images
UN
UN
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား မည္မွ်လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိ လက္ေတြ႔ျပသေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 13 August 2018
ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ သာဂရတြင္တည္ေဆာက္ထား ေသာ အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံတစ္ခု သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္း ထားခဲ့သည္။ အဆုိပါစက္႐ုံရွိ ဝန္ထမ္း ၃၅ဝ ခန္႔အား ပုံမွန္လုပ္ခလစာမ်ားေပး အပ္ေနရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အ႐ႈံးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားစတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေခတ္အေျခ အေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာဥပေဒအမ်ားအျပား ကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္္းတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာဥပေဒ မ်ားထဲ၌ စီးပြားေရးက႑၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒအေရအတြက္မွာ အနည္းဆုံး ႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ထုိ ကဲ့သုိ႔ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ခုနစ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိကမၻာေပၚ၌ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အနည္း ဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထား ရဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးက႑ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံ မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းဦးေရမွာ ၁၄၅ဝဝဝ နီးပါးရွိေန ၿပီး ¤င္းတုိ႔အား ေပးေခ်ေနရသည့္ လစာ ေငြမွာ အစုိးရဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ထက္ ဝက္နီးပါးရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံမ်ား ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာေပးေခ်ရာတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာေထာက္ပံ့ ေငြမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေပးေခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံမ်ားရွိ ဝန္ထမ္း မ်ား၏ လုပ္အားမွ ရရွိေသာထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ အခြန္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဝင္ေငြစုစု ေပါင္း၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ္ လည္း ¤င္းတုိ႔အား ျပန္လည္ေပးအပ္ရ သည့္လစာေငြမွာ ¤င္းတုိ႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးရွိေနသည္။ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ ပုိင္စက္႐ုံ ၃၁ ခုအထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕သည္ သာဂရၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ စက္႐ုံမ်ားကဲ့သုိ႔ စက္မႈဇုန္ အသြင္ တည္ေဆာက္ထားၾကျခင္းျဖစ္ သည္။အျခားစက္႐ုံမ်ားသည္ေလေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာႏွင့္ တြင္းထြက္ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ ပယ္၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ ေရးနယ္ပယ္၊ ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးက႑ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားျခင္း မ်ားလည္းရွိေနသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာမက အခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ အလုိက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပါ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။
မၾကာေသးမီက သုေတသနအဖြဲ႕ အစည္းႏွစ္ခု ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္အစီ ရင္ခံစာအတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ မည္မွ်လြတ္ လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သနည္းဆုိေသာ အေျခအေနမ်ားကုိေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆုိင္ေသာသီးသန္႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေရးသား ခဲ့သည္။ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴ တာစနစ္ကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ စာ ရင္းစစ္မ်ားသည္လည္း စက္႐ုံမွတင္ျပ ေသာ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္အခ်က္အလက္ မ်ားကုိသာ စစ္ေဆးေပးရသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေန ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံမ်ားမွတင္ျပေတာင္း ဆုိေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားအား စက္႐ုံ မ်ား၏ လည္ပတ္ပုံကုိ ျမင္ေတြ႕ဖူးမႈ နည္းပါးေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳေပးရျခင္းျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္မ်ားက ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ုံမ်ား မွတင္ျပလာေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳရန္ေဆြးေႏြးရာတြင္စက္႐ုံတစ္ခု ခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု၊ စက္႐ုံ၏ အေျခအေနမွန္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အား ေကာင္းစြာေလ့လာႏုိင္မႈအားနည္း သည့္အေနအထားမ်ားၾကားမွအဆုံးအျဖတ္ ေပးရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳလုိက္ ေသာ ဘတ္ဂ်က္အားႏုိင္ငံအတြက္ သုိ႔ မဟုတ္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးက႑အတြက္ မည္မွ်အက်ဳိးရွိေအာင္ သုံးစြဲႏုိင္မည္နည္း ဆုိေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖရွာမည္ ဆုိပါက တိက်ေသာအေျဖမ်ဳိးရရွိရန္ ခက္ ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္းရဖြယ္ရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံ ပုိင္စက္႐ုံမ်ားတြင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း ေခတ္အေျခ အေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈနည္းပါး လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုိက္နာရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ ခြင့္မရွိေပ။ အစုိးရက ႀကီးၾကပ္သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ မည္ဆုိပါက ေထာင္ဒဏ္အထိ အျပစ္ေပး ခံရမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Myanmar's State-owned Enterprises Show How Much Reform is Still Needed by Economist)
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္