images
UN
UN
ေနာက္ဆံုးတံတိုင္း
ေအာင္ၾကည္ၫြန္႔(တကၠသိုလ္) Thursday, 31 May 2018
'ဓားကိုဖ်က္ ဝါးျမက္
လူကိုဖ်က္ အရက္'
ဟူေသာေရွးေရွးတုန္းက လူႀကီးသူမ တို႔၏ ဆံုးမစကားသည္ ယေန႔ကာလ ၂၁ ရာစုအထိမွန္ကန္ေနပါသည္။ ရာစု ေတြ မည္သို႔ေျပာင္းေျပာင္း ထာဝရမွန္ ကန္ေနမည္ျဖစ္ေသာ ဆို႐ုိးစကားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
'ေသႏွင့္ အရက္ စီးပြားပ်က္ကို
တစ္စက္ကယ္မွ် မေသာက္ၾကႏွင့္
ေရွာင္ၾကပါေလ ရွင္ေတာ္ေဟာသည္ အဆိပ္ေရ'
ဟူ၍ အင္းဝေခတ္စာဆို ရဟန္း ကဗ်ာကဝိဆရာအရွင္ ရွင္မဟာရ႒သာရ ၏ ဆံုးမစာတြင္ လူငယ္မ်ားအရက္ မေသာက္ၾကရန္ လမ္းၫႊန္ထားေသာ စာပိုဒ္ျဖစ္သည္။
ဤေနရာ၌ ေခတ္လူငယ္တို႔ 'ေသ' ႏွင့္ 'အရက္'ကို ခြဲျခားသိရန္ရွင္းျပ လိုပါ သည္။ 'ေသ'က ေသရည္ကိုၫႊန္းသည္။ 'ေသ'ကိုစာေပ၌ 'သုရာ'ဟုသံုးပါသည္။ 'အရက္'ကို 'ေမရယ'ဟုေခၚဆိုသည္။ လူသားမ်ားေစာင့္ထိန္းအပ္သည္ ငါးပါး သီလတြင္-
'သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ၊ ေဝရ မဏိ၊ သိကၡာပဒံသမာ ဒိယာမိ'
ဟူ၍ ပၪၥမေျမာက္သိကၡာပုဒ္အေန ျဖင့္ ပါဝင္၏။ ျမန္မာျပန္အားျဖင့္-
သုရာေခၚေသရည္၊ ေမရယေခၚ အရက္ေသာက္စားသံုးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္ပါ၏ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
အဆိုပါပဥၥမေျမာက္ သိကၡာပုဒ္သည္ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ျဖစ္သည္။ ေသရည္ေသ ရက္ကိုေရွာင္ႏိုင္လွ်င္ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ တို႔၏ အစ၊ ကာယကံ၊ ဝဇီကံ၊ မေနာကံ ကံသံုးပါးစလံုးေဖာက္ျပားကာ အေယာင္ ေယာင္အမွားမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းျပသည္မွာ
မဇၨ=မူးယစ္ျခင္း၊ ေတြေဝျခင္း၊
ပမာဒ=ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း(အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိး၊အေကာင္းႏွင့္အဆိုး၊ အမွား ႏွင့္ အမွန္တို႔ကိုေဝဖန္ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း မရိွေအာင္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း)၊
ဌာနအေၾကာင္း=မူးယစ္ေတြေဝ ေမ့ေလ်ာ့ေစေသာ
အေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က သိကၡာပုဒ္ပညတ္၍တား ျမစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လူသားမ်ားက်င့္သံုး ေစာင့္ထိန္းရ ရမည့္ ငါးပါးသီလတြင္ ေနာက္ဆံုး ပဥၥမ ေျမာက္သိကၡာပုဒ္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သလို ဤသိကၡာပုဒ္သည္ လူ႔ဘဝ၊ လူ႔ အက်င့္သိကၡာ၊အရွက္တရား၊ အေၾကာက္ တရားတို႔၏ မူလအကာအကြယ္ေပးရာ ေနာက္ဆံုးတံတုိင္းႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ပါ သည္။
- ပထမသိကၡာပုဒ္မွာ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဓိယာမိ။သူ႕အသက္ကိုမသတ္ပါ။
- ဒုတိယသိကၡာပုဒ္မွာ အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဓိယာမိ။
သူတစ္ပါးဥစၥာမခိုးပါ။
- တတိယသိကၡာပုဒ္မွာ ကာေမသု မိစၧာစာရာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သူတစ္ပါးအိမ္ရာ မျပစ္မွားပါ။
- စတုတၴသိကၡာပုဒ္မွာ မုသာဝါဒါေဝ ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းမျပဳပါ။
ေနာက္ဆုံးအခ်ဳပ္သိကၡာပုဒ္မွာ
- သုရာေမရယ မဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေဝရ မဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးသိကၡာပုဒ္ ပ်က္သြားေသာ သူ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္သူ တို႔သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါသိကၡာပုဒ္ေလး ပါးကိုလြယ္လြယ္ကူကူ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အတားအဆီးမရွိ သတိတရား မကပ္ဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ပါသည္။
တခ်ဳိ႕သူတို႔က အရက္ေသာက္ျခင္း သည္ သူ႔အသက္လည္းမပါ၊ အျပစ္မရွိ ႏုိင္ဟုေစာဒကတက္ၾကသည္။ အရင္း စစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမက ဟူေသာစကား အရ အရက္လုံးဝမေသာက္ေသာသူတစ္ ေယာက္ႏွင့္ အရက္ေသစာေသာက္စား ထားေသာ သူတစ္ေယာက္ကို ေသခ်ာ စြာ စိစစ္သုေတသနျပဳမည္ဆိုပါလွ်င္ ေကာင္း၏ မေကာင္း၏ အေျဖခ်က္ခ်င္း ထြက္ပါသည္။
အရက္မူးေနသူတစ္ေယာက္သည္ သူ႔အသက္ကိုသတ္ရန္ ဝန္မေလးေတာ့။ သူတစ္ပါးဥစၥာခိုးရန္၊လုယက္ရန္၊ေဖာက္ ထြင္းရန္ လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္ေစသည္။
လူဆိုးသူခိုးတို႔၏ လက္သုံးစကား အရ အရက္ကေလးတစ္ခြက္၊ ႏွစ္ခြက္ ေသာက္သုံးျခင္းကိုပင္'ရဲေဆးတင္သည္' ဟု တင္စားၾကသည္။ ဒီအရည္ဝင္သြား လွ်င္ မေျပာရဲတာမရွိ၊ မလုပ္ရဲတာမရွိ။ ေသြးပူေသြးဆူသြားသည္။
ကာမဂုဏ္ကိစၥမ်ား မွားယြင္းေဖာက္ ျပန္ရန္ မခဲယဥ္းေတာ့ေပ။ မိမိ၏သမီး ရင္း၊ ညီမ၊ တူမ စသည္တို႔ကိုပင္ ေမွာက္ မွားတတ္ၾကသည့္ သာဓကေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။
ငါးပါးသီလသည္ လူသားတိုင္းက်င့္ ၾကံအားထုတ္သင့္သည့္ အေျခခံလူမႈေရး တရားပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား သာမဟုတ္ လူသားတိုင္းအတြက္ ကမၻာ့ သီလျဖစ္သည္။ ဤသီလငါးပါးကိုလံုျခံဳ ေအာင္ေစာင့္ထိန္းႏိုင္လွ်င္ပင္ သူေတာ္ ေကာင္း၊ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

မေကာင္းမႈျပဳရန္ အေျခခံအေၾကာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက ေသရည္ အရက္(မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား)ကိုမေသာက္ သံုးရန္ တားျမစ္ထားေတာ္မူျခင္းျဖစ္ သည္။
အရက္ေသစာေသာက္ျခင္းကို ဘာ သာေရးအရ တားျမစ္ထားပါသည္။ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးကိစၥ ရပ္မ်ားလည္း ဆံုး႐ံႈးတတ္ပါသည္။
ဂီဟိဝိနယက်မ္းတြင္-
''ဥစၥာယုတ္ျခင္း
ျငင္းခံုမ်ားစြာ
ေရာဂါထူေျပာ
ေက်ာ္ေစာမဲ့တံု
မလံုအဂၤါ
ပညာနည္းရွား
ဤေျခာက္ပါးကား
ေသာက္စားေသစာအျပစ္တည္း''
ဟု ျပဆိုထားပါသည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လိုလိုျပည္သူအမ်ား အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ပ်က္ကာ က်ဳိး ကန္း၍ ေသပြဲဝင္ၾကသူ မ်ားလွေပသည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အရက္၊ ဘီယာစသည္တို႔ကို ေသာက္စား ၿပီးယာဥ္ေမာင္း၍ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ မ်ားျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္
- မူးလွ်င္ မေမာင္းနဲ႔
- ေမာင္းလွ်င္ မမူးနဲ႔
ဆိုေသာ သတိေပးစကားမ်ား ေပၚထြန္း လာျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူငယ္တို႔ ၏အစြဲအလမ္းဖက္ရွင္ျဖစ္ေနေသာ ေဆး လိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ဘီယာေသာက္ျခင္း၊ ဝိုင္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္မ်ဳိးစံုေသာက္ ျခင္းကို ေခတ္မီျခင္းဟူေသာအယူအဆ ျဖင့္ ေသာက္သံုးေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က အရက္ဆိုင္ ဟူ၍ အစိုးရထုတ္အရက္ျဖဴB.Eဆိုင္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္ဆိုင္ဟူ၍ တစ္ ရပ္ကြက္တြင္ ႏွစ္ဆိုင္မွ်သာရွိသည္။ အရက္ဆိုင္ ပက္ျခင္ဆိုင္ ခြက္ျခင္ဆို ရွာမွရွားပါသည္။
ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကပင္ ဖက္စပ္သေဘာျဖင့္ ဘီယာစက္႐ုံ ႀကီးမ်ား၊ ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ဘီယာႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာ ပါသည္။
''ဘီယာစေတရွင္''ေခၚဘီယာခြက္ ႏွင့္ ေရာင္းေသာအေရာင္းဆိုင္မ်ားလည္း မိႈလိုေပါက္ေနပါေတာ့သည္။ ရပ္ကြက္ တစ္ခုတည္းတြင္ ဘီယာႏွင့္အရက္ဆိုင္ မ်ားေလးငါးဆယ္ဆိုင္မကရွိလာပါသည္။ အရက္မ်ဳိးစံုေရာင္းသည့္ဆိုင္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာပါသည္။ ညေန ပိုင္းဆိုလွ်င္ အရက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စား ေသာက္တန္းတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဝိုင္းဖြဲ႕ေသာက္စားေပ်ာ္ျမဴးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က ဓနိရည္၊ ထန္းရည္၊ စိမ္ရည္၊ အရက္၊ ေလွာ္စာ ဘိန္းစသည္တို႔ကို လူသူျမင္ကြင္းတြင္ မေသာက္ၾက၊ အရွက္တရား အေၾကာက္ တရားရွိၾကေသးသည္။
ယခုအခါဝယ္ ေမြးေန႔ပြဲ၊ ပါတီပြဲ၊ ညစာစားပြဲ၊ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ၊ ေဘာလံုး ပြဲစသည့္ပြဲေပါင္းစံုတြင္ အရက္ႏွင့္ဘီယာ မပါလွ်င္ ပြဲမစည္ေတာ့ပါ။ ေဘာလံုးပြဲႏိုင္ လွ်င္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ နည္းျပႏွင့္ေဘာလံုး သမားတို႔ အရက္ဘီယာေသာက္၍ ေအာင္ပြဲခံၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
အရက္သည္ မူးယစ္ရီေဝကာ ဆင္ ျခင္တံုတရားကို ပ်က္စီးေစသျဖင့္ ေျပာ သင့္၊ မေျပာသင့္မသိ။ ေျပာခ်င္ရာေျပာ သည္။ လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ မေဝဖန္၊ သူသန္ရာ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မည္။ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို ဂ႐ု မစိုက္၊ အပ်င္းထူလာသည္၊ ေပါ့ဆလာ သည္၊ ေမ့ေလ်ာ့လာသည္၊ေက်းဇူးတရား ကို မသိတတ္၊ မေထာက္ထား၊ ေစာ္ကား တတ္ေသးသည္၊ အရွက္အေၾကာက္ တရားကင္းမဲ့သည္။ အကုသိုလ္မွန္သမွ် အလြယ္တကူ လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္တတ္ ၏။ ေနာက္ဆံုး စိတ္မူမမွန္၊ ေဖာက္ျပန္ ကာ ႐ူးသြပ္သည္အထိ ျဖစ္တတ္သည္။
ေသရည္၊ ေသရက္ကို ေသာက္စား သည့္ အေလ့အထ၊ အမူအက်င့္စ႐ိုက္ကို မိသားစုအတြင္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းစု အတြင္း မေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္၊ မိဘညီအစ္ ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ လူ ႀကီးမိဘမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ၾကရန္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသတည္း။