images
UN
UN
၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိကာလအထိ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ သမုိင္းဆုိင္ရာအေရးႀကီးေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား (ေလ႕လာရန္ ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ႏွင္႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ျခင္းမ်ား)
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 22 June 2018
အယ္လ္ေကဒါႏွင့္တာလီဘန္မ်ားက ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
အိုစမာဘင္လာဒင္အား ဝင္ေရာက္ လုပ္ၾကံခဲ့ရာတြင္ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ ၆ဝ ခန္႔အတြင္း၌ ပါရွိခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္ စပ္ေဒသမ်ား၌ စစ္ပညာမ်ားေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုအတြင္း၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕၏အေရွ႕ ေတာင္ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ယူခီယာ ၿမိဳ႕အနီး၌တည္ေဆာက္ထားေသာ စခန္း တစ္ခုတြင္RSOအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေလ့ က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား သည္ အာဖဂန္နစၥတန္သို႔သြားေရာက္ကာ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၊ တာလီဘန္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းမ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ¤င္းတို႔အား မုိင္းရွင္း လင္းျခင္းကဲ့သို႔ အသက္အႏၲရာယ္ႀကီး မားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အသံုးျပဳခဲ့ၾက သည္။အတည္ျပဳႏုိင္ေသာေထာက္လွမ္း ေရးသတင္းမ်ားအရ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၊ တာလီဘန္အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းမႈအတြက္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္သံုး တာကာေငြ ၃ဝဝဝဝ(အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၅၂၅ ေဒၚလာ) ရရွိကာ တစ္လအသံုးစရိတ္အျဖစ္ တာကာေငြ ၁ဝဝဝဝ၊ အကယ္၍ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါက ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ တာကာေငြ ၁ဝဝဝဝဝ ရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃၈ဝ ေအာက္သာ ပ်မ္းမွ်ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ မည္ဆိုပါက တာလီဘန္အဖြဲ႕၊ အယ္လ္ ေကဒါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းမႈအတြက္ ရရွိ ေသာ ေငြေၾကးပမာဏမွာ ဘဂၤါလီမြတ္ စလင္မ်ားအတြက္ မက္ေမာဖြယ္ရာအေန အထားမ်ဳိးတြင္ရွိေနသည္။ ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးသူမ်ားအား နီေပါႏုိင္ငံ မွတစ္ဆင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေစၿပီးေနာက္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံသို႔ ဆက္လက္ေခၚယူေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံအတြင္း ရွိ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးစခန္း မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးေလ့ရွိသည္။ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကေသာ မြတ္စလင္ မ်ားကို အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ တိုက္ပြဲဝင္ ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ကို မူ အိႏၵိယႏွင့္ပါကစၥတန္နယ္စပ္ရွိ ကက္ရွ္ မီးယားႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေခ်ခ်င္း ညာသို႔ေစလႊတ္ကာ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ စစ္ေသြးၾကြမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲဝင္ရန္ ခုိင္းေစေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သည္။
၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း၌ CNN သတင္းဌာနႏွင့္ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ တာလီဘန္အဖြဲ႕ သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂြၽန္ေဝၚကာလင့္က အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံရွိ အယ္လ္ေကဒါ မ်ားသည္ ပေရာဖတ္၏ညီအစ္ကိုမ်ားဟု အမည္ေပးထားေသာ တပ္မႀကီးကိုဖြဲ႕ စည္းရာတြင္ ဘာသာစကားကိုအေျခခံ သည့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲျခားမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ၊ ပါကစၥတန္(အူရဒူ)၊ အာေရဗစ္ဘာသာစကားမ်ားကို အေျခခံ ကာ တူညီသည့္ဘာသာစကားေျပာၾကား သူမ်ားအား စုစည္းသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ဳိး ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီဘာသာ စကားေျပာၾကားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ လာေရာက္ သည့္မြတ္စလင္ဦးေရမွာ သိသိသာသာ မ်ားျပားေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ သည္။
၂ဝ၁၂ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါကဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ား စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထားၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား အငိုက္မိေစမည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုၾကည့္လွ်င္လည္း အထက္ပါျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္တူညီေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။