images
UN
UN
ဆုေတာင္းေကာင္းၾကသူမ်ား
ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း) Tuesday, 03 July 2018
တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာထားႏိုင္ ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။ သတၱဝါအားလံုးအေပၚ ေမတၱာထားႏိုင္ မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာႀကီးသည္ စစ္မက္ ကင္းေဝးၿပီး ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေနရာတစ္ခုလို ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမတၱာေခါင္းပါးသူမ်ားေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေပ။ လူသားတို႔ သည္ မိမိကိုယ္သာအခ်စ္ဆံုးဟု ဆိုေသာ္ လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား မ်ားထက္ ေမတၱာစြမ္းအား ပိုမိုႀကီးမားလွ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အေမမ်ားသည္ ခ်စ္ခင္ပြန္းအပါအဝင္ သား၊သမီးအားလံုးအေပၚ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ လိုေလေသးမရွိေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ရွိၾကသည္။ ဆိုရ လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိေပသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးယခင္ကတည္း က ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားခဲ့ သည္ကို ပံုေတာင္ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ၾ<ြကင္း မ်ားက သက္ေသတည္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္ထံုး ဖြဲ႕မႈ၊ ေျပာဆိုေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းသည္ လည္း ျမင့္မားခဲ့သည္။ ေခတ္အဆက္ ဆက္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ဝတ္ ဆင္ခဲ့ေသာ ခ်ိတ္ထဘီႏွင့္ ရင္ဖံုးအက်ႌ သည္ ၾကည့္မဝႏိုင္ေသာ ဖက္ရွင္ပင္ ျဖစ္သည္။ နက္ေမွာင္ရွည္လ်ားေျဖာင့္ စင္းေနေသာ ပိတုန္းေရာင္ဆံေကသာ အလွသည္လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ က်က္သေရရွိေသာ အလွတြင္ပါဝင္ လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားသည္ ဣေႁႏၵႀကီးမားေသာ အမ်ဳိး ေကာင္းသမီးမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။'ဆင္မ ယဥ္သာ၊ ကြမ္းေတာင္ကိုင္၊ ပန္းေတာင္ ကိုင္၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဣေႁႏၵ ေရႊေပးလို႔ မရ'ဆိုေသာစကားမ်ားသည္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တင္စားေျပာဆိုထား သည့္စကားရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဝတ္စား ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လွ ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ေျခ သလံုးသားကိုပင္ ျမင္ေတြ႕ဖိုရန္ ခဲယဥ္း လွပါသည္။
ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ ထက္ကတည္းကပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူအခြင့္အေရး မ်ားေပးခဲ့ရာ မ်က္ေမွာက္ကာလအထိပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္၊ ပညာသင္ ၾကားခြင့္၊ သြားလာခြင့္ႏွင့္ မိမိခ်စ္ခင္ စံုမက္သူကို ေရြးခ်ယ္လက္ထပ္ခြင့္မ်ား ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမရွိ ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ႀကိဳးစားသေလာက္ ခံစား ခြင့္ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ကို ခ်ီတက္ ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္သူကိုယ္စားျပဳအမတ္မ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိၾကသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီး မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ ကိုယ္စားျပဳ သံအမတ္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ကဲ့သို႔ ႀကီးေလးေသာတာဝန္မ်ားကိုပင္ အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတန္းတူ တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔
စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းသည္ အားႏြဲ႕သည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ဦးစားေပးေလ့ရွိၾကသည္။
တခ်ိဳ႕ ေသာႏိုင္ငံမ်ားလို အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ရရွိသင့္ရရွိထိုက္ သည့္ အခြင့္အလမ္းမွန္သမွ်ကို အမ်ဳိး သားမ်ားကဲ့သို႔ သာတူညီမွ် ခံစားခြင့္ရရွိ ေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားသည္ ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္မႈမွ ကင္းေဝးၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ ဂုဏ္ သိကၡာရွိရွိေနထိုင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ ဆုိရ လွ်င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအားလံုးသည္ လူ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီ စတင္ ျဖစ္ တည္လာေသာေန႔ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ထိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မတီသည္အမ်ဳိးသမီး မ်ားပညာရည္အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္ အေလးထားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ကို ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ တရားဝင္သတ္ မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္ အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘဝ လံုျခံဳမႈရွိေစေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး အသင္းႀကီးမ်ားသည္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ အမ်ဳိး သမီးေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ အာဆီယံအမ်ဳိး သမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။