images
UN
UN
လူငယ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ (ပထမပိုင္း)
သူရေအး Monday, 28 May 2018
ယဥ္ေက်းမႈ၏ အဓိပၸာယ္
ယဥ္ေက်းမႈ၏အဓိပၸာယ္ကို ျမန္မာအဘိဓာန္ တြင္ (၁)သိမ္ေမြ႔ေျပျပစ္ေသာ တတ္သိလိမၼာမႈ၊ (၂)တိုးတက္ထြန္းကားလာေသာ လူမႈအဆင့္ အတန္း၊ (၃)အစဥ္အလာအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းတည္ ရွိလာေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္း စသည္ဟူ၍ ဖြင့္ဆို ထားသည္။ ယဥ္ေက်းမႈကို အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ Culture ႏွင့္ Civilization ဟူ၍ ေဖာ္ျပၿပီး Culture မွာ အထက္ပါ(၁)ႏွင့္(၃)ကို ရည္ညႊန္း ၿပီး Civilization မွာ အထက္ပါ(၂)ကို ရည္ညႊန္း သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ Culture ကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာကို ခံစားနားလည္ျခင္း၊ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး Civilization ကိုလူမႈတိုးတက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ဳိးတိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈကိုယ္စီရွိၾကရာေရေျမ သဘာဝ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ က်င့္သုံးသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာတို႔ကိုလိုက္၍လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ႏွင့္တစ္မ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈျခင္း မတူညီၾကေပ။ ယဥ္ ေက်းမႈ၏ သေဘာသဘာဝမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔စီးဆင္းတတ္ သည့္ သေဘာရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာမ်ား အစြမ္းကုန္ထြန္းကားေနေသာ သတင္းမီဒီယာေခတ္ႀကီးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ တားမႏိုင္ဆီးမရ အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံမွတစ္ႏိုင္ငံသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔စီးဝင္ လ်က္ရွိသည္။အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ စာေပ၊ အင္တာနက္စသည့္ တံခါးေပါက္ အသီးသီးမွ စီးဝင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုစီးဝင္လာေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးက ရွိၿပီးသားျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ဝါးမ်ဳိဖ်က္ဆီး မပစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းသြားရမည့္တာဝန္မွာ ယေန႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ အေရးႀကီးတာဝန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ကိုယ့္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထားဖို႔လို႔
လူ႔သမိုင္းကိုေလ့လာရာတြင္ လူတို႔သည္ႀကီး ျမတ္၍ အဖိုးတန္လွေသာယဥ္ေက်းမႈကို အလြယ္ တကူရရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ႐ုိင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္း ေသာေက်ာက္ေခတ္လူေနမႈဘဝမွ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ၊ သမိုင္းေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္း လ်က္ သဘာဝတရား၏ဒဏ္ကိုၾကံံ့ၾကံ့ခံရင္း ႀကီး မားေသာဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္အရင္းအႏွီးမ်ား ေပးဆပ္ၿပီးမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတိုင္းသည္ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို ကိုယ္တန္ဖိုးထား ဖို႔လိုအပ္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္စီးလွ်င္ လူမ်ဳိးလည္း ပ်က္သုဥ္းမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း ေရးလုပ္ငန္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ ဂုဏ္ က်က္သေရမွာ ၄င္း၏အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အေပၚတြင္အေျခခံလ်က္ရွိရာ အမ်ဳိးသားယဥ္ ေက်းမႈတန္ဖိုးက်ဆင္းလွ်င္ ထိုလူမ်ဳိး၊ ထိုတိုင္း ျပည္၏ ဂုဏ္က်က္သေရသည္လည္း ညႇိဳးႏြမ္း က်ဆင္းမည္သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ မတူကဲြျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾက သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းလက္ခံက်င့္သုံးသည့္ ယဥ္ ေက်းမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္အခါ လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက်င့္သုံးသည္က ျမန္မာ့ယဥ္ ေက်းမႈ၊ အာရွတိုက္သားမ်ား က်င့္သုံးသည္က အာရွယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥေရာပတိုက္သားမ်ား က်င့္ သုံးသည္က ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈဟူ၍ျဖစ္လာ သည္။ အာရွတိုက္သားတို႔က လူႀကီးသူမႏွင့္ဆရာ မိဘတို႔ကို ကုိယ္ကိုႏွိမ့္ၿပီး အ႐ုိအေသေပးသည္။ ေခါင္းငုံ႔သည္။ ဥေရာပတိုက္သားတို႔က ခါး ေထာက္၍ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ေျပာသည့္ပုံစံ မ်ဳိး ေျပာသည္။ အာရွတိုက္သားတို႔က တျခား သူကို ေဖာ္ေရြစြာျဖင့္ ကူညီေဆာင္မတတ္သည္။ ဥေရာပတိုက္သားတို႔က ေဖာ္ေရြမႈကင္းၿပီး ကူညီ ေဆာင္မမႈနည္းသည္။ မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသြားတတ္ၾကသည္။
အာရွတိုက္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို တန္ဖိုးထား ၾကသည္။ ဥေရာပတိုက္တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေက်နပ္လွ်င္ ႀကိဳက္သေလာက္ယူႏိုင္သည္။ အာရွ တိုက္တြင္ မိဘႏွင့္သားသမီးမ်ား သိုက္သိုက္ဝန္း ဝန္းေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ရွိသည္။ ဥေရာပ သားတို႔က (၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္သည္ႏွင့္ သူ႔ဘဝသူ ေက်ာင္းၿပီး မိဘအိမ္မွ ခဲြခြာေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ား အမ်ဳိး မ်ဳိးကဲြျပားေနေသာ္လည္း မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ အသင့္ ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို လူငယ္တိုင္း တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ လိုသည္။
ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္မ်ဳိး
ယဥ္ေက်းမႈကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခဲြႏိုင္ သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ယဥ္ေက်းမႈမွာ Civilization ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ေက်ာက္ေခတ္ကစ၍ လူမ်ား အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္းတိုးတက္လာကာ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေထာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္၊ အခ်င္းခ်င္းကူးလူး ဆက္ဆံ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ားတည္ ေဆာက္ရာမွ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း တိုးျမင့္ လာမႈပင္ျဖစ္သည္။ ေျပာဆိုေနထိုင္ျပဳမူပုံႏွင့္ ဝတ္စားဆင္ယင္ပုံတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ လူ႐ုိင္း ဘဝမွ လူယဥ္ဘဝသို႔ ကူးေျပာင္းလာမႈဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈမွာ Culture ႏွင့္ သက္္ဆိုင္ၿပီး ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ မည္သို႔စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၿပီး၊ မည္သို႔တီထြင္ၾကံဆ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသလဲ၊ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ ပုံသဏၭာန္ မ်ားကို ၾကားခံအျဖစ္သုံးၿပီး မည္သို႔ခဲြျခားစိတ္ျဖာ ခဲ့ၾကသလဲ၊ ထိုစိတ္ကူးႏွင့္ခဲြျခားစိတ္ျဖာမႈမ်ားကို မည္သို႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသလဲ စသည့္ ယဥ္ ေက်းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ သည္။ Civilization ကမွ Culture သို႔ ဆင္း သက္လာသည္ဟုဆိုၾကသည္။ လူသားမ်ားစိုက္ ပ်ဳိးေရးနည္းပညာကို စတင္သိရွိလာျခင္းသည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို စတင္ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုကမွတစ္ဆင့္ အိမ္ေထာင္စုစနစ္၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္ သုံးၿပီး ယဥ္ေက်းမႈနိဒါန္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတို႔ကို အေျခခံေသာ ကိုးကြယ္မႈကလည္း လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ကို ႀကီးစြာသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ အေတြး အေခၚအယူအဆမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားက လည္း လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို ႀကီးစြာၾသဇာေညာင္းခဲ့ သည္။ ဘာသာစကားဟူ၍ ေပၚေပါက္လာရာမွ စာေပဟူ၍ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ စိတ္ကူးပုံေဖာ္ မႈမွတစ္ဆင့္ ကဗ်ာႏွင့္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု လက္ရာမ်ား ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ လက္မႈအတတ္ပညာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဂီတဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုလည္း ဖန္တီးလာခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖတ္သန္း၍ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္မ်ဳိးကို လူတို႔ပုံေဖာ္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဟီရိ(အရွက္တရား)ႏွင့္ ၾသတၱပၸ (အေၾကာက္ တရား)တို႔ျဖစ္ၿပီး ႐ုိေသႏွိမ့္ခ်သည့္ ဂါရဝတရား၊ နိဝါတတရားတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ အရွက္ တရားေလးပါးတြင္ အမ်ဳိးကိုမေစာင့္ျခင္း၊ အသက္ကိုမေထာက္ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္းကို မေစာင့္ ျခင္း၊ ပညာ သတိ အၾကားအျမင္ကို မေထာက္ ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ အေၾကာက္တရား ေလးပါး တြင္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကိုေၾကာက္ျခင္း၊ ဥစၥာဆုံး႐ႈံးမည္ ကိုေၾကာက္ျခင္း၊ ေသဒဏ္ကိုေၾကာက္ျခင္း၊ အပါယ္ေလးပါးကို ေၾကာက္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစု ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဆုံးအမ မ်ား လႊမ္းမိုးေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကို ႏွလုံးသားထဲ စိမ့္ဝင္ ေစသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဆုံးအမေအာက္တြင္ ျမန္မာတို႔၏အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈသည္ ျမင့္မား ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္
ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအဆုံးအမျဖင့္ ႀကီးျပင္း လာခဲ့ ၾကရသူမ်ားျဖစ္ရာ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ - သုံးပါးလုံး မ႐ုိင္းစိုင္း၊ မၾကမ္းတမ္းသူကိုမွ ယဥ္ ေက်းသူဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားရွိ သည္။ သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးအခါတြင္ မေကာင္းမႈ မ်ားကိုေဆးေၾကာသည့္အေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယဥ္ေက်းစြာ ေရပက္ကစားၾကျခင္း၊ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေရသပၸာယ္ျခင္း၊ သက္ႀကီး ရြယ္အို တို႔ကို ေရခ်ဳိးေခါင္းေလွ်ာ္ သန္႔စင္ေပးျခင္း၊ ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ ႏွစ္သစ္ကူးပရိတ္တရားေတာ္ မ်ား နာၾကားျခင္း၊ ဝါဆိုလတြင္ ဝါဆိုပန္းခူး ထြက္၍ ဘုရားပုထိုးပူေဇာ္ျခင္း၊ သံဃာေတာ္ မ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ သီတင္း ကြ်တ္လတြင္ မိဘဆရာသမားမ်ားႏွင့္ လူႀကီး သူမမ်ားကို ကန္ေတာ့ျခင္းစသည္တို႔ ျပဳၾက သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့႐ုိးရားယဥ္ေက်းမႈ အႏု ပညာအျဖစ္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုစသည့္ ပန္း(၁ဝ)မ်ဳိး အႏုပညာ၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ဂီတ၊ ဇာတ္သဘင္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ စသည္တို႔လည္းရွိသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို တာဝန္ေက်စြာ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ားကို အေလးအျမတ္ျပဳ၍ တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ လိုေပသည္။ ပုဂံေခတ္ က်န္စစ္သားမင္းလက္ ထက္တြင္ သမီးေတာ္ ေရႊအိမ္သည္မင္းသမီး သည္ ကုန္သြယ္ေလွသေဘၤာမ်ားျဖင့္ ပုဂံေလာက နႏၵာျမစ္ဆိပ္သို႔ ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကုန္သည္မ်ားထဲမွ ပဋိကၡရားမင္းသားႏွင့္ေတြ႕ၿပီး လူငယ္တို႔ဘာဝ ရည္ငံမိခဲ့ၾကသည္။ ပဋိကၡရား ေဒသသည္ ယခုေခတ္အေနအထားအရ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ္မီလာ(Comilla) ေဒသ အေရွ႕ ဘက္ရွိ တစ္ပါရာ (Tipperah) ျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။ ခမည္းေတာ္ က်န္စစ္သားမင္း နားေတာ္ သို႔ေပါက္ၾကားသည့္အခါ မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ၿပီး''အရွည္သျဖင့္ ကုလားျပည္ျဖစ္ေတာ့မည္'' ဟုသုံးသပ္ကာ ေစာလူးမင္း၏သားေစာယြန္းႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးခဲ့သည္။ ေရႊအိမ္သည္ မင္းသမီးက လည္း လူငယ္ပီပီ ႏွလုံးသားေရးကို ေရွ႕တန္း မတင္ဘဲ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈထုံးဓေလ့တစ္ရပ္ကို တန္ဖိုးထားေလးစားသည့္အေနျဖင့္ ခမည္းေတာ္ စကားကိုနားေထာင္ၿပီး လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခား ႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးကို သိရွိေလးစား လိုက္နာႏိုင္ ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား အေန ျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးကို သိရွိနား လည္ၿပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္သြားၾကဖို႔ လိုသည္။
ယေန႔ေခတ္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ထိုးေဖာက္ဝင္ ေရာက္ေနမႈမ်ား
ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား က ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထိုး ေဖာက္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ လူငယ္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ႀကီးမားေစေသာအေၾကာင္း အရင္းမ်ားထဲတြင္ သတင္းဆက္သြယ္မႈနည္း ပညာႏွင့္ မီဒီယာစုံ တြင္က်ယ္လာမႈက ေရွ႕တန္း တြင္ ပါဝင္ေနသည္။