images
UN
UN
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ႏွင့္ဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၁ ခုစာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေၾကညာ
ေအးခ်မ္းပိုပို Saturday, 07 July 2018
တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြး ခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ မဟုတ္ဘဲ တိုက္ ႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၁ ခု စာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ယခု ေၾကညာလိုက္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ဒီဂရီေကာလိပ္ မ်ားသို႔ဝင္ခြင့္မရပါက တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္ပါ အျခား ေသာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ ျမင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုတစ္ပါတည္းအသိ ေပးထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မေကြး)၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြား ေရးတကၠသိုလ္(ရြာသာႀကီးနယ္ေျမ)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္၊ အမ်ဳိးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေရဆင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္၊ ေမြးျမဴေရး ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္(ေရဆင္း) သစ္ေတာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္(ေရဆင္း)၊ျမန္မာသတင္း အခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊သမဝါယမတကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ယြန္းပညာေကာလိပ္ (ပုဂံ)၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။