images
UN
UN
ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း
ေဒါက္တာေနဝင္း(ေမြးကု) Saturday, 30 June 2018
မိုးရြာသြန္းသည့္ျဖစ္စဥ္စက္ဝုိင္းအား ၾကည့္ပါက ကမၻာေပၚရွိ ပင္လယ္သမုဒၵ ရာမ်ား၊ ေျမျပင္မ်ား၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ မ်ားမွ ေနေရာင္ျခည္၏ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ေရခုိးေရေငြ႕မ်ား ပ်ံတက္၍ အာကာသ အတြင္းသို႔ ေလႏွင့္အတူ လႊင့္ပါသြားၿပီး အာကာသအတြင္း ေအးခဲသည့္အပူခ်ိန္ တစ္ခုတြင္ အစိုင္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ မိုး သားမ်ားအျဖစ္ မိုးရြာခ်ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။
ကမၻာေပၚတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲလာမႈအား လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စု ႏွစ္မ်ားစြာမွစ၍ သတိျပဳမိခဲ့ၾကၿပီး မိုးရြာ သြန္းသည့္ပမာဏ၊ ရြာသြန္းသည့္ျပင္း အား၊ ရြာသြန္းသည့္ကာလရွည္ၾကာမႈ၊ ရြာ သြန္းသည့္ႀကိမ္ေရမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိလာခဲ့ၾကပါ သည္။

ပံုမွန္အလယ္အလတ္တန္းပမာဏရွိ သည့္ မိုးရြာသြန္းမႈတစ္ခုက ေျမသားထဲ သို႔ စိမ့္ဝင္သြားၿပီး သစ္ပင္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ္လည္း ယင္း ရြာသြန္းသည့္ပမာဏအတိုင္းအခ်ိန္တို အတြင္း ျပင္းထန္စြာရြာသြန္းမႈက ရြာသြန္း သည့္ေဒသအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ ျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ မိုးေရမ်ား ဒလေဟာစီးဆင္းမႈက မိုးရြာ သြန္းၿပီးသည့္ကာလတြင္ ေျမသားမ်ား အားပိုမိုေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္းအား ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးရြာသြန္းသည့္ ပံုစံ၊ ရြာသြန္းသည့္စ႐ိုက္လကၡဏာႏွင့္ ပမာဏတို႔က ေျမသားမ်ား၏ စိုထိုင္းမႈ ႏွင့္ ေရစီးဆင္းမႈတို႔အား ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အာကာသေလ ထုအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ ေငြ႕မ်ား၊ အာယိုေဆာ ေခၚ ဘူမိ႐ုပ္ၾကြင္း မ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေလာင္စာမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမႈန္အမႊားမ်ား၊ မီ သိန္းဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ႏိုက္ထရပ္ေအာက္ ဆိုဒ္ဓာတ္မ်ားက ေနေရာင္ျခည္မွ ထုတ္ လႊင့္ေသာ အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္ေခၚ အနီေရာင္ထက္ရွည္ေသာ ေရာင္ျခည္အား ဖမ္းယူဆုပ္ကိုင္ထားမႈေၾကာင့္ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ေခၚ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာ မႈက ကမၻာတစ္ဝန္းမိုးရြာသြန္းမႈႏွင့္ မိုး သည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈတို႔အေပၚ တိုက္ ႐ိုက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ ရွိခဲ့ရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ကမၻာ့ ေလထုထဲတြင္ အပူခ်ိန္ ၁ ဒီဂရီဆဲလ္စီး ယပ္(စ္)ျမင့္တက္မႈရွိတိုင္း ေလထုအတြင္း ေရခိုးေရေငြ႕မ်ားကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္ သည့္စြမ္းအား ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ေရခိုးေရေငြ႕မ်ား မ်ားျပားလာမႈက ျပင္းထန္စြာမိုးရြာသြန္း မႈ၊ ေလမုန္တိုင္းမ်ား တိုက္ခတ္မႈ၊ မိုးထစ္ ခ်ဳန္း၍ ရြာသြန္းမႈႏွင့္ မုန္တိုင္းမ်ား က် ေရာက္မႈ၊ အပူပုိင္းဆိုင္ရာ မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆိုင္ကလုန္းႏွင့္ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ကမၻာ့ေျမျပင္ေပၚတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္ တက္မႈႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားအေပၚ တြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈတို႔ကလည္း ေရခိုးေရေငြ႕ပမာဏျမင့္တက္မႈကို ျဖစ္ ေပၚေစပါသည္။ ကမၻာ့ေျမျပင္ေပၚတြင္ အပူခ်ိန္ ၁ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္(စ္)ျမင့္တက္ တိုင္း ေရခိုးေရေငြ႕ပမာဏ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္သကဲ့သို႔ ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ားေပၚတြင္ အပူခ်ိန္၁ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္(စ္)ျမင့္တက္တိုင္းေရခိုးေရေငြ႕ ပမာဏ ၅ ဒသမ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေလ့လာသံုးသပ္သည့္ အၾကံ ေပးအဖြဲ႕(အိုင္ပီစီစီ)၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားအရ ေနာင္လာမည့္ကာလတြင္ ကမၻာေပၚရွိေနရာေဒသမ်ားမ်ားတြင္ ေန႔ စဥ္မိုးရြာသြန္းမႈျမင့္မားလာႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေန ရာမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်မိုးရြာသြန္းမႈထက္ ေလ်ာ့နည္းစြာ ရြာႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထား ပါသည္။ အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း မ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းႏွင့္ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းမ်ားတိုက္ခိုက္မႈတြင္ပို၍ျပင္းထန္ လာၿပီး ေလတိုက္ခတ္မႈႏႈန္းမွာလည္း ပို၍ျမင့္မားလာၿပီး ျပင္းထန္သည့္မိုးရြာ သြန္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ျပဳထားပါသည္။
၂၁ရာစုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚရွိအပူပိုင္း ေဒသမ်ားႏွင့္ လတၱီတြဒ္ျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လတၱီတြဒ္အလယ္အလတ္ ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈမွာ ပ်မ္းမွ်မိုး ရြာသြန္းမႈပမာဏထက္မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္ၿပီး လတၱီတြဒ္အလယ္အလတ္ေဒသ မ်ားတြင္ ေႏြရာသီကာလတြင္ မိုးေခါင္မႈ မ်ားအားပို၍ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိုးေခါင္မႈျမင့္မားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ေျမဧရိယာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ လာ မည့္ ၂၁ဝဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း၃ဝ အထိက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဖက္မွလည္း ကမၻာေပၚရွိ လူသားတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေလထု အတြင္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ အပူခ်ိန္မွာ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ကာလအတြင္း ၁ဝ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္(စ္)အထိ ျမင့္ တက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုေတသန အဖြဲ႕မ်ားမွ ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၏မိုးေလဝသျဖစ္ စဥ္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား အားသိရွိႏိုင္ပါရန္ စုစည္းေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါသည္။