images
UN
UN
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင္႕လႊတ္ေတာ္တုိ့ၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ား
Thursday, 04 October 2018
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးသည္ သေဘာ သဘာဝခ်င္း မ်ားစြာကြဲျပားျခားနားၾကေပသည္။ အရာရာကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ သီးျခားျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအတုိင္းသာ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။ ဥပေဒကိုေက်ာ္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုေက်ာ္၍ မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထင္ရာလုပ္ခြင့္၊ သီးျခားလုပ္ခြင့္မရွိဟုဆုိရပါမည္။ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးထက္ျမက္ပါးနပ္သတိၱရွိသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္တြင္ ''ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက႔ႀွ ယာဥ္မ်ားဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားဝယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ က်ပ္သန္း၅၅ဝဝႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္မွ က်ပ္ရွစ္ဘီလီယံအား လူပုဂိၢဳလ္အရ ေခ်းေငြရယူထားမႈကို လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျပန္ဆပ္ရန္သေဘာမတူ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား''ဟု မ်က္ႏွာဖုံး သတင္းႀကီးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ''ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ ထင္သလိုသုံးစြဲ''ဟု ဆိပ္ႀကီးခေနာင္ တိုၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေဝဖန္လိုက္ေၾကာင္း ေရးထားသည္။ ဂ်ာနယ္တစ္ခု၏ မ်က္ႏွာဖုံး၌မူ ''ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရကို ေအာက္ဖဲလွန္လိုက္ သည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ''ဟု ေတြ႕ရျပန္သည္။ 'ေအာက္ဖဲ လွန္'ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကို လူလည္၊ လူဆိုး၊ လူ႐ႈပ္၊ လူေပြခ်င္းသာေျပာေသာ စကားလုံး၊ အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။
သတင္းမ်ားအားလုံးကို စု႐ုံး၍ အေသအခ်ာ ေလ့လာဖတ္႐ႈျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားဝယ္ယူဖို႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ မေလာက္၍ ဘဏ္မ်ားကေငြမ်ားေခ်းယူရာ၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ တို႔မွ ေငြမ်ားေခ်းယူျခင္းကို လႊတ္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေၾကာင္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္ တိုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကေထာက္ျပသည္။ ၂ဝ၁၅- ၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရွင္းလင္းရန္ ေခတ္မီ အခ်က္ျပစနစ္တပ္ဆင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၁၈ ဒသမ ၉၃၈ ဘီလီယံကုန္က်ထားၿပီး ယင္းမွ ယေန႔ထိ ဒဏ္ေၾကး ၂၁ဝဝဝ သန္း ရထားသည္ဆုိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမရွိေသးဘဲ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ဆက္လက္ ေပးေဆာင္ထားမႈမရွိျခင္းတို႔ ေတြ႕ရွိရဟုလည္း ဂ်ာနယ္မွာေရးထားသည္။ တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္က တစ္မ်ဳိး၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ ျပန္သည္ကတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း'ေထာက္'ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၇ ပညာ သင္ႏွစ္ ေက်ာင္းကားမ်ား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေျပးဆြဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းကလည္း ေက်ာင္းကားထက္ဝက္နီးပါး ရွင္ေစာပုကားရပ္နားဝင္းရွိ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းထဲ ေနလွန္းထားေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ကေဖာ္ျပသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာက အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းကားကိစၥႏွင့္ Control Center ကိုသာ မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းဟု ၄င္းဂ်ာနယ္ကေရးသားထားသည္။
''ရန္ကုန္ညေစ်းစီမံခ်က္မွာလည္း က်ပ္သိန္းေပါင္း'၁၈ဝဝဝ'သုံးစြဲျခင္း ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ အျမန္ဆုံးရွင္းလင္းရန္ တုိင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲ ရာတြင္ မိမိေခြၽးႏွဲစာကဲ့သို႔သုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ျပ''ဟု ဆုိသည့္ သတင္းလည္းဖတ္ရသည္။ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္(၁)တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
ေတြ႕ရျမင္ရဖတ္ရမွတ္ရသည္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ လုပ္ သင့္သေလာက္ လုပ္ႏုိင္သေလာက္ကိုသာသတိႏွင့္ေျပာဆို၍ သတိႏွင့္လုပ္ကိုင္ သင့္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္အညီ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ၊ သမၼတလမ္းညႊန္စကားႏွင့္အညီ သာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြသည္ ျပည္သူလူထုေငြျဖစ္သည္ ကုိ ေလးနက္စြာခံယူသေဘာထားသင့္သည္။
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းပါးသည့္ အတြက္ အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္တုိ႔ၾကား ပြတ္တုိက္မႈက ႀကီးမားေနသည့္အတြက္ အသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လ်က္ရွိေနသည္ကုိ မွတ္တမ္းျပဳေရးသားတင္ျပလုိက္ ရပါသည္။