images
UN
UN
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံေလ့လာခ်က္(၂) ပင္လုံညီလာခံ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕
ဗညားဝင္း(ဘုရင္႕ေနာင္) Tuesday, 10 July 2018
ပင္လံုညီလာခံျဖစ္ေပၚလာပံုအဆင့္ဆင့္
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ကုန္ ပိုင္း၌ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး၏ မဟာေဒဝီ စ်ာပန၌ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ဆုံဆည္းမိ ၾကေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အနာဂတ္ အေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကလ်က္ ေစာ္ဘြား မ်ား၏ပထမဆုံးအစည္းအေဝးကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မိုင္း ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ၄င္းအစည္းအေဝး၌ 'ရွမ္းျပည္ စဝ္ဖေကာင္စီ (Council of Shan States Saophas) ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ေပၚလစီေရးရာ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 'စဝ္ဖမ်ားေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ'ကို အာဏာ အပ္ႏွင္းရန္ႏွင့္ ပင္လုံတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ား ထပ္မံစည္းေဝးကာ စဝ္ဖမ်ားေကာင္စီ ဖြဲ႕ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။
ပင္လုံအစည္းအေဝး ၁၉၄၆ ကို ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္း အေဝးအျဖစ္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔မွ၂၈ရက္ေန႔အထိ ပင္လုံ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ၄င္းအစည္းအေဝး၏ အဓိကပန္းတိုင္မွာ Frontier Areas Regulation(1946)ေခၚ နယ္ျခားေဒသ မ်ား ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ျမန္မာ ျပည္ဘုရင္ခံေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ကရင္နီနယ္အႀကီးအကဲ၊ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားတို႔က အတည္ျပဳလက္ခံသည္ကို တရားဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး ေၾကညာရန္ ျဖစ္သည္။ (ဦးအုန္းေဖ၊ ပင္လုံစစ္တမ္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္)၊ အစည္းအေဝးတက္ရန္ ဘုရင္ခံအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရင္ခံဖ်ားေန၍ မတက္ျဖစ္ေပ။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုလည္းႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ရခိုင္ခရီးစဥ္ရွိ၍ ဖ.ဆ.ပ.လ မွ သခင္ႏု၊ ဦးဗဂ်မ္းႏွင့္ မန္းဘခိုင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ပင္လုံအစည္းအေဝးတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ေသာ ရွမ္းျပည္ စဝ္ဖမ်ားေကာင္စီ အစည္းအေဝး (နယ္ရွင္မ်ား အသင္း အစည္းအေဝး)ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၁ရက္မွ ၂၇ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီး၌ က်င္းပခဲ့ရာ နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးဝန္ မစၥတာ ေလဒင္ (J.L.Leyden) တက္ေရာက္ၿပီး အထူး လွ်ိဳ႕ဝွက္သိပ္သည္းစြာ က်င္းပ ေသာ အစည္းအေဝးျဖစ္ခဲ့သည္၊ 'ရွမ္း ျပည္ စဝ္ဖမ်ားေကာင္စီ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ'ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဘုရင္ခံထံ ေပးပို႔ခဲ့ရာ တြင္ အဆို(၇)တြင္ ''လူမ်ဳိးအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မူကို အေျခခံထားၿပီး ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေရး ကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္းဗမာတို႔ႏွင့္ေပါင္း စည္းေရးကိုေနာက္ေနာင္မွစဥ္းစားရန္'' ဟု ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ဖ.ဆ.ပ.လအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အေရး ႀကီးေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ''ၿဗိတိသွ် အစုိးရ သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဗမာျပည္ကို လုံးဝ လြတ္လပ္ေရးတစ္ႏွစ္အတြင္းရပါ ေစမည္ဟု အတိအက်ေၾကညာရန္၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ဖ.ဆ.ပ.လ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အစုိးရအဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္လာရန္'' ဟူ၍ျဖစ္ရာ ၿဗိတိသွ်အစုိးရအား အျမင့္ ဆုံး တြန္းအားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဘုရင္ခံ၏ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးဝန္က လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ ပိုင္း၊ အေရးပိုင္းမ်ားကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ''ကေမၺာဇ ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီအစည္းအေဝးအား ၁၅-၂-၁၉၄၇ မွ ၂၅-၂-၁၉၄၇ အထိ က်င္းပရန္ ဘုရင္ခံသေဘာထား ရွိ၍ ျပန္ၾကားရန္'' ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ပင္လုံ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ် ကိုလုိနီအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားပါေသာ ျခြင္းခ်န္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ စီမံထားေသာ အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံ ေရးအေျခအေနအရ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 'ရွမ္းျပည္ေကာင္စီ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕'ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၉ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၆-၂-၁၉၄၇တြင္ 'ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီ' ဖ်က္သိမ္းရန္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဌာနသို႔ တင္ျပၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤပင္လုံ အစည္း အေဝးမ်ား အေျခခံလ်က္ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္ပါ ''ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသသားမ်ား၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစုိးရႏွင့္ ပူးတြဲေပါင္းဖက္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔လက္ခံႏိုင္မည့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ပင္လုံ ကြန္ဖရင့္ သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလို႔ငွာ က်င္းပမည့္ အထူးကြန္ဖရင့္အျဖစ္ အသုံး ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ေဖေဖာ္ဝါရီလ၈ ရက္ေန႔ ညေန ၆နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ် အစိုးရဘက္မွ 'ေဘာ့တြမ္ေလ'ႏွင့္အဖြဲ႕ သည္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိၾကသျဖင့္ ေအာင္ ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္အရ ေဆြးေႏြး ေသာ ပင္လုံညီလာခံသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
ပင္လုံညီလာခံ၌ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ အေျခခံေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
၉-၂-၁၉၄၇ ေန႔
ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ဒိုမီနီယမ္ အတြင္း ဝန္ကေလး မစၥတာေဘာ့တြမ္ေလ၊ ဆာေမာင္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ဇံ ေဝႏွင့္ အေမရိကန္ ေကာင္စစ္ဝန္တို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ၊ အစည္းအေဝးႀကီး ကို ၁၁ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ပါ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ပင္လုံ အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္း ရွင္းျပရာတြင္ ''ရွမ္း ျပည္လည္း လြတ္လပ္ေရး ရယူလို လွ်င္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါက ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္သည္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္ လြတ္လပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း'' စသည္ျဖင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၇-၂-၁၉၄၇ ေန႔က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ ေသာ 'ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္း လုံး ညီၫြတ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႕(Supreme Council of United Hill Peoples)က ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ သည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း မပူး ေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ ေတာင္း ဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ ျငင္းခုန္ေနခဲ့ၾက သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရ.ပ.လ) ဥကၠ႒ ပင္းဒယ ဦးခြန္ေစာက ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ရန္ အဆို တင္သြင္းမွ ေထာက္ခံသူ မ်ားၿပီး 'ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း မည္'ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
၁ဝ-၂-၁၉၄၇ ေန႔
'ေတာင္တန္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ ေရးအဖြဲ႕'မွ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ ၄င္းတို႔ လိုလား ခ်က္မ်ားကိုသာ မေလွ်ာ့တမ္းေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္-
- အဓိကျပႆနာတစ္ခုမွာ ကခ်င္ျပည္ နယ္ထူေထာင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ထူေထာင္မည္ဆိုပါက ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ပါမွ ျပည္ နယ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္တြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ဗမာ၊ ရွမ္းႏွင့္ရွမ္းတ႐ုတ္မ်ားျဖစ္ေန သည့္အျပင္အပိုင္း(၂)ဇယားဝင္းေဒသ အတြင္း ပါဝင္ေသာ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ခ႐ိုင္တို႔ကို ကခ်င္ျပည္ နယ္အတြင္း သြတ္သြင္းေရးကို ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။ ေဆြး ေႏြးပြဲ၌ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ပါဝင္ သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရရွိေရးကိုသာ ဒူဝါေဇာ္လြန္းက ေတာင္းဆိုေနသည္။
- ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီးပါဝင္ေသာ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားကလည္း ညိႇညိႇ ႏိႈင္းႏိႈင္း အေပးအယူျပဳလုပ္လိုေသာ သေဘာထား မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ရန္ ေလယာဥ္ စီစဥ္ ခိုင္းသည္အထိ စိတ္ပ်က္သြားခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္ျပန္ မည့္သတင္း ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ခ်က္ခ်င္း ပ်ံ႕သြားေသာအခါ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး ႏွင့္ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီးတို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းမျပန္ေရး ေဖ်ာင္းဖ်ေပးရန္ ဦးေဖခင္ႏွင့္ ဗိုလ္ထြန္းလွတို႔ကို ေျပာၾက သည္။ ၄င္းေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား အမွဴးျပဳေသာ 'ေတာင္တန္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕'က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ထပ္မံ တင္ျပရန္အဆိုမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ သက္ျပင္းခ်ႏိုင္ေတာ့ သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏တဲတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔ေနာက္ဆုံးတင္ျပခ်က္မ်ား ကိုေဆြးေႏြးၾကသည္။ ျပင္ဆင္သင့္သည္ မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ျပင္ဆင္ ၾကသည္။ ၁ဝ-၂-၁၉၄၇ ညေနပိုင္းတြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ (ဦးအုန္း ေဖ-ပင္လုံစစ္တမ္း(၂ဝ၁၃) စာမ်က္ႏွာ (၄၂၁) အရ-
- ကခ်င္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေပးရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ တြင္ေဖာ္ျပထားမည္ဟု ျမန္မာ ကိုယ္ စားလွယ္ဘက္က လိုက္ေလ်ာသျဖင့္ ကခ်င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေက်နပ္ လက္ခံသြားၾကသည္။
- ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံသည္ (သို႔ မဟုတ္)ကန္႔ကြက္သည္ကိုတစ္စုံတစ္ရာ မေဖာ္ျပဘဲခ်န္ထားရန္သေဘာတူၾကသည္။
- လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ခြဲထြက္ခြင့္ ကိစၥကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ တြင္ စဥ္းစားရန္ သေဘာတူၾကသည္။
- အမႈေဆာင္ဝန္ႀကီး သုံးဦးေပးရန္ ကိစၥ မွာ လက္ရွိျမန္မာျပည္အက္ဥပေဒအရ မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ နယ္ျခားေဒသဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးရာထူးတစ္ခုသာရွိသျဖင့္ တစ္ဦး ကို ဝန္ႀကီးခန္႔ၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးကို မိမိတုိ႔ ေဒသအတြင္း အာဏာပိုင္အျဖစ္ ဒု ဝန္ႀကီးခန္႔မည္၊ အစည္းအေဝးမ်ား တြင္မူတန္းတူအခြင့္အေရးျဖင့္ တက္ ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္။
၁၁-၂-၁၉၄၇
နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ မိုင္းပြန္ ေစာ္ဘြားႀကီး၊ လင္းေခးဦးထြန္းျမင့္ႏွင့္ ဦးေဖခင္တို႔က ေကာ္မတီ၏ ေနာက္ဆုံး ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း သုံး ေစာင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။