images
UN
UN
လူသားအားလံုးက်န္းမာေရး ေဆးလိပ္ ကြမ္းယာေရွာင္ၾကဥ္ေပး
ေမာင္ၿခိမ္႕ Friday, 29 June 2018
၁၉၈၉ခုႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးညီ လာခံတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္တရာအက်ဳိးရိွေသာ အခ်က္တစ္ ခ်က္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာႀကီးတစ္ခု လံုးရိွလူသန္းေပါင္း ၇ဝဝဝေက်ာ္အားလံုး ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကေအာင္ တိုက္တြန္းႏိႈး ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ''ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၃၁ရက္ကို ကမၻာ့ေဆးလိပ္ မေသာက္ေရးေန႔''အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ ျခင္းပဲျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ကမၻာ့ ေဆးရြက္ႀကီးမသံုးစြဲေသာေန (WORLD NO TOBACCO DAY) လည္း ျဖစ္ သည္။
ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္ ႐ွဴသံုးစြဲျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကိုဆိုးရြား စြာ ထိခိုက္ေစေၾကာင္းကို ၁၉၃ဝ ျပည့္ ႏွစ္ကတည္းက ၿဗိတိသွ်ဆရာဝန္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ အဆုတ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္အဆုတ္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ ေသာ္လည္းလက္မခံသူမ်ားရိွေနၿပီး အျပန္
အလွန္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွကာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး တျဖည္းျဖည္း လက္ခံလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနသည္ကိုပို၍ လက္ ခံလာၾကသည္။ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မူ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားသည္ အဆုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါကို ျဖစ္ေစသည္သာမကဘဲ ႏွလံုး ေရာဂါ၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိေသြး ခ်ဳိေရာဂါတို႔၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားပိုမိုလာေစ ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွလာၾကသည္။
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ေဆးရြက္ ႀကီးသံုးစြဲသည့္ ကြမ္းယာစားသံုးျခင္း သည္ ျမန္မာ့လူေနမႈဘဝတြင္ မ်ားစြာ ျပန္႔ ပြားလ်က္ရိွသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ သည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက 'ျမန္မာႏုိင္ငံလူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္စစ္တမ္း' ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆ Myanmar Demographic and Health Survey ေကာက္ယူခ်က္အရ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၄၉ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိး သားမ်ား၏ ၃၂ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စီးက ရက္ ေသာက္သုံးၾကၿပီး ၁၄ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ သုံးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိစီးကရက္ ေသာက္သုံးသူအမ်ဳိးသားေျခာက္ဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁ဝလိပ္ႏွင့္ အထက္ေသာက္သုံးေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၄၉ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၉၆ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး မသုံးစြဲၾကဘဲ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ စီးကရက္ သုိ႔ မဟုတ္ေဆးေပါ့လိပ္၊ေဆးတံေသာက္သုံး ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၄င္း သုံးစြဲမႈတုိ႔ အနက္ အသက္ ၄ဝမွ ၄၉ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသား ၉၅ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အမ်ဳိး သမီး ၁၈ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ကြမ္းယာ စားသုံးၾက၍ အမ်ဳိးသားငါးဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကြမ္းယာ ၁ဝ ယာႏွင့္အထက္ စားသုံးေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမ်ဳိးသား အသက္ ၂ဝ၊ ၂၉ႏွစ္ လူငယ္မ်ားတြင္ စီးကရက္ေသာက္သုံးမႈ အမ်ားဆုံး ၃၇၊ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အသက္ ၄ဝ၊ ၄၉ ႏွစ္အတြင္း လူႀကီးမ်ားတြင္ ၂၁၊ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့ လိပ္၊ ေဆးတံစသည္မ်ား ပုိမုိေသာက္ သုံးၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ၾကားတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္း မ်ဳိးစုံကုိ ကြမ္းယာတြင္ထည့္သြင္းစားသုံး မႈအမ်ားဆုံးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ ႏွင့္အမွ် အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ နယ္မွ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား မ်ား ျပားလာေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။သုိ႔ျဖစ္ရာ တျဖည္းျဖည္းလူဦးေရထူထပ္ မ်ားျပားလာသည့္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာအတြင္းရွိ လမ္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ကားမွတ္တိုင္ မ်ား၊ ရထားဘူတာ႐ံုမ်ား၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု မ်ားဝန္းက်င္တြင္ ကြမ္းတံေတြးမ်ား၊ ေဆးလိပ္တိုမ်ား ညစ္ညမ္းေပက်ံေန သည္ကိုေတြ႕ေနရၿပီး ေဆးလိပ္ ကြမ္းယာ ေရာင္းေသာဆိုင္မ်ားမွာလည္း မိုးဦးက် ေပါက္ေသာ မိႈမ်ားသဖြယ္ လက္ညႇိဳးထိုး မလြဲေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
စီးကရက္ဘူးမ်ားတြင္ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာ ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားေနပံုႀကီး ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး''ေဆးလိပ္ေသာက္ ျခင္းေၾကာင့္ ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ သည္''ဟု ထင္ရွားစြာေရးသားထား သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းျပင္ ၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားကုိ မေရာင္းရဟု လည္း ေရးသားအသိေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မ်က္ျမင္အေနျဖင့္ ေဆး လိပ္ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူသူ မ်ား စည္ကားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရး ေန႔(ကမၻာ့ေဆးရြက္ႀကီးမသံုးစြဲေသာေန႔) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေသာေဆာင္ပုဒ္မွာ (ႊTOBACCO AND HEART DISEASE) ႏွလံုးေရာဂါကင္း ေဝးေရးေဆးလိပ္ႏွင့္ကြမ္းယာေရွာင္ၾကည္ ေပး''ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲျခင္း ေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေရာဂါ မ်ားျဖစ္ေသာ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ေသြး ေၾကာပိတ္၊ ေလျဖတ္၊ ေျခပုပ္လက္ပုပ္ ေရာဂါစသည္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး အသက္ အရြယ္ငယ္ငယ္ႏွင့္ေသဆံုးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ၾက ပါသည္။ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသူမ်ား ၏ ၁၂ ရာခိုင္နႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း မ်ားကို သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ဆင့္ခံေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ႐ႈိက္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။