images
UN
UN
အမ်ဳိးသားစည္းကမ္းအစ စာသင္ေက်ာင္းက
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသိုလ္) Tuesday, 26 June 2018
စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ လူသည္ မိမိတစ္ဦးတည္းမေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေနႏိုင္ေရး အတြက္ ေပၚေပါက္လာရေသာလုိလား အပ္သည့္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားဟုဆိုသင့္ပါ သည္။
ျမန္မာအဘိဓာန္က-
'စည္း'ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထား ေသာျခံဝင္းအကာအရံ၊ အေရးအေၾကာင္း၊ နယ္နိမိတ္၊ သီဆိုတီးမႈတ္ရာတြင္ အျဖတ္ အရပ္ကန္႔သတ္ေပးေသာတူရိယာ။
'ကမ္း'ကုိ ပင္လယ္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ေတာင္တို႔၏နံပါးအရပ္။
စည္းကမ္း-လိုက္နာေစာင့္ထိန္းအပ္ ေသာက်င့္ဝတ္ဟုေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
''စည္းအတြင္းမွာေန၊ ကင္းေပလိမ့္ ရန္ေဘး၊ စည္းကိုေက်ာ္၊ ေခ်ာ္ကာက်၊ မ်ားလွရန္ေဘး''
''စည္းကမ္း''ကို တိုတုိႏွင့္ခ်ဳိခ်ဳိ တိုရွင္းလိုရင္းျပဆိုထားသည္ကို မွတ္ သားမိပါသည္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား-စည္း ကမ္းတက် ေနတတ္ထိုင္တတ္ေျပာ တတ္ဆိုတတ္ရန္ စနစ္တက်သင္ၾကား ေပးေသာဌာနႀကီးကား ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ 'ေက်ာင္းေတာ္သာ'မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္'ေက်ာင္း' ဟူေသာစည္းကမ္း၊ ကလနားရွိေသာ ေနရာဌာနမ်ားမရွိပါက အကြပ္မဲ့ေသာ ၾကမ္းပရမ္းပတာသဖြယ္ ျဖစ္သြားမည္ သာျဖစ္ပါသည္။

မိဘရင္ခြင္မွလြတ္ခါစသံုးႏွစ္အရြယ္ ကေလးလူမမည္မ်ားကိုပင္ မူႀကိဳေက်ာင္း က စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ ေနတတ္ထိုင္တတ္ ရန္ စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကပါသည္။
မူႀကိဳေက်ာင္းအခ်ိန္အတြင္း တစ္ေန႔ တာနာရီမ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္ အသံုးခ်တတ္ ေစရန္ေလ့က်င့္ေပးသည္။ ဘာသာေရး ေလးစားတတ္ရန္ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အလံအေလးျပဳျခင္း၊ သီခ်င္းဆို ျခင္း၊ ထမင္းဟင္းဇြန္းခရင္းႏွင့္ စနစ္ တက်စားတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပး ျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္တြင္အိပ္ေစျခင္း၊ ကစားခ်ိန္ တြင္ကစားေစျခင္း၊ က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္ စနစ္တက်စြန္႔နည္းတို႔ကို ဆရာမမ်ားက ဂ႐ုတစိုက္ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးလိုက္ ၾကပါသည္။
ေျခသည္း၊လက္သည္းမ်ားလွီးျဖတ္ ေပးျခင္း၊ အဝတ္အစားမ်ားသန္႔သန္႔ရွင္း ရွင္းေသေသသပ္သပ္ဝတ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အက်ႌၾကယ္သီးတပ္ ပံုတပ္နည္းကအစ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္သည္။
အထူးသျဖင့္သက္တူရြယ္တူအေပါင္း အသင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရြင္စြာ အတူတကြေနတတ္ေသာအေလ့အက်င့္ ရသြားသည္သာမက၊ စကားေျပာဆို တတ္မႈ၊ ကဗ်ာရြတ္ဆိုတတ္မႈ၊ သီခ်င္းဆို တတ္မႈကိုပါပ်ဳိးေထာင္ေပးလိုက္ပါသည္။
မူႀကိဳေက်ာင္းသည္စာမသင္ေသးေသာ္ လည္း စာေပသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္း ေတာ္သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အေနအထိုင္အေလ့အက်င့္ တို႔ကို တတ္ကြၽမ္းၿပီးသားျဖစ္ေနေပၿပီ။
'
အမ်ဳိးသားစည္းကမ္းအစ၊ စာသင္ ေက်ာင္းက'ဟူေသာအလြန္တန္ဖိုးရွိလွ သည့္၊ ကာယ၊ ဉာဏ၊စာရိတၱ၊ စက္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္'ေက်ာင္းေတာ္သာ' ကို ျပည္သူတို႔ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ႏွင့္ေန တတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာင္း ေတာ္သာသည္ စည္းကမ္းကိုသာမက 'ဗလငါးတန္'ဟူေသာ စာရိတၱဗလ ကာ ယဗလ၊ မိတၱဗလ၊ ေဘာဂဗလ၊ ဥာဏ ဗလတို႔ကိုလည္း ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပး ပါသည္။
'ေက်ာင္းေတာ္သာ'မွ ဆရာဆရာမ မ်ားသည္ စာကိုခ်ည္းမသင္ဘဲ လူကိုပါ ျပင္ေပးၾကပါသည္။ ေက်ာင္းထြက္သြား သူတပည့္မ်ားကုိ ''လူတစ္လံုး သူတစ္ လံုး''ျဖစ္သြားေစရန္ သင္ၾကားေပးၾက သည္။
ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ေက်ာင္းသား သစၥာဆိုရသည္။ အလံေတာ္ကို အေလး ျပဳရသည္။ စုေဝးခန္းမ၌ ဆရာဆရာမ မ်ား၏ ၾသဝါဒမ်ားကို နာခံရသည္။ဘုရားဝတ္ျပဳရသည္။
သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံု ကိုဝတ္ဆင္ရသည္။ ေက်ာင္းခန္းအတြင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရသည္။ အပတ္စဥ္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရ သည္။ အသင္းမ်ားအလုိက္ ေက်ာင္းအိမ္ သာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရသည္။ အသင္း ငါးသင္းဖြဲ႕စည္းကာ၊ မိမိေက်ာင္း၏ တိုး တက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အေလ့အက်င့္ကို ေဖာ္ ေဆာင္ေပးသည္။