images

BREAKING NEWS

ထူးကဲဒီေရႏွင့္ပင္လယ္ေရလႈိင္း႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆယ္အိမ္တန္းကမ္းေျခရွိစားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီး           ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ထူးကဲဒီေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေလးေက်ာင္းကို ထပ္မံ၍ယာယီပိတ္ထား           ထူးကဲဒီေရျပန္လည္က်ဆင္းသြား၍ ရႊံ႕ႏြံမ်ားတင္က်န္ေနသည့္ေက်ာင္းဝင္း၌ ဧရာဝတီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ စုေပါင္းသန႔္ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္           ပင္လယ္ဒီေရျမင့္တက္လာ၍ လယ္သမားတာက်ိဳးျပတ္ ေရဝင္ေရာက္မႈကူညီေပးႏိုင္ေရး ၾကည့္႐ႈေဆာင္ရြက္           ပဲခူးျမစ္ ထူးကဲဒီေရျမင္႕တက္မႈေၾကာင္႕ သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေျမနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္မ်ားနွင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိေနအိမ္မ်ားအတြင္း ေရမ်ားဝင္ေရာက္
UN
UN
တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္လား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Sunday, 22 July 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ပိုင္ဆုိင္လာပါက ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရးအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားေစသည့္အေၾကာင္း အရင္းမ်ားထဲ၌ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈနည္းပါးျခင္းမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑၊ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားသံုးစြဲႏုိင္စြမ္းရွိမႈႏွင့္အျခားက႑ မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာပါက ေဒသခံမ်ား၏လူေနမႈအဆင့္ အတန္းျမင့္မားလာကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာေဒသ မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအမ်ား ဆံုးရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားအေပၚ အေကာင္းျမင္စိတ္နည္းပါး မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ပံုရိပ္လည္း ျမင့္တက္လာ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္အမွန္ တကယ္လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ နည္းပညာမ်ား ပိုင္ဆုိင္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မည္ဆုိပါက လက္ရွိျမန္မာအစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့တာဝန္မ်ား ကိုဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရန္အလား အလာေကာင္းမ်ားပုိင္ဆုိင္လာဖြယ္ရွိသည္။
တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးအေန ျဖင့္ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းေဖာ္္ေဆာင္ ရာတြင္ႏုိင္ငံေရးအရအျပန္အလွန္ယံုၾကည္ မႈ ထားရွိႏုိင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၂၁ ရာစုပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ ရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမွာ အနည္းငယ္သာရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။


ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထဲတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အလံုးစံုသေဘာေပါက္နားလည္ သူဦးေရ နည္းပါးျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း က်ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကားတြင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္စီမံကိန္းမ်ား နည္းပါး ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးကာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့မည္ဆုိပါက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ ျခင္းႏွင့္ ေၾကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း က်ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းမ်ားသိသိ သာသာ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း လက္ခံ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္စက္ မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက 'ေၾကြးၿမီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတူညီတဲ့သံုးသပ္႐ႈျမင္ ခ်က္အမိ်ဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးထားၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ ေနတဲ့ လမ္းမႀကီးတစ္ခု၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ ၂၁ ရာစုပိုးလမ္းမ သစ္စီမံကိန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေဘးထြက္ေနလို႔ ရမွာမဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္'ဟုေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားဘက္မွသံုးသပ္ၾကည့္ရမည့္ျဖစ္စဥ္ မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ယခင္က ေဒသ တြင္းစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍၤ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါစီမံကိန္း ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနသည့္အျပင္ သိသာထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတည္းသာပါဝင္ ေသာ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့အေရးေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားထံတြင္ ေတြ႕ ရေလ့ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးျခင္းမ်ား သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ ရွိလာၿပီး အခက္အခဲမ်ားၾကံဳ ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။
စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုသာမက ေမွ်ာ္မွန္းထား ျခင္း မရွိသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားရမည္သာျဖစ္သည္။မည္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လံုး အက်ိဳးရွိေစမည့္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခမ်ားအားေကာင္း စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရည္မွန္းထားသည့္ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေပက်င္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာ အစိုးရအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ ရန္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားေပးအပ္ခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားၾကား ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ နည္းပါးျခင္းမ်ားေလ်ာ့က်ေစမည့္အမ်ား ျပည္သူဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ ရမည္ဆုိပါက တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကႍစီမံကိန္းသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားျဖစ္ ေပၚေစမည္ျဖစ္၍ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးအေနျဖင့္ စီမံကိန္း အား အဆင့္လိုက္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Can China-Myanmar Economic Corridor overcome hurdles to progress? By Peng Nian)