images
UN
UN
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံေလ့လာခ်က္(၂) ပင္လုံညီလာခံ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕
ဗညားဝင္း(ဘုရင့္ေနာင္) Thursday, 12 July 2018
ေတာင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းျခင္း
ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္ စာပိုဒ္ (၈) စာပုိဒ္ခြဲ(ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ မွာ-
''ျမန္မာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ သစ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ နယ္ျခား ေဒသမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္ဆံႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးစနစ္ ရွာေဖြႏုိင္ရန္အတြက္ စုံစမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ခု ခ်က္ခ်င္း ဖြဲ႕ စည္းရမည္။ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ဝန္ႀကီး စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ သူမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေဒသေခါင္းေဆာင္ မ်ားအားတုိင္ပင္ၿပီးသကာလ ဘုရင္ခံေရြး ခ်ယ္ေသာနယ္ျခားေဒသမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အညီအမွ် ပါဝင္လိမ့္မည္အျပင္ သေဘာ တူေရြးခ်ယ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျပင္ပမွ ၾကားေနပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ ဥကၠ႒ခန္႔ထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေကာ္မတီကို တုိင္း ျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမစမီ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ ေတာင္းဆုိ မည္''
အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ပူးေပါင္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ပထမအဆင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ျဖင့္ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ၿပီး ဒုတိယ အဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေတာင္တန္းေဒသ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ က အၾကံျပဳေသာ ရီးစ္ဝီလီယံ (D.R. Rees Williams) ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္(ဝန္ႀကီး)အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ သည္။
အဖြဲ႕ဥကၠ႒ရီးစ္ဝစ္လီယံသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာျပည္မဘက္မွ ဝန္ႀကီးဦးတင္ထြဋ္၊ ဖဆပလ ဒုဥကၠ႒သခင္ႏု၊ ဖဆပလမွ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ကေလးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ ၿငိမ္း ေတာင္တန္းေဒသဘက္မွ မုိင္းပြန္ ေစာ္ဘြားစဝ္စံထြန္း၊ ဆမားဒူဝါဆင္ဝါး ေနာင္၊ ဦးဝမ္ကုိေဟာ၊ေစာစံေက၊ အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး လက္ဒဝစ္၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဖ၊ လက္ ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးရွမ္းလုံ က ေဆာင္ရြက္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏုတ္ထြက္ၿပီး ကရင္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံးဝင္ ေစာျမင့္သိန္း က အစား ဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ပင္လုံညီလာခံအႀကိဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံကုိ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔ ညေန ၆နာရီတြင္ လည္းေကာင္း၊ မစၥတာ 'ေဘာတြမ္ေလ' သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိၾကသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေအာင္ဆန္းအက္ တလီစာခ်ဳပ္အရ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မဟုတ္ေသးဘဲ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ ၄င္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားသည္ ေတာင္တန္းေဒသေနထုိင္ၾက ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ဆႏၵသေဘာ ထားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ အႀကိဳေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ၿပီး စတင္ခဲ့ပါသည္။

ပဏာမညီလာခံ
၃-၂-၁၉၄၇။ ပင္လုံညီလာခံကုိ ေတာင္ပုိင္းေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ခြန္ပန္းစိန္ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရွမ္းေစာ္ ဘြားတခ်ဳိ႕၊ ရွမ္းျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ သည္။
၄-၂-၁၉၄၇။ ညီလာခံတြင္ ေတာင္ တန္းေဒသၫႊန္ၾကားေရးဝန္ေပးပုိ႔ေသာ ေၾကးနန္းအမွတ္ (၁၅၆၂) ၂၄.၁.၁၉၄၇ ရက္ ရက္စြဲေၾကးနန္းကုိသာေဆြးေႏြးၿပီး အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၾကသည္။
၅-၂-၁၉၄၇။ နံနက္ပုိင္းတြင္ နယ္ ျခားဝန္ေထာက္ မစၥတာေနာသည္ ကခ်င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေပးေရာက္ၿပီး ကခ်င္ဘာသာစကားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ စကားေျပာၿပီး အေကြၽးအေမြးျဖင့္ ဧည့္ခံ လုိေၾကာင္းေျပာခဲ့ရာ လက္မခံခဲ့ၾကေပ။
၆-၂-၁၉၄၇။ ေန႔လယ္ ၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားပူးေပါင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ငါးခ်က္ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည္။ ေစာ္ဘြားစဝ္ခြန္ပန္းစိန္ႏွင့္ ေစာ္ ဘြား ငါးဦး၊ ရွမ္းလူစုကုိယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦး၊ ကခ်င္ကုိယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦး တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။
၁။ ဒီမုိကေရစီမူအရ ဗမာမ်ားႏွင့္ တန္း တူအခြင့္အေရးေပးရန္။
၂။ ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္(ဝန္ႀကီး) အဖြဲ႔ တြင္ပါဝင္မည့္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အေရးကုိ လုံးဝတာဝန္ယူ ႐ံုမက၊ ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ မီးရထားႏွင့္ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္း မ်ားကုိလည္း ပူးတြဲတာဝန္ယူရန္။
၃။ ကခ်င္မ်ားေတာင္းဆုိထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တည္ေထာင္ေရး အဆုိကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း။
၄။ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိ သွ်အစုိးရတုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ား(ေအာင္ဆန္း- အက္တလီ စာခ်ဳပ္)သည္ ရွမ္း၊ ကခ်င္တုိ႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရ။
၅။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေသာအခါ ခြဲထြက္လုိက ခြဲထြက္ခြင့္ရွိရမည္။
၇-၂-၁၉၄၇။ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ၆-၂-၁၇၄၇ ညတြင္ ပင္လုံ သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၇-၂-၁၉၄၇ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္တုိ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာအခ်က္မ်ား ကုိ ေလ့လာေဆြးေႏြးၾကၿပီး အခ်က္ သံုး ခ်က္ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီး လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ၾကသည္။

၁။ ဗဟုိအခြန္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္း တုိ႔ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္အတုိင္း ခ်င္းႏွင့္ကခ်င္တုိ႔ ကလည္း လူဦးေရအလုိက္ခံစားခြင့္ ရွိရမည္။
၂။ ခ်င္းေတာင္ေဒသတြင္ ဘ႑ာေရး မလုံေလာက္ခဲ့ေသာ္ ျမန္မာျပည္ အခြန္ေတာ္ေငြမွ က်ခံသုံးစြဲရမည္။
၃။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ မ်ားပါေသာ ''ေတာင္တန္းသား မ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီ''ဖြဲ႔ရန္၊ ၄င္း ေကာင္စီ၌ ေတာင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္သည့္ကိစၥအားလုံးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေသာအာဏာ အျပည့္အဝရွိရမည္။
''ေတာင္တန္းသားမ်ားစည္းလုံးညီ ၫြတ္ေရး အဖြဲ႕အမႈေဆာင္ေကာင္စီ''ကုိ ဥကၠ႒ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊ သုိက္၊ဒုတိယဥကၠ႒ ဆမားဒူဝါဆင္ဝါး ေနာင္ ရွမ္းကုိယ္စားလွယ္ငါးဦး၊ ကခ်င္ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦး၊ ခ်င္းကုိယ္ စားလွယ္ ေျခာက္ဦးေပါင္း ၁၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါသည္။
၈-၂-၁၉၄၇။ နံနက္ ၈ နာရီ အစည္းအေဝးစတင္ၿပီး ''ေစာ္ဘြားမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းဥပေဒကိုးခ်က္ (၂၂-၁-၁၉၄၇ ရက္စြဲသိႏီၷ)အား အစည္း အေဝးတြင္ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။ အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၆)သည္ ေစာ္ဘြားမ်ားခန္႔အပ္စာ (ဆာနဒ္)တြင္ပါဝင္လ်က္ က်န္သံုးခ်က္ ျဖည့္စြက္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဒုိမီနီယမ္ အတြင္းဝန္ကေလး'ေဘာ့တြမ္ေလ'တုိ႔ တက္မည့္အစည္းအေဝး အတြက္လုိအပ္ ေသာအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေကာ္မတီ မ်ားခန္႔အပ္ၿပီး အစည္းအေဝးကုိ ႐ုပ္သိမ္း ပါသည္။
ပင္လုံညီလာခံ၌ ရွမ္းျပည္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္ႏွင့္ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ ႏွင့္ ၇ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေတာင္တန္းေဒသ ေန တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔၏လြတ္ လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈခရီးစဥ္သေဘာတူညီ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး''ေတာင္ တန္းေဒသစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕''သုိ႔ သေဘာ ထားေပးရန္ အေျခခံသေဘာထားျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ဥကၠ႒ ရီးစ္ဝီလီယံအဖြဲ႕သည္ မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ လား႐ႈိး၊ လြိဳင္လင္၊ ေတာင္ႀကီး၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ေမာ္ခ်ီးစေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္လွည့္လည္ ပဏာမစုံစမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။
စုံစမ္းေရးေကာ္မတီသည္ မတ္လ ၁၉ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္တြင္႐ုံးထုိင္ၿပီး ရခုိင္ေတာင္ တန္းေဒသမ်ား၊ ေရႊက်င္ ကရင္အစည္းအ႐ုံး၊ သံလြင္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံးတုိ႔အား စုံစမ္း ေမးျမန္းၿပီးစီးခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ မတ္လ ၂၇ ရက္ တြင္ ေမၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕႐ုံးစုိက္သည္။
စုံစမ္းေရးေကာ္မတီသည္ ေမၿမိဳ႕တြင္ စုံစမ္းမႈမ်ား ဧၿပီလ ၁၁ ရက္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ သည္ မတ္လ ၂၇ ရက္မွ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္အထိ အစည္းအေဝး ၂၄ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စုံစမ္းေရး ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္တြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တညီတၫြတ္ တည္း သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကသည္။
ေတာင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒပုံၾကမ္းေရးဆြဲေရးအထိ သက္ ေရာက္ခဲ့ေပရာ ေတာင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္ကုိ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။