စြာ ထားရွိျခင္း၊ လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္လည္းမိမိအလွဴအတြက္ ဝမ္းေျမာက္၍ေနျခင္း၊တရားသျဖင့္ ရရွိ ေသာ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္သာ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အလွဴခံပုဂိၢဳလ္သည္ ျမတ္ေသာသူေတာ္ စင္ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ျခင္းစသည့္အေၾကာင္းတရား မ်ားႏွင့္ ျပည္႔စုံရမည္ ျဖစ္သည္။
ဒါနကုသုိလ္ျပဳရာတြင္ ရွိမွလွဴမည္၊ မရွိလွ်င္မလွဴဟူေသာ စိတ္ကူးမ်ဳိး မထားရွိရန္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကား ေတာ္မူေသာ အလွဴဒါန ခုနစ္မ်ဳိးကုိ ေလ့ လာသိရွိၿပီး ကုသုိလ္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါ၏။
အခါတစ္ပါး၌ လုလင္တစ္ေယာက္ သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံခ်ဥ္းကပ္၍ ''တ ပည့္ေတာ္သည္ မည္သည့္အရာကုိပဲ လုပ္ လုပ္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ေနရပါ သနည္းဘုရား''ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။
ျမတ္စြာဘုရားက ''ခ်စ္သားသည္ အလွဴဒါန မျပဳတတ္၍ ျဖစ္သည္''ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူသည္။
ထုိအခါလုလင္က ''ေငြေၾကးတစ္ ျပားတစ္ခ်ပ္မွ် မရွိေသာ တပည့္ေတာ္ အဖုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ အလွဴဒါနျပဳႏုိင္ပါမည္ နည္း'' ဟုေလွ်ာက္ထားျပန္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားက ''ခ်စ္သား ဤသုိ႔ မဟုတ္သည္ကုိ မွတ္သားေလာ့။ တစ္ ေယာက္သူသည္ ေငြေၾကးမရွိေသာ္လည္း သူတစ္ပါးကုိ ေပးကမ္းႏုိင္ေသာ အလွဴ ဒါန ခုနစ္မ်ဳိးရွိသည္။
ယင္းခုနစ္မ်ဳိးမွာ-

(၁) မ်က္ႏွာဟန္ပန္ အမူအရာျဖင့္ အလွဴ ဒါနျပဳျခင္း၊(အျပံဳးျဖင့္ ေဖာ္ေရြစြာ ဆက္ဆံျခင္း)
(၂) ႏႈတ္ျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊
(အားေပးစကား၊ ႏွစ္သိမ့္စကား၊ ခ်ီးက်ဴးစကား၊ညႇာတာစကား၊ ေႏြး ေထြးေသာစကားမ်ားေျပာဆိုျခင္း)
(၃) စိတ္ျဖင့္အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊
(စိတ္တံခါးကိုဖြင့္၍ သူတစ္ ပါးကို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ဆက္ဆံျခင္း)
(၄) အျမင္ျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊
(ေကာင္းေသာေစတနာ အျမင္ျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္း)
(၅) ကာယလုပ္အားျဖင့္အလွဴဒါန ျပဳ ျခင္း၊
(ကိုယ္ႏိုင္နင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ကူညီျခင္း)
(၆) ေနရာထိုင္ခင္း အလွဴဒါနျပဳ ျခင္း၊
(ေလွစီး၊ကားစီးသည့္အခါ မိမိထိုင္ခုံ ေနရာကို အိုမင္းမစြမ္းသူ၊ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္သည္ႏွင့္ကေလးသူငယ္တို႔အား မိမိ၏ထုိင္ခုံေနရာကို ထိုင္ေစျခင္း)
(၇) ေနအိမ္အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊ (မိမိ ၏ အိမ္ေနရာကိုသူတစ္ပါးတို႔အနားယူ ေစျခင္းအလို႔ငွာေပးကမ္းျခင္း)
တို႔ ျဖစ္၏။
ေရစက္ခ်အမွ်ေပးေဝျခင္း
လွဴဒါန္းၿပီးသည္ႏွင့္ ေရစက္ခ်ၿပီး အမွ်ေပးေဝေလ့ရွိၾက၏။ အခ်ဳိ႕မွာေရစက္ မခ်ၾကပါ။ အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊ အလွဴဒါန အထေျမာက္ျခင္းအဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ေရ စက္ခ်ျခင္းဟူေသာက႑ပါဝင္မႈမရွိ သျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကေသာအခါ ေရစက္ ခ်သည္ျဖစ္ေစ၊ မခ်သည္ျဖစ္ေစဒါန ေျမာက္ပါ၏။ ဒါနအက်ဳိးရရွိၾကမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ရာတြင္ေရစက္ခ်ျခင္းျဖင့္ မိမိျပဳေသာကုသိုလ္တို႔ကို ျပန္လည္ၾကား နာအာ႐ံုျပဳရသည္ျဖစ္၍ ေစတနာကံတို႔ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစသျဖင့္ ပို၍ေကာင္းသည္ ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ဝမ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္ရျခင္း
မိမိကသူတစ္ပါးအား တစ္စံုတစ္ခု ကိုေပးကမ္းလွဴဒါန္းလိုက္ေသာအခါ တစ္ဖက္သားတြင္ လိုအပ္ေသာအရာတို႔ ရရွိၿပီး ခ်မ္းသာမႈကိုရရွိကာ ဝမ္းေျမာက္ ပီတိျဖစ္ရ၏။ ထိုဝမ္းေျမာက္ပီတိသည္ လွဴဒါန္းသူထံသို႔ပါ ျပန္လည္ကူးစက္ပ်ံ႕ ႏွံ႔၍ ေက်နပ္မႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈတို႔ကို ရရွိ ပါ၏။ ဤသည္မွာ လက္ငင္းရရွိေသာ ဒါနအက်ဳိးပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။