images
UN
UN
ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေရတုိေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင္႕ UNDP ပါဝင္မည္
NG Tuesday, 10 July 2018
ကုလသမဂၢဖြြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႐ုံးခြဲမွထုတ္ျပန္ေသာသတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္အတြင္း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။
ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးတုိ႔သည္ေမလကုန္ ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ သူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္ လည္လက္ခံကာေနရာခ်ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္နားလည္ မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ သည္။ ကုလသမဂၢဖြြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ႐ုံးခြဲက ထုတ္ ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အတြင္း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေန ထုိင္သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပုိင္းဆုိင္ ရာစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ တြင္ ပါဝင္သည့္ မူေဘာင္မ်ား အတုိင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ကုလသမဂၢလက္ ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ Haoling Xu သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ အတြင္း၌ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။