images
UN
UN
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပုိမုိေႏြးေထြးလာေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Thursday, 12 July 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း၌ အေမရိကန္သမၼတရာထူးကုိ ေဒၚနယ္ ထရန္႔လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းအေမ ရိကန္ဦးစားေပးမူဝါဒ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာ မႈႏွင့္အတူ အုိဘားမား၏ အာရွဦးစားေပး မူဝါဒမွာ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရ သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ကမ်ဳိးႏြယ္စုရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာေအးခဲမႈမ်ားပုိမုိ တုိးပြားသြားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေအးခဲလာခ်ိန္တြင္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမိုျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ မႈႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားခ်မွတ္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ေထာက္ခံရပ္တည္ေပး ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေျပာင္းလဲလာသည့္ အျပင္ အေမရိကန္စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေပက်င္းအေပၚ မွီခုိမႈေလ်ာ့က်လာေစရန္အတြက္ အျပန္ အလွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္လုိ သည့္ သေဘာထားမ်ဳိးရွိေနသည့္ၾကားမွ ေဒၚနယ္ထရန္႔ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိ အေမရိကန္အစုိးရသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားပုိမို ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကုိ တန္ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္ၾကားရွိ ဆက္ဆံ ေရးသမုိင္းကုိ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈလွ်င္ နိမ့္ ျမင့္တက္က်မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္သည္သံတမန္ဆက္ဆံမႈစတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အေမရိကန္ ဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္အျပင္ လုိအပ္သည့္အျခား အကူအညီမ်ားကုိလည္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ဗဟုိေထာက္လွမ္း ေရးေအဂ်င္စီက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ စစ္႐ႈံးကာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ဝင္ ေရာက္လာခဲ့သည့္ ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴ မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္လာ ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးက႑၌ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚသြားခဲ့ရသည္။
ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီဦးေဆာင္သည့္တပ္မ်ားကုိ ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာအစုိးရသည္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားအား အားေပးေထာက္ပံ့ေနသည့္ အေမရိကန္၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ကေဖာ္ ေဆာင္ေပးေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အားလုံးကုိ ရပ္ဆုိင္းပစ္ခဲ့သည့္အျပင္ အေမရိကန္၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိပါ လက္ခံရယူျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမ ရိကန္ဘက္မွေပးအပ္ေနေသာ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူရန္ ျမန္မာ အစုိးရက ေျပာင္းလဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ကို ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ တည္ ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ အေမရိ ကန္ဘက္မွ ေပးအပ္ေနေသာ အကူအညီ မ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ဘက္မွ အာဆီယံေဒသတြင္း ၌ ¤င္းအား ဆန္႔က်င္သည့္ႏုိင္ငံတစ္ခု တုိးပြားလာျခင္းအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းမွတ္ယူ ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဦး ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဦးေနဝင္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ ေရးခရီးသြားေရာက္ကာ ထုိစဥ္က အေမ ရိကန္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူေနေသာ လင္ဒန္ဂြၽန္ဆင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္မ်ားလာေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိမွသာ လွ်င္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမၼတအုိဘားမား ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဦးေနဝင္း ေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ပထမဆုံးလာေရာက္ သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထိပ္ဆုံးအႀကီးအကဲ အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္သည္ ဦးေနဝင္းဦးေဆာင္ သည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ သည္ အာရွေဒသ၌ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျပန္႔ ပြားျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ႐ႈ ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က ေပးအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျဖင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ၏တပ္မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ၏ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္မည္ဟုပုိမုိ ယုံၾကည္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမ ရိကန္ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ သည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးစတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိႏွစ္ဦးသည္ ဆုိင္ပန္ကြၽန္းတြင္ဖြင့္ လွစ္ေသာ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သူႏွစ္ဦး ထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ''မ်က္မွန္တင္ဦး'' ဟု ေခၚဆုိခံရသည့္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိျဖစ္ေသာ ဦးတင္ဦးလည္းပါဝင္ ခဲ့သည္။

ဦးတင္ဦးသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဦးေနဝင္းအားထားေသာ ေထာက္လွမ္း ေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ လည္း ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိလုိက္ စားမႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ သည္။ ဆုိင္ပန္ကြၽန္းတြင္ ေထာက္လွမ္း ေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဦးေလးေမာင္ျဖစ္ကာ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္က ေပးအပ္ေသာရန္ပုံေငြျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္း ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစစ္ပညာႏွင့္ အျခား ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းသုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိအမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ ခြင့္ရခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ဦးÓဏ္ ထြန္းလည္းပါဝင္ခဲ့သည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က အာဏာထပ္မံသိမ္းယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏွင့္အေမရိ ကန္ၾကား၌ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားက႑ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္ သြားေစရန္ တြန္းပုိ႔သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ မွီခုိလြန္းေနရသည့္ အထီးက်န္ႏုိင္ငံဘဝ မွ လြတ္ေျမာက္ေရးဆုိေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ပါဝင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးေလ့လာ သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ သည္ ¤င္းတုိ႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးပိုမုိ ေကာင္းမြန္သြားသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္ေအာင္ တြန္းပုိ႔သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သေဘာ ေပါက္နားလည္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံအတြက္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္ ကတည္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ကုန္းေျမတံတား တစ္ခုအသြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိ အခ်ိန္၌လည္း ကုန္သြယ္မႈက႑အတြက္ သာမက အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္ တြယ္ရန္အတြက္ပါ အဓိကက်ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေမ ရိကန္ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လည္း ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၏ အာ႐ုံစုိက္မႈအတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမပါ ဝင္ေၾကာင္းမွာ ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္သည္။(Ref; As Trump Turns Away, China Gains in Myanmar by Bertil Lintner )