images
UN
UN
ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔၏ ႏွစ္ႏွစ္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ ေပၚထြက္လာေသာအနာဂတ္အလားအလာမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 21 September 2018
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခအေနသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနႏွင့္သိသိသာသာကြာျခားေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကာလရွည္အတုိက္အခံပါတီ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္ေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္အစိုးရလက္ထက္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑၏အေျခ အေနမွာလည္း အလားအလာေကာင္းမ်ား စြာ ပိုင္ဆုိင္ေနခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရ လက္ထက္က ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာ အစိုးရ တက္လာခါစတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စြာ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အာရွ ေဒသ၏ ေနာက္ဆံုးထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္အေနအထား ကိုပါ ပိုင္ဆုိင္ထားခဲ့သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွန္မ်ားကို သံုးသပ္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာအေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း လက္ခံရ မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္အတြက္ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၆ ဒသမ ၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း သတ္ မွတ္ထားေသာ္လည္း အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္က႑အခ်ိဳ႕တြင္ တိုးတက္ မႈမရွိဘဲ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမေကာင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပမာဏႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉ဝဝ ခန္႔ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အတြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္က်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္အေနအထား သို႔ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး အလြန္အမင္းက်ဆင္းမႈႏွင့္ပါ ရင္ဆုိင္ေန ရသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္အမ်ားအျပား တင္သြင္းေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေပၚ တိုက္႐ိုက္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိ ေနသည္။ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္တုိးျမင့္လာ မည့္မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ က အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ မႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ ပိုမို ႀကီးမားလာမည့္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္လည္း အက်ပ္ အတည္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။အထူး သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကဖိအား ေပးမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလ သမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း၌ လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အျပင္ ရာဇဝတ္မႈ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာခံု႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေရးသားခဲ့ဖူးသည့္ ႐ိုက္တာ သတင္းဌာန၏ ဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တရား႐ံုးတစ္ခုက ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ ဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦး အား ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားေပါက္ ၾကားေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခ အေနမွန္မ်ားျဖစ္ကာ စင္ကာပူတြင္အေျခ စိုက္ေနထုိင္ၾကသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အလားအလာ ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုပါက ရင္ဆုိင္ရမည့္စြန္႔စား ရႏုိင္ေျခမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾက မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ သို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္အတြင္း၌မူ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၏တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ဝင္စားေစမည့္ သတင္းစကားအခ်ိဳ႕အား ေျပာၾကားသြား ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာအက်ပ္ အတည္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို နား လည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းကာ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးရာ ေရာက္မည့္ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ရန္လည္း လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ကို ဟန္႔တားသည့္အသြင္ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ပတ္ဝန္း က်င္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အဆင့္တုိင္း၌ လြယ္ကူ စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈ၊ လည္ပတ္ မႈမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အား အရွိန္ အဟုန္ေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။
(Ref; Myanmar 2.0 in the making? By Simon Tay)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)