images
UN
UN
ကိုးကြယ္မႈ
ေမာင္သန္းေဆြ (ထားဝယ္) Saturday, 07 July 2018
ကိုးကြယ္မႈဆိုသည္မွာ လူတို႔၏ အားထားရာ၊ သဘာဝသေဘာတရား တစ္ခုပင္ျဖစ္၏။ ေလာကတြင္မည္သည့္ သတၱဝါမ်ဳိးမွ ကိုးကြယ္ျခင္းတည္းဟူ ေသာ အားထားမႈ၊ကိုးစားမႈ၊ယံုၾကည္မႈ တို႔မွကင္း၍ေနႏိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
ဦးခ်ဳိရွိေသာသတၱဝါသည္ မိမိ၏ ဦးခ်ဳိကိုသာလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အားကိုး ရ၏။ အစြယ္ႏွင့္တကြ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱဝါသည္ မိမိတို႔၏ အစြယ္ႏွင့္ အဆိပ္ကိုသာလွ်င္ အားကိုးရ၏။ ကုတ္ ျခစ္တတ္ေသာ သတၱဝါသည္ မိမိတို႔၌ ရွိေသာ ထက္ျမက္စူးရွသည့္ ေျခသည္း၊ လက္သည္းကိုပင္ အားကိုးၾက၏။ စစ္ သည္ေတာ္တို႔သည္ လက္နက္ကို အား ကိုးၾကရ၏။ ပညာရွိတို႔သည္ စာေပက်မ္း ဂန္ကို အားကိုးရ၏။ တြင္းေအာင္း သတၱဝါသည္ တြင္းကိုသာအားကိုးရ၏။ ခြန္အားဗလႏွင့္ျပည့္စံုေသာသတၱဝါသည္ မိမိ၏ ႀကီးမားေသာခြန္အားဗလကို အားကိုးၾကရ၏။ ပ်ံသန္းတတ္ေသာ သတၱဝါသည္ မိမိအေတာင္ႏွင့္ ေကာင္း ကင္ကိုသာအားကိုးၾကရ၏။ ေရသတၱဝါ တို႔သည္လည္း ေရကိုသာအားကိုးၾက ရဘိသကဲ့သို႔ ေလာက၌ရွိရွိသမွ်ေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္း မိမိတတ္သိထား ေသာစက္မႈလက္မႈအတတ္ပညာကိုလည္း ေကာင္း၊စာေပက်မ္းဂန္အတတ္ကိုလည္း ေကာင္း၊ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္ေသာပညာတို႔ တြင္ တစ္ပါးတစ္ပါးကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပါးသံုးပါးကိုလည္းေကာင္း၊ တတ္ ကြၽမ္းထားပါမူကား ထိုကိုယ္ပိုင္အတတ္ ပညာတို႔ကိုသာ အားကိုးရာအားကိုး ေၾကာင္း၊ ကိုးကြယ္ရာကိုးကြယ္ေၾကာင္း ျပဳၾကရၿမဲျဖစ္ေပ၏။ ထိုသို႔ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းဟု ဆိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့ လက္နက္၊ ကင္းပပါမူကား ေဖာ္ျပ ပါပစၥည္းလက္နက္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ သူတို႔အား ကိုးကြယ္ၾကၿမဲျဖစ္သည့္ အတြက္ မိမိမွတစ္ဆင့္ တျခားသူမ်ားကို ကိုးကြယ္စၿမဲျဖစ္သည္မွာ သက္ရွိသတၱဝါ တို႔တြင္ မ်ားစြာပင္ရွိေပ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ သက္ရွိသတၱဝါမွန္သမွ် တို႔သည္ ေလာကဓံအခက္အခဲကို မိမိ၏ စြမ္းရည္ျဖင့္သာ မခုခံႏိုင္ခဲ့ပါမူ ဘုန္းရွင္ ကံရွင္ပညာရွင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သူရ သတိၱႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္မႈကိုျပဳၾကရသည္ကား ဓမၼတာ ပင္ျဖစ္ေပ၏။ ထိုတြင္ ပါဠိက်မ္းဂန္မ်ား၌ ကိုးကြယ္ရာဟူေသာအနက္ကို 'နာထ'ဟူ ေသာပုဒ္ျဖင့္ျပသည္မွာ...ေလာကနာထ= လူအေပါင္းတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ ဂဇနထ= ဆင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ မဟာပိႏဲၷနတ္မင္း။ ေဂါရီနာထ= စႏီၵနတ္သမီး၏ ကိုးကြယ္ ရာျဖစ္ေသာ ပရမီသြာနတ္မင္း။ ဥစၥနာ ေထာ= ျမတ္ေသာသူတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ မင္းႀကီးဟူ၍ရွိေလ၏။ ဤသို႔ စသည္တို႔ကား သူတစ္ပါးတို႔အား ကိုး ကြယ္ရမႈေပတည္း။ ထိုတြင္ ေရွးက် လွေသာ အိႏိၵယအမ်ဳိးသားတို႔၏ က်မ္း မ်ားအနက္ ျဗဟၼဏဘာသာဟိႏၵဴလူမ်ဳိး တို႔၏ က်မ္းဂန္မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ရွာေဖြ လွ်င္ သတၱဝါတို႔၏ ကိုးကြယ္မႈႀကီး အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ ၾကေပမည္။
ျဗဟၼဏတုိ႔၏ ယူဆခ်က္အရ ေဖာ္ ျပရလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ သုံးလူ႔ထြတ္ထား ရွင္ေတာ္ဘုရားမပြင့္မီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခန္႔က ဤကမၻာေပၚသုိ႔ ျဗဟၼာ့ဘုံမွ ျဗဟၼာမ်ား စုတိမေန ျဗဟၼာသက္ေၾကြ၍ ေရာက္ရွိလာရာတြင္၄င္းတုိ႔သည္ေတာေတာင္ ေရေျမ၊ သမုဒၵရာအျဖာျဖာတုိ႔ကုိ ႐ႈျမင္ရ သည္ရွိေသာ္ ေတာကားညိဳ႕ညိဳ႕မႈိင္းမႈိင္း၊ ဆုိ႔ဆုိ႔ဆုိင္းဆုိင္းႏွင့္ ႐ႈတုိင္းတင့္တယ္လွပါ ေပ၏။ ေတာေတာင္တုိ႔သည္ကား ျမင့္ ျမင့္မားမား၊ နိမ့္ျမင့္အားျဖင့္ ထင္ရွားစြာ တည္ေနၾကသျဖင့္လည္း ႐ႈၾကည့္၍တင့္ တယ္ပါေပ၏။ သမုဒၵရာေရျပင္အတင္ တင္တုိ႔မွာလည္း တသြင္သြင္စီးဆင္းေန ၾကသျဖင့္ ႐ႈၾကည့္မေႏွးခ်မ္းေအးလွပါ ေပ၏။
ေျမျပင္အထုိထုိ အဟုိက်ယ္ေျပာ ေသာ ဤကမၻာေလာကႀကီးသည္လည္း အေတာမသတ္ေအာင္ ခ်ီးမြမ္းအပ္လွပါ ေပ၏ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း အဂၢနိ မည္ေသာ မီးနတ္၊ ဣႏၵမည္ေသာ မုိး တိမ္နတ္၊ သူရိယမည္ေသာ ေနနတ္၊ ဝ႐ုဏမည္ေသာေကာင္းကင္နတ္၊ ဝါတ မည္ေသာေလမုန္တုိင္းနတ္ အစရွိသည္တုိ႔ ကုိလည္းေကာင္း ပူေဇာ္ရန္ ဂါထာအေရ အတြက္မ်ားျပားစြာ ၁ဝ၁၇ ပုဒ္တုိ႔ႏွင့္ သီဆုိပူေဇာ္ၾကေပ၏။ဤသုိ႔ပူေဇာ္ၾကသည္ မွာ ဘုရားမပြင့္မီႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ခန္႔မွ်ျဖစ္ေလရာ ထုိေခတ္ထုိခ်ိန္အခါကုိ သကၠတဘာသာအားျဖင့္ 'ရိဂ္ေဝဒ' ေခတ္ဟု မွတ္သားထားရမည္ျဖစ္ေပ၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ ထုိအခ်ိန္အခါ၌ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဟူေသာ တရားတုိ႔ ထူ ေျပာျခင္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ နည္းအတုိင္း ဂါထာတုိ႔ျဖင့္ သီဆုိ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ကာ ေတာေတာင္၊ေရေျမ၊ သမုဒၵရာ ႏွင့္ မီး၊မုိး၊တိမ္၊ေန၊ေကာင္းကင္၊ေလမုန္ တုိင္းတုိ႔အား ပူေဇာ္ျခင္းကုိပင္လွ်င္ 'နာ ထ'ပုဒ္အရ အားကုိးရာရွာ၍ ကုိးကြယ္ ျခင္းဟု မွတ္သားအပ္ေပသည္။
ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါကမၻာဦးသူတုိ႔ သည္ 'ရိဂ္ေဝဒ'ေခတ္ကုန္ခါနီးေသာအ ခါ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေတာေတာင္၊ေရေျမ စသည္တုိ႔မွာ အေစာင့္အေရွာက္နတ္ စသည္တုိ႔ အထူးပုိမုိ၍ ရွိသည္ဟု ထင္ မွတ္ၿပီးလွ်င္ ဤအေစာင့္အေရွာက္နတ္ တုိ႔ကုိ ဂါထာ႐ုိး႐ုိးႏွင့္သာ ရြတ္ဖတ္ပူ ေဇာ္ေနပါမူ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မည္မဟုတ္ ေပ။ တန္ဖုိးရွိေသာ အရာဝတၴဳျဖင့္ ပူေဇာ္ ပသမွသာလွ်င္ ေက်နပ္ေတာ္မူၾကေပမည္ ဟု ထင္မွတ္ယူဆလာၾကေလ၏။ ေသာ မမည္ေသာ ႏြယ္ပင္တစ္မ်ဳိးမွရသည့္ ႏုိ႔ ရည္ကုိျပဳလုပ္အပ္ေသာ ေသာက္ဖြယ္ျဖင့္ အဆုိပါနတ္တုိ႔အား ပူေဇာ္ၾကၿပီးလွ်င္ ရိဂ္ ေဝဒမွလာရွိေသာ ဂါထာအခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ ထပ္ မံျဖည့္စြက္၍ ပူေဇာ္ၾကေပ၏။ ထုိသုိ႔ ေသာမမည္ေသာႏြယ္ပင္မွ ရရွိသည့္ႏုိ႔ ရည္ျဖင့္ ပူေဇာ္၍ေနၾကသည္မွာ ႏွစ္ ေပါင္းတစ္ေထာင္ကာလခန္႔ပင္ ၾကာရွိ သြားခဲ့၏။ထုိေခတ္ကုိ ေသာမေဝဒေခတ္ ဟု ေခၚဆုိေလေတာ့သတည္း။
ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာဦးသူတုိ႔မွာေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားမ်ား တစ္စထက္ တစ္စ ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းျဖင့္ မေကာင္း မႈမ်ား မ်ားျပားလာ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ ယခု ပူေဇာ္ေနၾကေသာ ႏြယ္ရည္၊ ႏြယ္ႏုိ႔ ျဖင့္လည္း အဆုိပါနတ္တုိ႔မွာ ေက်နပ္လိမ့္ မည္မဟုတ္။ ထုိထက္တန္ဖုိးရွိသည့္အရာ ႏွင့္ပူေဇာ္ပသမွလွ်င္ ေက်နပ္ၾကမည္ဟု ယူဆလာၾကျပန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိႏြယ္ ရည္၊ ႏြယ္ႏုိ႔ထက္တန္ဖုိးရွိေသာအရာကုိ ရွာၾကရာ ေလာကတြင္တန္ဖုိးအရွိဆုံးအ ရာမွာ အျခားမဟုတ္ သတၱဝါတုိ႔၏အ သက္ပင္ျဖစ္၏ဟု ဆုိလာၾကျပန္ေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤတန္ဖုိးရွိေသာ သတၱဝါတုိ႔ ၏အသက္ကိုသတ္၍လည္ေခ်ာင္းေသြးျဖင့္ နတ္မင္းတို႔အား ပူေဇာ္အံ့ဟု စီစဥ္ၿပီးလွ်င္ ဣသွ်ဴေဗဒင္၏ နဝမအခန္း၌ပါရွိေသာ ေသာမ မည္ေသာႏြယ္ပင္၏ ဂုဏ္ေက်း ဇူးတို႔ကို ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳကာ ဂါထာ မ်ားျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၍ ပူေဇာ္ၾကေလသည္။
အထူးမွတ္ရန္မွာ ထိုသုိ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၌ တတိယေျမာက္ျဖစ္ေသာ ယဇ္နတ္ ပူေဇာ္သည့္ဓေလ့သည္ ကမၻာေပၚရွိ တိုင္းျပည္၊ ၿမိဳ႕နယ္အရပ္ရပ္သို႔လည္း ပ်ံ႕ ႏွံ႔၍သြားေလေတာ့၏။ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ တကြ မကၠဆီကိုျပည္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားဟန္ ရွိ၏။ ေအသင္လူမ်ဳိး၊ စပါးတန္လူမ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ရာျဖစ္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔လည္း ေရာက္ရွိသြားေပ၏။ယခုအခါ မကၠဆီကို နယ္တြင္ ျပတိုက္တစ္ခု၏ အတြင္း၌ရွိ ေသာယဇ္ပလႅင္တစ္ခုမွာ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ သတၱဝါတို႔၏ အသက္ကို သတ္ ၍ ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ယဇ္ပလႅင္ျဖစ္ေပ၏။
ကိုလံဘီယာဟူေသာ ဂရိတ္စကားသည္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ဟူေသာ ဘာသာျပန္ စကားျဖစ္၍ ထိုေတာင္ေပၚရွိ ဒီယပ္(စ) ပီတာ ေခၚ ကမၻာေပၚတြင္ အလွဆံုးျဖစ္ ေသာ ေရႊ႐ုပ္နတ္ႀကီးအား ေရွးအခါက ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ ရထားၿပိဳင္ပြဲ၊ စက္ၿပိဳင္ ပြဲ၊ ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲစေသာ အားကစားအမ်ဳိး မ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ပသၾကေသာ ပြဲႀကီးတစ္ ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ပါဠိက်မ္း ဂန္မ်ား၌ကား ဥကၠာကရာဇ္မင္းလက္ ထက္၌ မိစၧာပုဏၰားတို႔သည္ ယခင္အခါ ကရွိေသာ သဂၤဟတရားေလးပါးတို႔ကို မိမိတို႔ထင္တိုင္းျပင္ဆင္၍ (၁) အႆေမ ဓ၊ (၂) ပုရိသေမဓ၊ (၃) သမၼာပါသ၊ (၄) ဝါဇေပယ်၊ (၅) နိရဂၢဠဟူ၍ ယဇ္ ႀကီးငါးပါးကို စီရင္ေၾကာင္းျဖင့္ ျဗဟၼဏ ဓမၼိကသုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေပ၏။
ထိုတြင္ (၁)အခ်က္မွာ အဆင္းငါးပါးရွိ ေသာျမင္းကို သတ္ျခင္း၊ ပုဏၰားတို႔အား ေပးလွဴျခင္းသည္ အႆေမဓမည္၏ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ (၂)အခ်က္မွာ ေယာက်္ား ကို သတ္ပုတ္ညႇဥ္းဆဲရာ သတ္ပုတ္ညႇဥ္း ဆဲေၾကာင္းျပဳလုပ္၍ ပုဏၰားတို႔အား ေပး လွဴေၾကာင္းအမႈသည္ ပုရိသေမဓမည္၏ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ (၃)အခ်က္မွာ ထမ္း ပိုးက်ည္းကိုခြၽတ္၍ သူရႆဒီျမစ္ညာကို ဆန္လ်က္ပစ္ခတ္၍ ထမ္းပိုးက်ည္းက် ရာ၌ ယဇ္တိုင္ကိုစိုက္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ ေၾကာင္းအမႈသည္ သမၼပါသမည္၏ဟူ၍ လည္းေကာင္း (၄)အခ်က္မွာ ပုဏၰားတို႔ အား ေထာပတ္ပ်ားစသည္တို႔ကို ေပး ကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းသည္ ဝါဇေပယ်မည္ ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (၅)အခ်က္မွာ အလံုးစံုေသာ မိမိ၏ဥစၥာကို မလွ်ဳိ႕ဝွက္မူ ၍ အၾကြင္းအက်န္မရွိေသာ ဥစၥာျဖင့္ ပုဏၰားတို႔အား ေပးလွဴအပ္သည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မပိတ္ေသာတံခါးရြက္ ရွိရာရွိ ေၾကာင္းအမႈသည္ နိရဂၢဠမည္၏ဟူ၍ လည္းေကာင္း အသီးသီးစီရင္ၾကသည္ဟု လာရွိေပ၏။ ဤတြင္ ကြၽဲႏြားမ်ားကို သတ္ပုတ္ရန္ ပုဏၰားမ်ား၏ကိုယ္၌ အေရႊ၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ ကမၺလာတို႔ကို ႐ံုကုန္လ်က္၊ သတ္ပုတ္ညႇဥ္းဆဲၾကသျဖင့္ ထိုကာလမွ စ၍ သကၤန္း႐ံုကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို ျမင္ၾကလွ်င္ ကြၽဲႏြားတို႔က ေၾကာက္လန္႔ ကုန္ၾက၏ဟူ၍ သုတၱနိပါတ္အ႒ကထာ၌ ပါရွိေလသည္။
ထိုသို႔ ယဇ္နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ၾက သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာလည္း ေဖာ္ ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္မွ်ပင္ ၾကာရွိေလ၏။ ထိုေခတ္ ထိုအခ်ိန္ကာလကို ယဇုေဝဒေခတ္ သို႔ မဟုတ္ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ေသာေခတ္ဟု မွတ္ သားအပ္ေပ၏။
ထိုသို႔အားျဖင့္ ေဗဒင္ေလးပံု၏ အေျခ အေနကိုၾကည့္လွ်င္ ထိုျဗဟၼဏဘာသာဝင္ တို႔၏ကိုးကြယ္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပ၏။