images
UN
UN
ေညာင္ဦး၌ က်ားမေရးရာသင္တန္းပို႔ခ်
ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး) Friday, 06 July 2018
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းတတိယႏွစ္ က်ားမေရးရာ သင္တန္း ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္လူထု ဗဟုိျပဳစီမံကိန္း တတိယႏွစ္စက္ ဝန္းအတြက္ ေက်းရြာေပါင္းခုနစ္ ရြာမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား စည္ သာေက်းရြာဓမၼာ႐ုံတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ၌ က်ားမေရးရာ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ စီသာရြာ၊ ေရတြင္းေညာင္ပင္ရြာ၊ အင္တုိင္း ရြာ၊ ကမ္းပါးနီရြာ၊ ရြာသာေအး ရြာ၊ ေညာင္ႀကီးရြာ၊ ယမ္းဇမ္းရြာ စသည့္ အနီးအနားဝန္းက်င္တစ္ ဝုိက္မွ ေက်းရြာစီမံကိန္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠ႒ မ်ား၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားသင္တန္း သူ ၈ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
သင္တန္းကုိ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းေခါင္းေဆာင္ ဦးျပည့္စုံ ေအာင္၊ ေဒၚႏြယ္နီဝင္း၊ ေဒၚအိအိ ခုိင္တုိ႔ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
က်ားမေရးရာသင္တန္းတြင္ ေက်းရြာအစည္းအေဝးပြဲတုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ ပါဝင္ရ မည္။ တူညီေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္အားခ တန္းတူရပုိင္ခြင့္ရွိရ မည္။ လူထုဗဟုိျပဳဆပ္ေကာ္မတီ တုိင္းတြင္ အနည္းဆုံးအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးႏႈန္း ပါဝင္ရမည္။ ေက်းရြာ အုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္တြင္ အနည္းဆုံး အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေရြး ခ်ယ္ေပးေသာလုပ္ငန္းတစ္ခု ပါ ဝင္ရမည္။ VPSC ႏွင့္ VTPSC တုိ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏႈန္း ပါဝင္ရမည္။ စီမံကိန္းစက္ဝန္း အဆင့္တုိင္းတြင္ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္း စားေပးရမည္ စသည့္ အခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကုိ အဓိကထား ရွင္း လင္းသင္ၾကားေပးခဲ႔ေၾကာင္းသိရ သည္။
ယခုႏွစ္သည္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ နယ္ လူထုဗဟုိျပဳတတိယစက္ဝန္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ စတုတၴႏွစ္စက္ဝန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။