images
UN
UN
႐ုိက္တာသတင္းဌာနတြင္ေဖာ္ျပခဲ႕ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာေဆာင္းပါးမ်ားအတြင္းမွ လက္ေတြ႕ ႏွင့္ကင္းကြာလြန္းေနေသာအခ်က္အလက္မ်ား
Monday, 09 July 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်န္ပီယံ ဟု သတ္မွတ္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွာမူ အစြန္းေရာက္အစၥလာမၼစ္စိတ္ ဓာတ္ရွိေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အေပၚ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ သေဘာထားမ်ဳိး ထားရွိေနျခင္းျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အသြင္မတူသူမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မဟုတ္သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္သည္အထိ ရွင္း လင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနသူမ်ားအေပၚ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈမရွိျခင္းမွာ မွားယြင္းမႈတစ္ခု မဟုတ္ဟု ဆုိရမည္သာျဖစ္သည္။
႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပမႈ
ထို႔အျပင္ ''အရာအားလံုးကို ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ ဖ်က္ဆီးမည္''ဟု အမည္ေပးထား ေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္လည္း ႐ိုဟင္ ဂ်ာမ်ားအား မ်ဳိးႏြယ္စုရွင္းလင္းသည့္ အသြင္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာ့လံုျခံဳ ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ မႈျပဳလုပ္ကာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သတ္ ျဖတ္ခံရသူမ်ားထဲတြင္ အသက္ငယ္ရြယ္ ေသာ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ ေၾကာင္းေရးသားခဲ့ၾကသည္။ လူ႕အခြင့္ အေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားကိုမီး႐ိႈ႕ကာ ေဒသခံမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစရန္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊Am- nesty International ၏ေလ့လာမႈအရ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ မ်ားႏွင့္ဆံုးျဖတ္ပါက လူသားစံႏႈန္းမ်ား ကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ႐ိုက္တာကေရး သားေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ စဥ္းစား ရမည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ Am- nesty International က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားၿပီးမွသာလွ်င္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အား သက္ေသျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္က လည္း ARSA အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္တုံ႔ျပန္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

မည္သူမ်ားအား စြပ္စြဲခဲ့သနည္း
Amnesty International က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွအဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၁၃ ဦးအား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပစ္ရွိသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ကာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ုံးသုိ႔ တင္ပို႔စစ္ေဆးရန္ တုိက္ တြန္းခဲ့သည္။ အျပစ္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ သူမ်ားထဲ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရာထူး မွထုတ္ပယ္ခဲ့ေသာ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးတုိ႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရာထူးငယ္သည့္အရာရွိတခ်ဳိ႕ ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ထားခဲ့သည္။
စာေရးသူ၏ သံုးသပ္ခ်က္
ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခံု႐ုံးသုိ႔ အမွန္ တကယ္တင္ပို႔ရမည့္သူမွာARSA အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေအတာယူလက္ခ်္ျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ARSA အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ုံးသုိ႔တင္ပို႔ကာ ၄င္းတုိ႔က်ဴး လြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆး မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
၄င္းတုိ႔အားလံုးသည္ တစ္ဦးခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ ျဖတ္မႈ၊ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ရန္ ၾကံစည္မႈ၊ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရးျပဳလုပ္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ မ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ARSA အဖြဲ႕အား ေထာက္ခံအားေပးသည္ဟုဆုိရမည့္ For-tify Rights၊ မက္သ႐ူးစမစ္၊ ဖီးလ္ေရာ္ ဘတ္ဆန္၊ ကန္နက္႐ို႔စ္၊ ဆိုင္မြန္လူးဝစ္ ႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနအပါအဝင္ အျခား သူမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရာမသေဘာ တူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ုံး၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအားအေရးယူ လိုသည္ဆိုပါက ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအားလံုး သေဘာတူညီရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္က ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံကာကူညီလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အား အေရးယူရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အရာ ထင္လာဖြယ္မရွိေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (Ref; Reuters Articles Are Fake News Of The Worst Degree! Reuters Needs To Be Put On Trial For 'Crimes Against Humanity By Rick Heizman) Amnesty International ၏ အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ပါဝင္ ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သတိထား၍ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အေရးယူအျပစ္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တပ္မေတာ္ကအေရးယူ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

(Ref; Reuters Articles Are Fake News Of The Worst Degree! Reuters Needs To Be Put On Trial For 'Crimes Against Humanity By Rick Heizman)