images
UN
UN
က႑အသီးသီးတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Thursday, 31 May 2018
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုဟုအမည္ေပးထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ ျပန္လည္က်င္းပ ႏုိင္မည္ကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကုိ မူလက ဇန္နဝါရီလ အတြင္း၌က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္ လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ ဆုိင္းမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေရႊ႕ဆုိင္းမႈအျဖစ္ ေမလ ကုန္ပိုင္းတြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်င္းပႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲ တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေခၚယူ မည္ဟု ထင္ထင္ရွားရွားသတ္မွတ္ႏုိင္ သည့္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္း မရွိေသးေပ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်႐ံႈးသည္ဟုသတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရျခင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုေက်ာ္ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ မ်ားအား ရပ္တန္႔ႏုိင္မည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မူဝါဒ မ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ က်င္းပခဲ့ ေသာညီလာခံမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲ၌ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္း အရာမ်ား ပါဝင္လာခဲ့ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံအား ဆက္လက္က်င္းပရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕က တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားအား ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို ဦးစားေပး မူဝါဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ ေသာ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသး သည့္အဖြဲ႕မ်ားက လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ အားစြန္႔လႊတ္ရမည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳလုပ္မီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အဓိကက်သည့္အေျခခံမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိၾကသည္။ အဆိုပါယူဆ ခ်က္အတုိင္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္ မဆုတ္သာအေျခအေနမ်ား ေပၚထြက္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မတ္ ၂၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္က ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခ်ဳိ႕က ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္အသြင္တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္တည္ ေဆာက္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးရွိ ေၾကာင္း သတ္မွတ္လ်က္ရွိသည္။
ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ဖ်က္သိမ္း ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေနရာခ် ထားျခင္းမ်ားပါဝင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရ အဖြဲ႕ၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကလည္း အနာဂတ္တြင္႐ႈပ္ ေထြးမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစဖြယ္ရွိ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးအား လက္ခံရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးေျပာ ၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းအတြင္း၌ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း၌ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒ အား ျပင္ဆင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕လက္ထက္ကက်င့္သံုးခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားအား ဆက္ခံခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလအတြင္း၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္း ေဆာင္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕၏ႀကိဳးပမ္းမႈ ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထဲ၌KNU ၊ DKBA ႏွင့္RCSS/SSA အဖြဲ႕မ်ားသာ လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီး အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွာမူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ပံုစံထက္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ သီးျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးအသြင္သာရွိေနသည့္အဖြဲ႕ မ်ားျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔သည္လည္းတစ္ႏုိင္ငံ လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။
(Ref; Myanmar Peace Process Being Destroyed On Multiple Fronts By Bertil Litner)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)