images
UN
UN
တပည့္ႏွင့္ ဆရာ
ေအာင္ၾကည္ညြန္႔(တကၠသုိလ္) Sunday, 17 June 2018
'ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္း ပန္'ဆုိေသာ စကားသည္ ပညာသင္ ၾကားေရး၌ ဆရာ၏ အေရးပါပုံကုိ ေဖာ္ ညႊန္းျပဆုိထားေသာ စကားတစ္ရပ္ျဖစ္ ေပသည္။ ဆရာတုိ႔ကလည္း 'တပည့္ မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း' မျဖစ္ရေလ ေအာင္ ပညာလုိလားေသာ၊ ႀကိဳးစား ေသာ၊ လိမၼာေသာတပည့္မ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္သင္ၾကားရေပသည္။
တပည့္လက္သား ေရြးခ်ယ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုကာရသုတၱန္တြင္ေဗာဓိ မင္းသားက ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ ထားပုံမွာ ဆရာတုိ႔အတြက္ နည္းယူဖြယ္ ျဖစ္သျဖင့္ တင္ျပလုိက္ပါသည္။
တရားရထုိက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကား မည္သုိ႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရာ ျမတ္စြာဘုရားက ''သင့္ထံသုိ႔ အမ်ဳိးေကာင္းသားတစ္ ေယာက္သည္ မင္းတုိ႔တတ္အပ္ေသာ အ႒ာရသသိပၸ-တစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္ အတတ္ တုိ႔ကုိသင္ယူဖုိ႔ေရာက္လာလွ်င္ခ်က္ခ်င္း လက္ခံၿပီးပညာသင္ေပးလုိက္ပါသလား'' ဟူ၍ ဗုဒၶက ေဗာဓိမင္းသားအား ျပန္ လည္ေမးခြန္းထုတ္သျဖင့္ ေဗာဓိမင္းသား ကေျဖဆုိေလွ်ာက္ထားပုံမွာ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။
ယုံၾကည္မႈရွိျခင္း
မင္းတုိ႔တတ္အပ္ေသာ အ႒ာရသ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္ေသာပညာကုိ သင္ၾကား ဖုိ႔ ေရာက္လာေသာပုဂိၢဳလ္သည္ ဆရာျဖစ္ ေသာ တပည့္ေတာ္အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈ မရွိဘူးဆုိလွ်င္ ထုိပုဂိၢဳလ္သည္ တပည့္ ေတာ္ထံတြင္ ပညာမသင္ထုိက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။
က်န္းမာေရး
ပညာလာေရာက္သင္ယူမည့္ တပည့္ သည္ သင္ၾကားျပသမည့္ဆရာ(တပည့္ ေတာ္)အား ေျခရင္းတြင္ ဝပ္စင္း၍ ႐ုိ ေသေနေသာ္လည္း က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ပါ က ထုိတပည့္သည္ ပညာသင္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ပါ။ ထုိတပည့္မ်ဳိးသည္ ပညာ မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။
လုံ႔လဝီရိယရွိမႈ
ဆရာ့ထံသုိ႔ ပညာလာေရာက္သင္ ၾကားမည့္ တပည့္သည္ ယုံၾကည္ခ်က္ လည္း ရွိသည္။ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းသည္ဆုိေသာ္ျငားလည္း ပညာ သင္ၾကားသည့္အခါ လုံ႔လဝီရိယ ထက္ သန္ရမည္။ ပ်င္းရိျခင္းမရွိရပါ။ အလြန္ တရာ ပ်င္းရိၿပီး ဝီရိယမရွိေသာ တပည့္ သည္ ပညာမရႏုိင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ထားသည္။

လွည့္စား၊ ေကာက္က်စ္ေသာသူ
ဆရာ့ထံသုိ႔ ပညာသင္ၾကားရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ တပည့္သည္ ႐ုိးသား ျခင္းမရွိ၊ လွည့္စားတတ္ျခင္း၊ ေကာက္ က်စ္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည့္ တပည့္ မွာ ပညာသင္ေပးရန္ မသင့္။ ပညာတတ္ မည္မဟုတ္ပါဘုရား။ မိမိတြင္ မရွိေသာ ဂုဏ္ကုိရွိသည့္ ဟန္ေဆာင္တတ္ေသာ တပည့္မ်ဳိး၊မိမိတြင္ရွိထားေသာမေကာင္း မႈအျပစ္ေတြမွန္သမွ်ကုိ ဖုံးကြယ္ေလ့ ရွိေသာ တပည့္မ်ဳိး၊ မေကာင္းမႈတစ္ခုခု ကုိက်ဴးလြန္ၿပီးစစ္ေမးေသာအခါ ႐ုိး႐ုိး ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဝန္မခံဘဲ ဖုံးကြယ္ေလ့ရွိ ေသာတပည့္မ်ဳိးသည္လည္း ဆရာ့ထံ တြင္ပညာသင္ၾကားျခင္းငွာ မထုိက္ပါ။ သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း ေကာက္က်စ္ လွည့္ပတ္တတ္ေသာတပည့္မွာ ပညာမရ ႏုိင္ပါဘုရားဟု ေလွ်ာက္ထားသည္။
ပင္ကုိဉာဏ္ေကာင္းသူ
စာေပသင္ယူလုိသူ တပည့္သည္ ဉာဏ္ရည္ထုံထုိင္းေနလွ်င္လည္း ပညာ မရႏုိင္ပါ။ ပင္ကုိဉာဏ္ ညံ့ဖ်င္းလာၿပီ ဆုိလွ်င္ ဆရာ့အေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိေသာ္ လည္း မတတ္၊ က်န္းမာေရးေကာင္း ေသာ္လည္း မတတ္၊ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ ေသာ္လည္း မတတ္၊ ဝီရိယေကာင္း ေသာ္လည္း မတတ္၊ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစား ႀကိဳးစား ဉာဏ္နည္း၊ ဉာဏ္နိမ့္လွ်င္ ပညာမရႏုိင္၊ မတတ္ႏုိင္ပါဘုရားဟု ေလွ်ာက္ထားသည္။
ဆရာျဖစ္သူက တပည့္မ်ားကုိ ပညာ သင္ေပးရာတြင္ တပည့္မ်ားတြင္ ရွိသင့္ ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ႀကိဳ တင္သိရွိ နားလည္ထားျခင္းအားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးရာတြင္အခက္အခဲမရွိ၊ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ႏုိင္သည့္အေလ်ာက္ သင္ၾကားမႈသည္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ ပါသည္။
ဆရာသည္ တပည့္တုိ႔၏ အေၾကာင္း ကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ သိထားျခင္းျဖင့္ သင္ ၾကားမႈကုိထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ဗုဒၶစာေပ၊ ဗုဒၶ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးသင့္ပါသည္။
ပညာေရးသေဘာတရား၊ ပညာေရး စိတ္ပညာ ပညာသင္ၾကားနည္းစသည့္ နည္းနာနိသွ်မ်ားသည္ ဗုဒၶစာေပတြင္ ရွာ ေဖြေလေတြ႕ရွိေလျဖစ္ပါသတည္း။ ေလ့ လာမွတ္သားၾကပါရန္ ေရးသားတုိက္ တြန္းလုိက္ပါသည္။