images
UN
UN
'လူ႔အခြင့္အေရး'ဆိုေသာစကားလံုးသည္ ဗုံးမဟုတ္ပါ နယ္ခ်ဲ႔ပါးစပ္ဖ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးစြပ္စြဲခံရေသာႏုိင္ငံတုိင္းေခါင္းငုံ႔မခံၾကေပ
တကၠသုိလ္ျမတ္သူ Tuesday, 10 July 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
၁၉၄၆ခုႏွစ္ကလည္း (၁)လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ (၂)အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ အဆင့္အတန္း ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္တုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
Universal Human Rights Delarationေခၚကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႀကီး ေရး ဆြဲအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ(Eco-soc)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO)ႏွင့္ ကုလသမဂၢပညာေရးသိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (UNESCO)တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းစနစ္ မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝး(ညီလာခံ)မ်ား တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴး ေက်ာ္ေရးသမား နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီမ်ား၊ အသားအေရာင္ ႏွင့္လူမ်ဳိးခြဲျခားမႈမ်ား၊ လူ႔အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈ မ်ားကို က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရေၾကာင္း တင္ျပေဝဖန္ၾကသည္။ အလားတူ ေတာင္အာဖရိကသိမ္းပိုက္ခံ အာရပ္နယ္ေျမမ်ား၊ ခ်ီလီ၊ အယ္လ္ဆာေဗေဒါ၊ ဂြါတီမာလာစေသာ အာဏာရွင္စနစ္လႊမ္းမိုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ား ဆံုးခ်ဳိးေဖာက္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပံုတင္ျပၾကသည္။ ယင္းသို႔ေဝဖန္၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အေနာက္ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္အေပါင္း အပါႏိုင္ငံတို႔က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အမွန္တကယ္ခ်ဳိး ေဖာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို အေရးယူရန္ ႏိုင္ငံ မ်ားစြာက အဆိုတင္လိုက္၊ အရင္းရွင္(နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံ ႀကီး)မ်ားကကန္႔ကြက္မဲေပးလိုက္ျဖစ္ေနေပသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၉ ပါ(Article 19)ပါ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္၊ ယူဆခြင့္၊ ေဖာ္ျပခြင့္၊ သတင္းရရွိခြင့္တို႔ကို မည္သည့္ႏိုင္ငံက ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆိုသည္ကို ႏွစ္အလိုက္ ေလ့လာ သံုးသပ္၊ စုေဆာင္းအစီရင္ခံေနေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ဒါ႐ိုက္တာမွာ ကယ္ဗင္ဘိြဳင္းလ္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ ARTICLE 19 ကို ဖတ္လိုက္ရ၊ မွတ္လိုက္ရဖူးသည္။

ထို ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အာတီကယ္ႏိုင္တင္း (အပိုဒ္ ၁၉)အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ၌ အာဖရိကတိုက္ ဆာဟာ ရသဲကႏၲာရေတာင္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ ရွစ္ႏိုင္ငံ၊ အေမ ရိကတိုက္ ႏွစ္ခုမွ ၁၂ ႏိုင္ငံ၊ အာရွမွ ကိုးႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပ တိုက္မွ ၁၃ ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းမွ ေျခာက္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတး လ်ႏွင့္ ဖီဂ်ီစသည့္ႏိုင္ငံ ၅ဝ ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို တင္ျပသည္။ ထိုလူ႔အခြင့္အေရး အပိုဒ္ ၁၉ ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ႏိုင္ငံ ၅ဝ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ(ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရလမ္း စဥ္ ပါတီအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အစိုးရတို႔)မပါဝင္ ေခ်။ အေမရိကန္ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ OAU ႏိုင္ငံ သည္ အာဖရိကတိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးညီလာခံ က်င္းပရာ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္းကို လက္ခံသည့္အျပင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ကာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး(CITIZENS' RIG-HTS)ကိုပါ ေရးဆြဲသတ္မွတ္သည္။ လူ႔အခြင့္ အေရးဟူ၍ လူသားအားလံုးအတြက္ စဥ္းစားရာ ၌ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထူးျခားေသာဝိေသသ၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေရေျမသဘာဝ၊ လူမ်ဳိးစ႐ိုက္ အရ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မူလအခြင့္ အေရးမ်ားပါ ေပါင္းစပ္မွ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာ့ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ပိုမိုျပည့္စံုမည္ဟု အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အျခားလူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားကို လိုက္နာရန္မလိုဟု ယူဆၾကသည္။ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ႀကီးက လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ ႏိုင္ငံ သားအခြင့္အေရး အက်ဳံးဝင္ေစေသာ မူတစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ စသည့္ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံတို႔က ကန္႔ကြက္ၾက သည္။ အေမရိကန္သည္ စိတ္ဆုိးၿပီး ယူနက္စကို မွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။
ေနာင္ကုလသမဂၢတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္အေပါင္း ပါတို႔ ဝန္ထမ္းအဆင့္၊ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္အဆင့္ စသည္တို႔တြင္ လူမ်ားစုတို႔သည္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မိလာခ်ိန္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ဥေရာပတို႔က နယ္ခ်ဲ႕အျမင္ျဖင့္ၾကည့္ကာ ၄င္း တို႔ပစ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈပုဒ္မတပ္ၿပီး အေရးယူရန္ လုပ္လာ ၾကသည္။
(ILO)အိုင္အယ္လ္အိုေခၚ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ဖြဲ႕ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားေလာက အက်ဳိးျပဳရန္ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာအပါ အဝင္ ကြၽန္ႏိုင္ငံ ၁ဝဝ ေက်ာ္၌ အလုပ္သမားမ်ား ဖိႏွိပ္ခံေနရသည္။ မတရားေခါင္းပံုျဖတ္ေနၾက သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၁၈ နာရီအထိ ခိုင္းစားသည္။ လုပ္ခလစာ တိုးမေပး၍ ငတ္ျပတ္ လြန္းလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏိုင္ငံအလိုက္ သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က(ILO)သည္ ဘာသံမွမထြက္ဘဲ ၿငိမ္ေနခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔က(ILO)ဖြဲ႕ခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ ၿမိဳ႕ဥပေဒTown Act ၊ ေက်းရြာဥပေဒ Village Act မ်ားေရးဆဲြျပ႒ာန္းကာ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ခမေပးဘဲ အဓမၼေခၚယူခိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျမန္မာအစိုးရ မ်ားက အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူလယ္သမား စသည့္ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္သားမ်ားအေရး ကို ျမႇင့္တင္ေပးလာသည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ ေဆာက္ေသာ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေန႔တြင္ ျပ႒ာန္း ေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဥပေဒျဖင့္ အလုပ္ သမားေလာကကို ျမႇင့္တင္ေပးထားခ်ိန္တြင္မွ အေနာက္အုပ္စု၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ခမေပးဘဲ အဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းသည္ဟု စြတ္စြဲပုတ္ခတ္ ျပႆနာ လုပ္လာခဲ့ေပသည္။
အစၥေရးလ္ႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္တို႔က ကုလ သမဂၢအမိန္႔အာဏာရယူၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ကမၻာအႏွံ႔ ျပန္႕က်ဲေရာက္ရွိေနသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတု႔ိအတြက္ အစၥေရးလ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ ေပးခဲ့သည္။ အာရပ္မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လူမ်ဳိးမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ အသြင္မတူသည့္ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမွ သမၼာက်မ္းစာ ေဟာင္းကို အေျချပဳသည့္ဂ်ဴဒဘာသာ(ယုဒ ဘာ သာ)ဝင္မ်ားကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အဂၤလိပ္ တို႔ တမင္လာထားသည္မွာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တစ္ ေနရာခြဲစိတ္ၿပီး ကင္ဆာအက်ိတ္တစ္ခုထိုးသြင္း သည့္ပမာ ထင္ရေပသည္။ အစၥေရးလ္သည္ အာရပ္မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံ တည္းေသာ မတူကြဲျပားသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္ လည္း အဆိပ္ျပင္းေသာေျ>ြမတစ္ေကာင္ႏွယ္ အာ ရပ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေနခဲ့ရေပသည္။ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ စသည့္အေနာက္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတို႔ကလည္း အစၥေရးလ္ကို ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ပညာ၊ စစ္လက္နက္စစ္ သံုးယာဥ္မ်ားသာမက ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ လုိအပ္သမွ်ပံ့ပိုးၾကသည့္အတြက္ အာရပ္-အစၥေရးလ္စစ္ပြဲေလးႀကိမ္၌ အစၥေရးလ္ က သံုးႀကိမ္ အႏိုင္ရသည္။ အာရပ္နယ္ေျမမ်ား ကို သိမ္းယူသည္။ မူလပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ မွ်ေပၚတြင္သာ အစၥေရးလ္ႏုိင္ငံ အာဏာစက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး ဆီးရီးယားပိုင္ဂိုလန္ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားကုိပါ သိမ္းယူပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။
အစၥေရးလ္တို႔က ဂါဇာေဒသအပါအဝင္ ပါ လက္စတိုင္းတို႔၏ေဒသအားလံုး၊ ဂုိလန္ကုန္းျမင့္၊ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔တြင္ ကုလသမဂၢကတား တား၊ ကမၻာကတားတား၊ အစၥေရးလ္က မလိုက္ နာ။ ကုလသမဂၢကအစၥေရးလ္ကို အေရးယူမည္ျပဳ တိုင္း အေမရိကန္က ဗီတိုအာဏာသံုးကာ အစၥေရးလ္ ကိုကာကြယ္ေပးရာ အစၥေရးလ္က မည္သူ႔ကိုမွ် ဂ႐ုစိုက္ရန္မလိုဟု ေရာင့္တက္လာေပသည္။ ေဂ်႐ု ဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ မူလပါလက္စတိုင္းေျမေပၚ တြင္ရွိသည္။ ေဂ်႐ုဆလင္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုးကြယ္ သူမ်ားကတစ္ပိုင္း ခရစ္ယာန္သာသနိက အေဆာက္ အအံုႀကီးမ်ားျဖင့္ ထည္ဝါစြာေနခဲ့သည္။ ဂ်ဴးတို႔ ကလည္း တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ယုဒဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားရိွသည္။ ပါလက္စတိုင္းအာရပ္ တို႔ကလည္း အစၥလာမ္ဘာသာဗလီႀကီးမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ တစ္ပိုင္းတြင္ေနသည္။ အာေမးနီးယန္း လူမ်ဳိး(ခရစ္ယာန္)မ်ားကလည္း တစ္ပိုင္းတြင္ေန သည္။ အစၥေရးလ္တြင္ ေနတန္ယာဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တုိင္း ပါလက္စတုိင္းေျမ၊ ဆီးရီးယားပိုင္ ဂိုလန္ ကုန္းျမင့္ေျမ၊ လူမ်ဳိးေလးမ်ဳိး၊ ဘာသာေလးခု၏ အထြတ္အျမတ္ေနရာျဖစ္ေသာ ေဂ်႐ုဆလင္တြင္ လည္း ပါလက္စတုိင္းတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ၿပီး ဂ်ဴးအိမ္ ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနခိုင္းသည္။ အစၥေရးလ္ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တယ္လ္ဗီၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ပါလ်က္ ေနတန္ယာဟုက ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္လုပ္မည္။ အစိုးရ႐ံုးမ်ား ေျပာင္း ေရႊ႕မည္ဟုေၾကညာခဲ့ရာ အေမရိကန္ သမၼတေဘလ္ ကလင္တန္က ေထာက္ခံသည္။ တယ္လ္ဗီရိွ အေမရိကန္သံ႐ံုးကို ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဟု ေျပာခဲ့ရာ ပါလက္စတိုင္းတို႔သာမက အာေမးနီးယားမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ကန္႕ ကြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကျဖစ္ သည္။ ကုလသမဂၢက ေဂ်႐ုဆလင္ကို ပါလက္ စတိုင္းတို႔ကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္မသတ္မွတ္ရ၊ အစၥေရးလ္တို႔ကလည္း သတ္မွတ္ခြင့္မရိွ၊ ေဂ်႐ု ဆလင္သည္ လူမ်ဳိးအမ်ား၊ ဘာသာအမ်ားအျပား တည္ရိွရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ေဘလ္ ကလင္တန္ ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ရသည္။
ယခုအခါ ေနတန္ယာဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပန္ျဖစ္ လာစဥ္ ဝါရွင္တန္သို႔သြားကာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးလ္အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာကာ ကုလသမဂၢ ကိုပင္ အာခံသည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကလည္း ေဂ်႐ု ဆလင္သို႔ အေမရိကန္သံ႐ံုးေျပာင