images
UN
UN
ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာေန႔မွသည္ ကမၻာ႕ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ဆီသုိ႔
ျမမဥၨဴေဝ(က်ဳံမေငး) Wednesday, 30 May 2018
ယေန႔ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးတြင္က်န္းမာေရးပညာေပး လုပ္ငန္းအျဖစ္အေျခခံက်ဆုံးလုပ္ငန္း အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္မွာ 'ေဆးလိပ္ အႏၲရာယ္' ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၃၁ရက္ေန႔ ကုိ ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ (World No Tobacco Day) အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ၿပီး(၈) စကၠန္႔လွ်င္ လူတစ္ဦးနႈန္း ေသဆုံးေန သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ဆုိပါ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အမ်ဳိးသား မ်ား၏ ၄၃ဒသမ ၈ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ ၈ ဒသမ ၄ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႕ ၏ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳထား ေသာေၾကာင့္ 'ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း သည္ က်န္းမာေရးကုိ ဆုိးရြာစြာ ထိခုိက္ ေစႏုိင္သည္' ဆုိေသာ သတိေပးစာတန္း ျဖင့္ သတိေပးေနပါသည္။
ကမၻာ့ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိမႈတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ထဲတြင္ ဓာတု ပစၥည္းအမ်ဳိးေပါင္း (၇ဝဝဝ)ေက်ာ္ ပါဝင္ ေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ကာဗြန္မုိေနာက္ ဆုိက္၊ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ဆုိင္ရာႏုိက္... အစရွိ ေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတု ပစၥည္း (၂၅ဝ)ခန္႔လည္း ပါဝင္ေနေသာ ေၾကာင့္ လူတုိ႔၏က်န္းမာေရးကုိ ဆုိးဆုိး ဝါးဝါးထိခုိက္ေစ႐ုံသာမကကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္း (၆၉)မ်ဳိး လည္းပါဝင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူအမ်ား စုမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မိမိ ၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည္ကုိသိ ေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ကုိ ျဖတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေအာင္ ျဖစ္ေနၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ေဆးလိပ္စြဲရျခင္း အေၾကာင္းကုိပါရွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။ေဆး လိပ္ကုိ စြဲလမ္းသြားေစသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းမွာ ေဆးလိပ္တြင္ပါဝင္ေသာ နီကုိတင္းဓာတ္ (Nicotine) ပင္ျဖစ္သည္။ (နီကုိတင္းဓာတ္သည္ေသြးထဲသုိ႔ခ်က္ခ်င္း စီးဝင္သြားသည့္အတြက္ စြဲလမ္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ) စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ဖြာတစ္ ႐ႈိက္မက ေသာက္မိရင္း ေဆးလိပ္စြဲသည့္ ဘဝျဖစ္သြား၏။ ေဆးလိပ္တစ္ဖြာ ေသာက္ မိသူသည္ နီကုိတင္းဓာတ္ ေၾကာင့္ ခ်မ္းေျမ့မႈရသလုိ ခံစားရၿပီး အခါခါေသာက္ခ်င္စိတ္ကုိပါျဖစ္သြားေစ ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေဆးပညာရွင္မ်ား က နီကုိတင္းဓာတ္၏ ဆုိးက်ဳိးႏွင့္စြဲ လမ္းေစမႈအေၾကာင္းမ်ားကုိ အက်ယ္တ ဝင့္ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား တြင္ တစ္စတစ္စ က်ဆင္းလာၿပီဟု ဆုိ ႏုိင္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္စတစ္စႀကီးထြားလာသည္ဟု ဆုိရ မွာျဖစ္၏။ ယေန႔ကမၻာေပၚ၌လည္း ေဆး လိပ္ေသာက္က်သူမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိ ေနရာ ထုိသူမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။
ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးေပါင္းစပ္ ၿပီး က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္မ်ား တြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါအသြင္စိမ့္ဝင္ေနမႈက အသက္ ဇီဝိန္ကို ေျ>ြခသည္အထိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာအျဖစ္ ဦးစားေပး ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး ကခ်မွတ္ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။
ဤမွ်အေရးပါေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္လာ ေသာ ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္သည္ လူသား တုိင္းသတိထားဖို႔လိုလာၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္နယ္ေျမသည္ အလြန္ ရွားပါးေနပါေသးသည္။ အမ်ားထဲမွ တစ္ ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ေသာက္သံုးေနမႈကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္၏။ ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ ''ကမၻာ့ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔''အျဖစ္ သတ္ မွတ္ခဲ့သည္အထိ ျမင့္ျမင့္မားမားတိုက္ ထုတ္ေနရေသာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ ႀကီးအႏၲရာယ္ကို က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ အျမင္ျဖင့္ ေလ့လာထားသူမ်ား၏ ရွာေဖြ ေတြ႕ရိွမႈကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ေဆးလိပ္ကို ေဆးရြက္ဆိုေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရ၏။ ထိုေဆးလိပ္ အမ်ဳိးအစားတြင္ ကမၻာသံုးေဆးလိပ္မွာ ''စီးကရက္''ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းေပါင္းေသာင္း ေက်ာ္ပါဝင္ကာကင္ဆာေရာဂါကိုလည္း ရာႏႈန္းထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ေစသည္ဟု အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ပင္ျဖစ္၏။ တျဖည္းျဖည္းေလ့လာခဲ့ ၾကရင္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ''ေဆးလိပ္'' ကိုကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ အဓိကဓာတု ပစၥည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
မည္သို႔ေသာ အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေစ စီးကရက္အပါအဝင္ ေဆး လိပ္မွန္သမွ်တြင္ အဓိကက်ေသာ အဆိပ္ သံုးမ်ဳိးပါဝင္ေန၏။ ထိုသံုးမ်ဳိးမွာ-
၁။ နီကိုတင္းဓာတ္(Nicotine)
နီကိုတင္းဓာတ္သည္ ေသြးထဲသို႔ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရိွသြားၿပီး ေသာက္ သံုးသူအားစြဲလမ္းေစ၏။ စီးကရက္ တစ္လိပ္တြင္ နီကိုတင္း 1 mg ပါ ဝင္ေန၏။ထိုပမာဏသည္ေသြးေၾကာ ထဲတြင္ တစ္ႀကိမ္တည္း ထိုးသြင္း ပါက လူကိုခ်က္ခ်င္းေသေစႏိုင္၏။
၂။ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ (Carbon-momoxide)
ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ကို ဖြာ႐ိႈက္လိုက္ ပါက အဆုတ္မွတစ္ဆင့္ ေသြး ေၾကာထဲသို႔ ထိုဓာတ္ေရာက္ရိွသြား ၿပီး၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အစား အစား ထိုးေနရာယူသြားၿပီး ႏွလံုးေသြး ေၾကာတြင္ ေရာဂါျဖစ္ေစ၏။
၃။ ကတၱရာ သို႔မဟုတ္ ေဆးေခ်း(ဂ်ီး) (Tan)
ဤဓာတ္သည္ အဆုတ္ကို ထိခိုက္ ေစျခင္း၊ ေဖာ္မယ္လ္ဒီဟိုက္ (Fo-rmaldehyde)၊ အမိုးနီးယား (Am-momia)၊ ဘဇင္း (Ben Zene) တို႔ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ထိုဓာတ္မ်ားသည္ အဆိပ္ပင္ျဖစ္၏။
ေဆးပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤမွ်ဆိုး က်ဳိးျဖစ္မႈမ်ားသည့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ သံုးေနၾကေသာ္၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူ သားေပါင္း၁ဝသန္းခန္႔ကို ဝါးမ်ဳိသြား ႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
ဆိုးဝါးေသာေပးေဝမႈႏွင့္ လူသားမ်ား ထံပူးကပ္တြယ္ဖက္ေနေသာ 'ေဆးလိပ္' ဆိုေသာအႏၲရာယ္ဆိုးတြင္ 'သမိုင္း' စဥ္ရွိႏိုင္သည္ဟု ေတြးဆခဲ့ၾကေသာ ပညာရွင္၊ ေဆးပညာရွင္၊ စာေပသုေတ သီမ်ား၏ မွတ္တမ္းထားရွိမႈမ်ားကို ရွာေဖြမွတ္သားမိေသာအခါ 'ေဆးလိပ္ သမိုင္းေၾကာင္း' ကို သိခဲ့ရပါသည္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ သူ႕သမိုင္းသည္ ၾကာရွည္ ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။
ခရီးသြား၍ နယ္ေျမသစ္မ်ားရွာေဖြ ေနသူ 'ကိုလံဘတ္' ဆိုသူသည္ သကၠရာဇ္ ၁၄၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိက တိုက္၊ ဗဟားမားကြၽန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ ကြၽန္းသားမ်ားက သစ္ရြက္တစ္မ်ဳိး (ေဆးရြက္ႀကီး) ကို မီး႐ႈိ႕၍ ႐ွဴ႐ႈိက္ေန သည္ကို ေတြ႕ရွိသြားၿပီး ထိုေဆးရြက္ႀကီး မ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္မွဥေရာပ တိုက္သို႔ ေဆးရြက္ႀကီးစတင္ေရာက္ ရွိခဲ့၏။
ေနာက္ပိုင္း စပိန္ႏိုင္ငံမွ 'ဖရန္စစၥကို ဟာနန္ဒစ္' ဆိုသည့္ ဆရာဝန္တစ္ဦးက လည္း မကၠဆီကိုႏိုင္ငံသို႔ သံတမန္အျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ရာမွ ေဆးရြက္ႀကီးပင္မ်ားကို ဥေရာပတိုက္သို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့၏။ ေပၚတူဂီသံအမတ္ 'ဇန္းနီးေကာ' က ျပင္သစ္ဘုရင္မ၏ မယ္ေတာ္အား ေဆး ရြက္ႀကီးမ်ဳိးေစ့ကိုဆက္သခဲ့ရာ ေဆးရြက္ ႀကီးတြင္ပါဝင္ေသာ စိတ္ကိုစြဲလမ္းေစ သည့္ 'နီကိုတင္း' သည္ ထိုသံအမတ္ ႀကီး 'နီေကာ'အား ဂုဏ္ျပဳသည့္သေဘာ ႏွင့္ ေခၚခဲ့ေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
အဂၤလန္၌သကၠရာဇ္ ၁၆၆၄-၁၆၆၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပလိပ္ေရာဂါမွ ကာကြယ္ ရန္ လူငယ္မ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ ေဆး တံတစ္အိုးခန္႔ ႐ွဴ႐ႈိက္ေစခဲ့သည့္ မွတ္ တမ္း၊၁ဝ ရာစုခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေပၚတူဂီႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔တြင္ စကၠဴျဖင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သည့္ ဓေလ့ထြန္းကားခဲ့ေသာ မွတ္တမ္း၊'စီးကရက္'ဆိုေသာအမည္ေဝါ ဟာရကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွစတင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံ 'ဟာဗားနားၿမိဳ႕'တြင္ ပထမဆံုးစီးကရက္ စက္႐ုံေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ ရာစုႏွစ္ဦး ပိုင္းတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ စီးကရက္စက္ ႐ုံမ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းသည္ ေဆးလိပ္သမိုင္းကိုစတင္ရာမွ က်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။
ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူမ်ားလာခဲ့၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 'ဗာဂ်ီးနီး ယား'ေဆးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးကရက္အပါအဝင္ ေဆးလိပ္မ်ဳိးစံု ေသာက္သံုးမႈမ်ားလာခဲ့ ေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရပါသည္။
ယခုအခါ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၏မွတ္တမ္းအရ ကမၻာတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူဦးေရ သန္း ေပါင္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားစု သည္ အာရွတိုက္မွျဖစ္ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈမ်ား ျပားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလာၿပီျဖစ္၍ ''ေဆးလိပ္''ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာအဆိပ္ျဖစ္ေစမည့္ ေဆး ရြက္ႀကီးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကိုပါ ဟန္႔တားခဲ့ ပါသည္။WHO၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းကို၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေမလ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၅၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္တြင္ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာသေဘာ ထားကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ကြန္ဗင္းရွင္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကြန္ဗင္းရွင္းပါအခ်က္ အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိမွတ္သားရပါသည္။
ေဆးလိပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သည္ အသက္ကိုပင္ ထိခိုက္ေစသည္ ဆိုေသာ အသံကို ၾကားသိေနၾကရေသာ္ လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားရွိ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ေသာဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ အကယ္၍ ေဆးလိပ္စြဲေနၾကသူမ်ား ေဆးလိပ္ျဖတ္ ၿပီး ခံစားရမည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို သိၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ ဝန္ေလးမည္မဟုတ္ပါ။ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအဖို႔ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူ၍ ေဆးလိပ္ျဖတ္ႏုိင္ ပါသည္။
လူသားမ်ားအားလံုး၏ က်န္းမာေရး သည္ လူသားမ်ားႏွင့္သာဆိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူ မ်ားႏွင့္ ပို၍ ဆုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ မ်ား ကြၽႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအားလံုး ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ား ကို သံုးစြဲၾကျခင္းမရွိပါဟုဆိုလွ်င္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေသာလူမ်ားလည္း သူ႔အလိုလို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ဆို လွ်င္ က်န္းမာျခင္းသုခအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုလာမွာ ဧကန္မလြဲျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးအတြင္း ျမန္မာျပည္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားလံုးဝမရွိ လွ်င္''ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔'' ဆိုေသာေၾကြးေၾကာ္သံလည္း ထြက္ ေပၚလာေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာေန႔မွသည္ ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ဆီသို႔ အေရာက္သြားၾကပါစို႔။