images
UN
UN
ကမၻာ့ေရထုညစ္ညမ္းလာမႈ
Monday, 09 July 2018
ကမၻာ့ေျမျပင္ေပၚရိွ ေရထုအားလံုး၏ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁ဒသမ၃၅ ကုဗကီလိုမီတာျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေရမ်ားထဲမွ ၉၇ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေရ ပမာဏမွာပင္လယ္သမုဒၵရာထဲရိွ ဆားငန္ ေရအျဖစ္တည္ရိွ၍ ကမၻာေပၚရိွသည့္ ေရခ်ဳိပမာဏမွာ သန္းေပါင္း ၃၅ ကုဗကီ လိုမီတာျဖစ္၍ ၄င္းတို႔အထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ ေသာ ပမာဏမွာ ေရခဲျမစ္မ်ားႏွင့္ ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသမ်ားရိွ ေရခဲဖံုးေဒသမ်ား တြင္ တည္ရိွလ်က္ရိွပါသည္။
ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္သံုးစြဲေနသည့္ ေရပမာဏ ကုဗကီလိုမီတာ၅ဝ မွာ ျမစ္ မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရအိုင္မ်ားမွရရိွ၏။ ကုဗကီလိုမီတာ ၇ဝ အား ေျမေအာက္ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရိွေနပါသည္။
ေရထုညစ္ညမ္းမႈဆိုသည္မွာ ေရထု အတြင္းသို႔ မလိုလားအပ္ေသာ ပစၥည္း မ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီးေရ၏အရည္အေသြး အား ေျပာင္းလဲသြားေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရ၏အရည္အေသြးအား ေျပာင္းလဲေစ သည့္ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရ၏႐ုပ္သတၱိဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအား ေျပာင္းလဲပစ္သည့္ ေရ၏အပူခ်ိန္ျမင့္ တက္လာမႈ၊ ေရမ်ားေနာက္က်ိလာမႈ၊ ေရ ထဲတြင္မလိုလားအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ေမ်ာပါေနျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ေရ၏ဓာတု ေဗဒဆုိင္ရာ အရည္အေသြးအား ေျပာင္း လဲေစေသာ ညမ္းညမ္းပစၥည္းမ်ားမွာ ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္၍ေရ၏ဇီဝဆုိင္ရာအရည္အေသြး အား ညစ္ညမ္းေစေသာပစၥည္းမ်ားမွာ ဗုိင္းရပ္(စ္)ပုိးမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယား ပုိးမ်ား၊ ပ႐ုိတုိဇီဝမ်ား၊ ပုိးေကာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပုိးမႊားမ်ားျဖစ္ ပါသည္။
ယေန႔ကမၻာေရထု ညစ္ညမ္းမႈအား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါက တုိးပြားလာသည့္ လူဦးေရ၊ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာသည့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖုံးေဒသ လူဦး ေရထူထပ္မ်ားျပားလာမႈ၊ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားအသုံးခ်မႈမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေခတ္မီလယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး ေရးနည္းပညာဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား အား က်င့္သုံးမႈတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၏ အရင္းအျမစ္ မ်ားအား ၾကည့္ပါက ေရထုညစ္ညမ္းမႈ အားလုံး၏ရာခုိင္ႏႈန္း ၇ဝ အား ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အိမ္တြင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အျပင္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ စြန႔္ပစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊ ေရဒီယုိသတိၱၾ<ြက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာတုိ႔ မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း ၂၁ သန္းခန္႔အား ေန႔စဥ္ ကမၻာ့ေရထုထဲသုိ႔ စြန္႔ပစ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤစြန္႔ ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏမွာ ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ားအားလုံးထဲမွ ၆ ဒသမ ၈သန္း ေသာ လူတို႔၏အေလးခ်ိန္ႏွင့္ တူညီ ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ဤႏွစ္စဥ္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညစ္ညမ္းေရပမာဏမွာ ကုဗကီလိုမီတာ ၁၅ဝဝ ျဖစ္၍ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေနေသာ ျမစ္မ်ား၏ေရပမာဏထက္ ေျခာက္ဆ မ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ကမၻာ့ေရထု ညစ္ညမ္းလာ မႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မကင္းသည့္ လုံ ေလာက္ေသာသန္႔ရွင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ ထားသည့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္ သည့္ေရမ်ားအား ေသာက္သုံးမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရွိ လူအားလုံး၏ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေသဆုံးလ်က္ရွိ ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
မသန္႔ ရွင္းသည့္ေရအား ေသာက္သုံးမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း သန္းေပါင္း ၄ဝဝဝ ခန္႔ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၾက ၿပီး လူ ၂ ဒသမ ၂သန္း ေသဆုံးၾကရ၍ ¤င္းတို႔ထဲတြင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား အမ်ားဆုံးပါဝင္သည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ¤င္းအျပင္ မသန္႔ ရွင္းေသာေရထဲတြင္ ပါဝင္ေသာသတၱဳ ဓာတ္ဆားမ်ားျဖစ္သည့္ ေၾကးနီ၊ သြပ္၊ ခဲ၊နီကယ္ႏွင့္သံဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ေသာက္ သုံးသူမ်ားတြင္ ဆံပင္မ်ားကြၽတ္ျခင္း၊ အသည္းမ်ားေျခာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ ကပ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ညစ္ညမ္းေသာေရမ်ား အသံုးျပဳ၍ စိုက္ ပ်ဳိးေရးျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း သီးႏွံထုတ္ လုပ္မႈအား ပ်က္စီးေစ၍ ၄င္းသီးႏွံမ်ား အား စားသံုးပါက လူမ်ားအား ေရာဂါရ ေစပါသည္။ ေရတြင္ ပါဝင္ေသာ သံ ဓာတ္မ်ားက ငါးမ်ား၏ ပါးဟက္ အတြင္းတြင္ ခဲ၍သြားေသာေၾကာင့္ ငါး မ်ားေသဆံုးၾကၿပီး ယင္းငါးမ်ား စားသံုး မိသည့္ လူမ်ားကႀကီးမားသည့္က်န္းမာ ေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏို႔တိုက္သတၱဝါအား လံုး၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငွက္သတၱဝါ အားလံုး၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔မွာလည္း မသန္႔ရွင္းသည့္ ေရေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိ သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ကမၻာေပၚရွိ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ ေက်ာ္ေသာ ေဒသခံေရခ်ဳိငါးမ်ဳိးမ်ားမွာ လည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္ ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။
တစ္ဖက္မွာလည္း ကမၻာေပၚရွိ ျမစ္ ႀကီးအားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ ျဖစ္သည့္ ျမစ္ႀကီးေပါင္း ၂၂၇ စင္းမွာလည္း ေရ ေလွာင္တမံမ်ား၊ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ မႈေၾကာင့္ ျမစ္မ်ား၏ ေရစီးအား အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးမ်ား၏ ေရစီး ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အနည္ထိုင္ျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရသယံဇာတ အာဟာရ ပို႔ေဆာင္မႈအား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျမစ္မ်ား၏ အရည္ အေသြးအား က်ဆင္းေစသည့္အတြက္ တည္ရွိေနသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ပ်က္စီးေစ၍ ျမစ္တြင္းေန ငါးမ်ား၊ ကုန္း ေနေရေနသတၱဝါမ်ား၏အေကာင္ေရ ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ကမၻာ့ေရထုညစ္ ညမ္းလာမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ ေပၚလာသည့္ လူထုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ သစ္ပင္သီးႏွံႏွင့္ကုန္းေရ ေနသတၱဝါတို႔အေပၚ က်ေရာက္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား သတိျပဳမိေစရန္ စုစည္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။