images
UN
UN
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္လုိမင္းထက္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာျမန္မာ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 02 October 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အင္အားႀကီးအေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံ၏ အေျခ အေနမွန္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အရွက္ သိကၡာကင္းမဲ့ေသာအျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕က မြတ္စလင္ မ်ားအေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္အသြင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကမူ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ကို အသံုးျပဳကာ အရွက္သိကၡာကင္းမဲ့ေသာအျပဳအမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အင္အားႀကီးအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆြန္နီမြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားအား စစ္ေရးအရ သာမက အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းျဖင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အေျခ အေနမွန္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ပံ့ပိုးသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ အင္အားႀကီးအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ရရွိ ေသာ စစ္လက္နက္ႏွင့္အျခားအကူအညီ မ်ားသည္ ယီမင္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ဆြန္နီ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားက ပမာဏမ်ားျပား ေသာ အရပ္သားမ်ားေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ အေထာက္ အကူေပးခဲ့သည္။ ပင္လယ္ေကြ႕ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆီးရီး ယားအစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ဆြန္နီအစၥ လာမၼစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပမာဏမ်ားျပားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိခဲ့ၾကသည့္ မတူညီ ေသာ ဆြန္နီအစၥလာမၼစ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရက္စက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လူမဆန္သည့္နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသူမ်ားထဲတြင္ အရပ္ သားမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အင္အားႀကီးအစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားက အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေျခ အေနေပးေသာအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ လ်က္ရွိသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီးအစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ ညီၫြတ္မႈ၊ စည္းလံုးမႈအားနည္းေသာႏုိင္ငံမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားက ႏုိင္ငံ၏တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ၾကံေဆာင္ကာ ပမာဏ မ်ားျပားသည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေသဆံုးရ မည့္လားရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိႀကီးႀကီးထားကာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ သည္။ ယီမင္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားေၾကာင့္ ႀကီး မားသည့္ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာယူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ၾကည့္႐ႈမည္ဆိုပါ က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေနထိုင္ၾက ေသာ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူနီးပါး တူညီသည့္မြတ္စလင္တစ္သန္းခန္႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လက္ခံေရး ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဘက္ကသာမက ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကပါ မြတ္စလင္တစ္သန္းခန္႔ အား လက္ခံလိုသည့္သေဘာထားမ်ဳိး ရွိေနမည္မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ေခတ္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါက ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ အစၥလာမၼစ္ ဝါဒ အတင္းအက်ပ္သြတ္သြင္းရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္အရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ား သည္ အစၥလာမၼစ္မ်ားက ေျမယာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္သိမ္းယူမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေရွးအစဥ္အဆက္ကတည္းက ေနထိုင္ခဲ့ ၾကေသာ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားသည္ အစၥလာမၼစ္မ်ား၏ အတင္းအက်ပ္ေျမယာ သိမ္းယူသူမ်ားေၾကာင့္ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ေမြးရပ္ေျမ ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။
အစၥလာမၼစ္မ်ား၏ ေျမယာႏွင့္နယ္ေျမ မ်ားကို အတင္းအက်ပ္သိမ္းယူသည့္ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္း ေဒသတြင္ မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ အျခား သူမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးအေျခအေန သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ၌ ျမန္မာႏွင့္အိႏိၵယတို႔သည္ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တူညီသည့္အရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစၥလာမၼစ္မ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာကိုးကြယ္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္တူသူမ်ားကိုပါ လူမဆန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသ၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန ျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစံုကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေန ေသာ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရန္ ခက္သည့္အရာမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥ လာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။(Ref; Myanmar is Bullied by Western and Islamic States that Seek to Gloss Over Yemen and Other ill deeds by Sawako Utsumi and Lee Jay Walker)