images

BREAKING NEWS

ထူးကဲဒီေရႏွင့္ပင္လယ္ေရလႈိင္း႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆယ္အိမ္တန္းကမ္းေျခရွိစားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီး           ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ထူးကဲဒီေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေလးေက်ာင္းကို ထပ္မံ၍ယာယီပိတ္ထား           ထူးကဲဒီေရျပန္လည္က်ဆင္းသြား၍ ရႊံ႕ႏြံမ်ားတင္က်န္ေနသည့္ေက်ာင္းဝင္း၌ ဧရာဝတီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ စုေပါင္းသန႔္ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္           ပင္လယ္ဒီေရျမင့္တက္လာ၍ လယ္သမားတာက်ိဳးျပတ္ ေရဝင္ေရာက္မႈကူညီေပးႏိုင္ေရး ၾကည့္႐ႈေဆာင္ရြက္           ပဲခူးျမစ္ ထူးကဲဒီေရျမင္႕တက္မႈေၾကာင္႕ သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေျမနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္မ်ားနွင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိေနအိမ္မ်ားအတြင္း ေရမ်ားဝင္ေရာက္
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝးအၿပီး၌ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၂)လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ သႏၷိ႒ာန္ေလးခ်က္ထုတ္ျပန္
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား) Monday, 16 July 2018
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံုတတိယအစည္း အေဝးကို ယခုလ ၁၁ရက္မွ ယေန႔ ထိက်င္းပခဲ့ၿပီးအစည္းအေဝးအၿပီး၌ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂)အျဖစ္ သေဘာတူ ညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျပီး သႏၷိ႒ာန္ျပဳခ်က္ေလးခ်က္တို႔ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ဳၿ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဖဒို ေစာကြယ္ထူးဝင္းက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အားပိတ္ပြဲအခမ္းအနား တြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္ရွင္းစင္တာ(၂) တြင္ ယခုလ ၁၁ ရက္က စတင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ အစု အဖြဲ႕လိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ရရွိလာေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း(၂)အျဖစ္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ပိတ္ပြဲအခမ္း အနားျပဳလုပ္စဥ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ညီလာခံသို႔ တက္ ေရာက္လာၾကေသာကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ သႏၷိ႒ာန္ျပဳခ်က္ ေလး ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
သႏၷိ႒ာန္ျပဳခ်က္ ေလးခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္း အေဝးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ ရာမူေဘာင္ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္းေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္၊၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပႏုိင္ ေရး၊ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္စီသို႔ဦးတည္သည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစည္းအေဝး မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီး ညီလာခံသံုးႀကိမ္အတြင္းဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံ သည့္ျပည္ေထာင္စုအေျခခံအုတ္ျမစ္ အျဖစ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖယ္ဒရယ္ဆိုင္ ရာအေျခခံမူမ်ားကိုခ်မွတ္ႏုိင္ေရး၊ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ညီလာခံ မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖယ္ဒရယ္ ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားကို အုတ္ျမစ္ အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစု အဖြဲ႕အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ား ကို လိုအပ္သလို က်င္းပသြားႏုိင္ ေရး စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ေၾကညာခ်က္၌ ျပည္ ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲ ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္ လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္တရားမွ် တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊အာမခံ ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေသာ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ေၾကညာေၾကာင္း KNU ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။
ယခုၿပီးစီးခဲ့သည့္ ညီလာခံသို႔ အစုအဖြဲ႕အားလံုးမွ ညီလာခံကိုယ္ စားလွယ္ ၇ဝဝ အထူးဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ ၂၉ ဦး၊ ေလ့လာ သူ ၂ဝ၄ ဦး၊ အက်ဳိးေဆာင္ ၂၇ ဦး၊ အေထာက္အကူျပဳ ၁၅၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။