images
UN
UN
သင့္သေလာက္ေပး၍အပိုင္ဝယ္ယူျခင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ SolarHome ကုမၸဏီ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာငါးမီလီယံအထိျမင့္တက္
ေမလြင္ Wednesday, 01 August 2018
အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ လွ်ပ္စစ္ မီးမရရွိေသးသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးျပဳ ''Pay As You Go'' (သင့္သေလာက္ ေပး၍ အပိုင္ဝယ္ယူျခင္း) ေငြေပး ေခ်မႈပံုစံကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ သည့္ SolarHome ကုမၸဏီသည္ ယခုေနာက္ဆံုး Insitor Impact Asia Fund ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အၿပီးတြင္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာငါးမီလီယံ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက လည္း အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း နဲ႔ ျပန္လည္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္နယ္ပယ္ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာျဖစ္တဲ့အတြက္Solar Homeရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈရွိပါတယ္။ ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေၾကာင့္ SolarHome ရဲ႕ေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တိုးတက္မႈ ေတြကို ကူညီျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာ ပါ''ဟုInsitor ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ Bradley Kopsick က ေျပာသည္။
SolarHome သည္ ယခုတိုး ျမင့္ရရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြ ေၾကးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ႐ံုးခြဲ အသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ ထုတ္ကုန္အသစ္ မ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ အကုန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ ပိုင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔႐ံုးခြဲ ၁၉ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ထားၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၅ဝဝဝေက်ာ္ ကို စက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ ခဲ့ၿပီး SolarHome သည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၅ဝ ေက်ာ္ကို အလုပ္ခန္႔ထားေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။
SolarHome ၏ CEO ႏွင့္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ Ted Mart- ynov မွ '' Insitor က ျမန္မာ့ ေက်းလက္ေဒသအေၾကာင္းကို ေသခ်ာသိရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕ အစည္းအနည္းစုထဲက တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆင့္ မွာSolarHome အေနနဲ႔လည္း ဒီႏွစ္ကုန္မတိုင္မီ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈလမ္းေၾကာင္း ေပၚ ေကာင္းစြာေရာက္ေနၿပီး အဲဒီ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း ရွယ္ယာမတည္ေငြအေပၚ မွီခိုမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ေျပာသည္။
PAYG(သင့္သေလာက္ေပး ၍ အပိုင္ရရွိျခင္း) စနစ္သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လူႀကိဳက္ မ်ားသည့္ စနစ္ျဖစ္လာၿပီး သံုးစြဲ သူမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူလစဥ္ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ လစဥ္ေပး စနစ္ျဖင့္SolarHome ၏ ထုတ္ ကုန္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္ ေငြျဖည့္သြင္းရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ပါက ေငြျဖည့္သြင္းစရာမလိုေတာ့ဘဲ အပိုင္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား ၄င္းတို႕၏ေငြေၾကး ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဆိုလာစနစ္ ကို လစဥ္တတ္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကး ပမာဏႏွင့္ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။
SolarHome သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ International development finance institutions အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္အတူ PAYG ဆိုလာအသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအတြက္ တြက္ေခ်ကိုက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစျခင္း စသည္မ်ားကို ေက်းလက္ေနျပည္ သူမ်ားပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။