images
UN
UN
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပုိမုိေႏြးေထြးလာေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 10 July 2018
အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္က်င့္သုံးရာတြင္ ယခင္ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ မူဝါဒႏွင့္သိသိသာသာကြဲျပား ျခားနားေသာ မူဝါဒမ်ဳိးကုိအသုံးျပဳခဲ့ သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာမူဝါဒသည္ အေမရိကန္သမၼတ ေဟာင္း အုိဘားမားက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံမႈကုိ အသားေပးေသာျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မည္ သုိ႔ေသာ ျခားနားမႈမ်ဳိးကုိဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ သနည္းဟု သုံးသပ္ၾကည့္သင့္သည္။
ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္အေမရိကန္သမၼတ ရာထူးအားရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဆီယံႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အာ႐ုံထားမႈလုံးဝမရွိသည့္ အေျခအေန မ်ားျမင္ေတြ႕ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္၄င္းဦးေဆာင္ သည့္အေမရိကန္အစုိးရအဖြဲ႕၏ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာမူဝါဒအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးပါမႈသည္ ေျမာက္ ကုိရီးယားအား မမီျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) အာဆီယံေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးမည့္ မူဝါဒအား အုိဘားမားက်င့္ သုံးခဲ့သည့္ မူဝါဒႏွင့္ကြဲျပားျခားနားလုိ ျခင္းဆုိသည့္အခ်က္ႏွစ္ခုအနက္ မည္ သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔အေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အာ႐ုံထားမႈလုံးဝ မရွိသကဲ့သုိ႔ ျပဳမူခဲ့ေၾကာင္းကုိ အေျဖထုတ္ ရန္လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလကအာဆီယံ ေဒသသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ အတြင္း၌သာ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ဆုိင္သည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပး သြားသူမ်ားလုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေသာအေျခ အေနမ်ားျဖင့္ ေနရပ္ေဒသမ်ားတြင္ျပန္ လည္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးစသည္မ်ားကုိအေလး ေပးေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒၚနယ္ထရန္႔ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ေမလအတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တြင္လည္း ေဒၚနယ္ထရန္႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရွိတ္ဟာဆီနာ က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ ရွိေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအေရးအတြက္ အေမ ရိကန္ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ကာ ေဒၚ နယ္ထရန္႔ကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အား ေထာက္ခံအားေပးမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ အမတ္နစ္ကီဟာေလးသည္ လုံျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးသည့္ အႀကိမ္တုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ရပ္ တည္မႈမ်ဳိးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းကုိ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ထြက္ေျပး သြားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုံျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ၌ နစ္ကီဟာ ေလးက ''အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ဟာ ကုိယ္ က်ဳိးကာကြယ္ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္အပါ အဝင္ကုိယ္ပုိင္အတၱေတြအတြက္ ကုလ သမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈ ေတြမလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ကာဆီးကာဆီးလုပ္ ေနပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားခ်ည္းသာ ပါဝင္ခဲ့ သည္မ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ အုိဘားမားခ်မွတ္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒ သည္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္႐ုံသာ မက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ မွ မီွခုိအားထားေနရျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ ေရးဆုိသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္ ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ကာ စစ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ သေဘာတူညီ မႈျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထဝီ ႏုိင္ငံေရးက႑ထက္ ပုိမုိဂ႐ုစုိက္ရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ေဒၚ နယ္ထရန္႔အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သုံးသပ္ၿပီးမွ သာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အေမရိကန္ၾကား ရွိ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္းထည့္ သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒအေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံၾကားတြင္သာမကအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပါ ေအးစက္သည့္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိ သြားခဲ့သည္။
အေမရိကန္၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲသည္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိေႏြးေထြး သြားေစရန္ တြန္းပုိ႔ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္း မြန္ေရး၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးဆုိ ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ေန ေသာ ''လမ္းမႀကီးတစ္ခု၊ ရပ္ဝန္း တစ္ခု''ဆုိသည့္ စီမံကိန္းအတြင္း၌ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ တစ္ခုမွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာစီမံကိန္းခြဲတစ္ခု အျဖစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကႍ စီမံကိန္းကုိစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္အစုိးရမ်ားၾကားတြင္ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ ကူမင္း၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္သြား မည္ျဖစ္သည္။
(Ref; As Trump Turns Away, China Gains in Myanmar by Bertil Lintner )
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)