images
UN
UN
ျပည္တြင္းေရးဝင္စြက္တယ္ဆိုရာမွာ လက္သည္က မူမမွန္ လူမဆန္္ ဖ်က္ရန္စြက္ေသာလက္ကို ခ်စ္၍ေပြ႕ေသာလက္ဟုထင္မိလွ်င္ ေသဖို႔သာျပင္
တကၠသုိလ္ျမတ္သူ Wednesday, 10 October 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ကား သူတို႔႐ွဴး သူတို႔ျပန္ပတ္ကာ အေမရိကန္ႏွင့္ သူတို႔ လက္တြဲေျခ႐ႈပ္ဒုကၡေပးထားသည့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ေတာင္အာရွ၊ အာဖရိက ေျမာက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သိန္းခ်ီရာမွ ယခုသန္းခ်ီသည္အထိလက္ခံထားရေပၿပီ။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားဒုကၡသည္စားပိုးနင့္ေနၿပီ။ စစ္ ေဘးဒုကၡေၾကာင့္ထြက္ေျပးခိုလႈံလာသူတို႔ သာမက''ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ား''အဆင့္ ျဖင့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေနသည္ကို မိမိ တို႔ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲျခင္းမွလြတ္ေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်မ္းသာေနေသာ(နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္၊ ဗိုလ္က်စနစ္၊ ေစ်းကြက္စနစ္ျဖင့္ ခ်မ္း သာေနေသာ)အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ၿပီး ခ်မ္းသာရိပ္ခိုသူက ပိုမ်ားလာေန သည္။ ယခုပင္လွ်င္ ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ မ်ားထဲမွ အၾကမ္းဖက္သမား၊ ရာဇဝတ္ ေကာင္မ်ားပါလာသည့္ဒုကၡကို ခံေနရေပၿပီ။ ဂ်ာမနီမွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္သည္ ထိုဝင္ လာသမွ် လူစိမ္း(ဒုကၡသည္)မ်ားကို လက္ခံ ရန္ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသျဖင့္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုတစ္ေပးခံေနရေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူမကိုယ္တိုင္ စိတ္ပ်က္စျပဳေနသည္။ ဟန္ ေဂရီ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ေနေပၿပီ။
တစ္ခ်ိန္က ထိုသို႔မိမိႏိုင္ငံအတြင္း၌ စစ္ ေဘးစစ္ဒဏ္သင့္၍၊ ငတ္ျပတ္၍၊ ေရာဂါ ဆိုးမ်ားက်ေရာက္၍ ေဘးလြတ္ရာထြက္ ေျပးလာသူမ်ားကို ဒုကၡသည္Refugee မ်ား ဟုသံုးသည္။ ယခုအခါ ထိုသို႔ထြက္ေျပးလာ သူမ်ားကို MIGRANT ျပည္ပမွဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားဟု သံုးသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ ဝင္ေရာက္လာသူအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံစံုမွ မြတ္ စလင္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သတိမထား၊ ႀကိဳ မစဥ္းစားလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ပဲ၊ ဘာသာသာသနာတစ္ခုတည္း တူညီစြာ ရွိမွ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ ေနေသာISIL အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံ တည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕အမည္ခံ၏ ႏွစ္ရွည္ႏွစ္တို ''မြတ္စလင္လျခမ္းကမၻာကို လႊမ္းမိုးရမည့္ စီမံကိန္းထဲ ပါသြားႏိုင္ေပမည္'' ဥေရာပကို ထိုေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ကာ လူမ်ဳိးခ်ဲ႕၊ ဘာသာ ခ်ဲ႕၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏိုင္ငံခ်ဲ႕လိုသူမ်ား၏ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း(ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ လွ်င္ မိန္းမေလးေယာက္ယူ၊ မိန္းမတစ္ ေယာက္လွ်င္ ကေလးတစ္ဒါဇင္ ေမြးခိုင္း ေသာႏႈန္း)ျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေျပာမယံု ၾကံဳဖူးမွ သိရေပေတာ့မည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ တို႔ကား တကယ့္လူလည္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဒုကၡသည္ MIGRANT ေရႊ႕ေျပာင္းေန ထိုင္သူမြတ္စလင္ဦးေရကို မျဖစ္စေလာက္ သာလက္ခံၾကသည္။ ထရန္႔ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ အေမရိကန္ေရာက္ မြတ္စလင္မ်ားကို ကန္႔ သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာသည္။ လူဝင္မႈကန္႔သတ္ ပိတ္ဆို႔လာသည္။ ဒုကၡသည္ဆိုသူမ်ားကို ဒုကၡသည္အခြင့္အေရးမေပးႏုိင္ဟု ဆိုလာ သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးႏွစ္ဦးသည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္မွ ဘဂၤါလီ MIGRANTမ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံက (မိမိႏိုင္ငံပ်က္ေလာက္ေအာင္) လက္ခံရန္ ဖိအားေပးေနေပသည္။
ေန႔စဥ္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားကို မျပတ္ေလ့လာလွ်င္ ယေန႔ကမၻာႀကီးဘာျဖစ္ ေနၿပီလဲ။ ထိုကမၻာ့အေျခအေနဂယက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မည္မွ်အရိပ္ထိုးစိုးမိုး ျခယ္လွယ္ဒုကၡေပးေနၿပီလဲသိႏိုင္ေပမည္။
အို ႏိုင္ငံေရးဆိုတာႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ အလုပ္ပဲ။ တို႔နဲ႔မဆိုင္၊ တို႔လည္းနားမလည္ ဟုဆိုကာ ေနလိုက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အရိပ္ရ လာမည္ကို ေနပူကထိုင္ေစာင့္ေနသူမ်ား ကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ကြၽန္ဘဝျပန္ေရာက္လာမွာကို စီးပြားေရး ကေမာက္ကမစားဝတ္ေနေရး ဒုကၡအဆူဆူေနပူပူမွ ထိုင္ေစာင့္ေနသည္ႏွင့္ တူေပေရာ့မည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမိုင္း ေၾကာင္းရွည္ၾကာ၊ သမုိင္းေကာင္းတည္လာ ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ပထဝီေျမႏွင့္တကြ ေရထု၊ ေျမထုၾသဇာေကာင္းမြန္လွသည္။ ေရလံုေလာက္ေပါႂကြယ္သည္။ သဘာဝ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားေပါလြန္း ႂကြယ္ဝလြန္း၍ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသြား ရည္က်ေနၾကေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အရင္း အျမစ္မ်ဳိးစံုျပည့္ဝစံုလင္ပါလ်က္ ဆင္းရဲေန ၾကရျခင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕တို႔က က်ဴးေက်ာ္ ကြၽန္ ျပဳလိုက္၊ ျပည္ပမွလက္တံရွည္ရွည္ျဖင့္ ဝင္ စြက္လိုက္၊ ျပည္တြင္းသူလွ်ဳိပၪၥမံ၊ ၾသဇာခံ၊ ပုဆိန္႐ုိး အမ်ဳိးသစၥာေဖာက္မ်ား အလံ႐ွဴး မ်ား၊ ေလာ္ဘီမ်ား၊ သစၥာေတာ္ခံမ်ား ပ်ဳိး ေထာင္အသံုးခ်လိုက္၊ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ဝါဒအဖံုဖံု ပေယာဂအစံုစံု၊ အာဏာရေရး မေတာ္ေလာဘ စိတ္အာ႐ုံတို႔ျဖင့္ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေပးေနၾကေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတို႔၏ ႐ုိးရာအစဥ္အလာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာကို ျမတ္ႏိုးစိတ္၊ ခ်စ္စိတ္တို႔ ပေပ်ာက္ကာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေနေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။
ျပည္သူတို႔က ဘာသိဘာသာေန၊ ႏိုင္ငံ့ အေရးကို ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အေရးဟု မ႐ႈျမင္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အေရးသာ ျဖစ္၍ သူတို႔လုပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုမိယံုရာ လူမေရြး၊ မူကိုအေလးမထားဘဲ အေပး မွားေသာမဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံနစ္မြန္း၊ မိမိတို႔ လည္းဆင္းရဲလြန္းေနသည္ကို ယခင္က လည္း သတိမမူခဲ့ၾက၊ ယခုလည္းသတိမျပဳ မိၾကေသးသည့္ဒဏ္ မိမိတို႔ျပန္ခံေနရသည္ ကို သတိရွိရွိ၊ အသိရွိရွိျမင္သင့္ၾကေပၿပီ။ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္မူ နယ္ခ်ဲ႕သည္ဆို ေသာစကားလံုးက နာမည္ပ်က္ေစေသာ္ လည္း နာမည္ပ်က္သည္ႏွင့္ ကာမိေအာင္ ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝအင္အားျပည့္ၿဖိဳးစည္းစိမ္တိုး လာသျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို လက္လႊတ္ၾက မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ ေရးစပ္ခဲ့ေသာ ေတးထပ္အတိုင္း 'ကုလား ျမင္ သူ႔အေမ႐ုိးေတာ့မလို ခုေျမလွ်ဳိး ပုန္း ေရွာင္၊ မိုက္မေနာ္ျပဳမေဟးတို႔က သူ႔ပေထြး ေတာ့ေခြးသို႔မေဟာင္'လုပ္ေနၾကလွ်င္ ဘယ္ သူမျပဳမိမိမႈဟူေသာ စာဆိုအတိုင္း မိမိတို႔ သာ ကြၽန္ျပန္ျဖစ္မည္။ ႏြံ႕ျပန္နစ္မည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ အိုႀကီးအိုမျဖင့္ ဤကဲ့ သို႔ေသာ စာမ်ားေရးေနရျခင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ သူ႕ကြၽန္အျဖစ္ ၁၇ ႏွစ္ က် ေရာက္ခဲ့ဖူး၍ ကြၽန္ဘဝသို႔တစ္ခဏမွ်ပင္ ျပန္မေရာက္လိုပါ။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔၏ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ ပရိယာယ္ေဝဝုစ္တို႔ျဖင့္ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာ ေလာဘလြန္၊ အတၱမႊန္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေအာက္ ၁၄ ႏွစ္သား အထိ က်ေရာက္ခဲ့ကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔၏ ကြၽန္ဘဝ သံုးႏွစ္က်ေရာက္ခံစားခဲ့ဖူးၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္သူ႔ကြၽန္မွ အျဖစ္မခံႏိုင္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္း၊ လူဦးေရပမာဏ၊ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ ေသး ငယ္လွေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔တြင္ ကမၻာက တေလးတစားအသိအမွတ္ျပဳရေသာ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကိုပိုင္ၾကသည္။ ေရသယံ ဇာတ၊ ေျမသယံဇာတ၊ ေရႊေငြေက်ာက္သံ ပတၱျမား၊ ေကာက္ႏွံစပါး ပိုပိုလွ်ံလွ်ံရွိေန သည္။ ျမန္မာတို႔တြင္ အစဥ္အဆက္ ကိုယ့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ ကိုယ့္အခ်ဳပ္အျခာ (ကိုယ့္ ထီး၊ကိုယ့္နန္းႏွင့္ေနခဲ့ေသာ) လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ အမ်ဳိးမထိနဲ႔ ပိုင္နက္ နယ္ေျမမထိနဲ႕၊ အခ်ဳပ္အျခာမထိနဲ႔) ဘာသာ သာသနာ ႏိုင္ငံ့ဦးစြန္းမထိနဲ႔ဟု ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ထက္သန္ ရင့္က်က္ေသာ လူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔၏
က်ဴးေက်ာ္ စစ္တိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ ၏ ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္အပြၾကံ၊ ျမန္မာ့ ရန္နယ္ခ်ဲ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးႏွစ္သံုးမိုး ဆိုးညစ္ယုတ္မာ၊ ႐ုိင္းျပစြာစိုးမိုးသြားသည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ ေရးကိုအရယူခဲ့ေသာလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယေန႔ ထိုအစဥ္အလာ၊ ထိုသမိုင္းေၾကာင္း၊ ထို ျမန္မာ့ဇာတိမာန္ေကာင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ၾကရမည့္အခ်ိန္ ျပန္ေရာက္လာေပၿပီ။
ကြၽန္ေတာ္ ဤေဆာင္းပါးေရွ႕ပိုင္း၌ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ ၂ဝဝ ျပည့္ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲရင္း အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကိုအနီးကပ္ေလ့လာရန္ အေမ ရိကန္က ျမန္မာအႀကီးတန္း သတင္းစာ ဆရာႏွစ္ဦးေစလႊတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးလြင္က ေၾကးမံု အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ျမဝတီမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မင္းယုေဝတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္သည္။ ဝါရွင္တန္၊ နယူးေယာက္၊ ဝီမင္တန္၊ ေလးတဲေရာက္၊ ဖီးနစ္၊ ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုႏွင့္ ဟိုႏိုလူလူ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတေလာင္း ဂ်င္မီကာတာ(ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)ႏွင့္ ဂ်ရယ္ဖို႔ဒ္(ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီ)တို႔၏ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဆီးနိတ္ အမတ္၊ ကြန္ဂရက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုပါ ဝါရွင္တန္၊ နယူးေယာက္၊ ဝီမင္တန္၊ ေလးတဲေရာက္ႏွင့္ ဖီးနစ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အနီးကပ္ေလ့လာခဲ့သည္။
ဒယ္လာဝဲယားျပည္နယ္ ဝီမင္တန္ၿမိဳ႕၊ အာကန္ဆပ္ျပည္နယ္ ေလးတဲေရာက္၊ အာရီဇိုးနားျပည္နယ္ ဖီးနစ္၊ ကယ္လီဖိုးနီး ယားျပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ႏွင့္ ဆန္ ဖရန္စစၥကို၊ ဟာဝိုင္ယီျပည္နယ္၊ ဟိုႏိုလူလူ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအေမရိကန္အရပ္ ဘက္မိတ္ေဆြသစ္မ်ားက ညစာဖိတ္ေကြၽး ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ အေမရိကန္က ဖိတ္ၾကားသည့္အစီအစဥ္ကလည္း 'ျပည္ သူမွျပည္သူသို႔' အစီအစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ည စာေကြၽးမည့္အိမ္ရွင္က ညေန ၄နာရီတြင္ ဟိုတယ္မွ သူတို႔အိမ္သို႔ေခၚသြားသည္။ အိမ္ ရွင္မိသားစုအျပင္ ဖိတ္ထားေသာအျခား အေမရိကန္ေလးငါးေယာက္ခန္႔ႏွင့္အတူ ညစာမစားမီ စကားဝိုင္းဖြဲ႕ၾကသည္။ သူ႔ ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း၊ စာေပေလာက၊ ကဗ်ာေလာကအေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ အေၾကာင္း စကားလက္ဆံုက်ၾကသည္။ ျငင္းၾကရ၊ ခုံၾကရသည္လည္းရိွသည္။ သို႔ ေသာ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးအျပံဳးကိုယ္စီျဖင့္ပင္ ျငင္းၾကသည္။ ေနာက္ေတာ့ အယူအဆညိႇ၍ ရသြားသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အေၾကာင္း ရွင္းျပရ၊ ျမန္မာကဗ်ာမ်ားရြတ္ျပရျဖင့္ ရင္း ႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈတိုးတက္ရရိွခဲ့သည္။ ေပ်ာ္ စရာ ၿမိန္စရာညစာကို အိမ္ရွင္မိသားစုႏွင့္ လက္ဆံုစားၾကသည္။ ညေန ၄ နာရီ သူတို႔ အိမ္ေရာက္စမွာပင္ အိမ္ရွင္မက တစ္အိမ္ လံုးလိုက္ျပကာ ခုခ်ိန္ကစၿပီး ဒါ ရွင္တို႔အိမ္ လည္းျဖစ္သြားၿပီ ႀကိဳက္သလိုေနၾက၊ ကြၽန္မ ေယာက်္ား အလုပ္ကျပန္လာေတာ့မွာပါ။ ကြၽန္မ ခ်က္လိုက္ျပဳတ္လိုက္ဦးမည္ဟု မိတ္ ဆက္ေလ့ရိွသည္။ ထိုဓေလ့ကား ခ်စ္စရာ ဓေလ့ပါ။ ထိုသို႔ ဧည့္ဝတ္ျပဳလိုက္ေသာ အေမရိကန္ျပည္သူမိသားစုတို႔၏မ်က္ႏွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေမရိကန္အေၾကာင္းစာေရး တုိင္း သတိရမိ၊ မ်က္ႏွာပူၿပီး အားနာမိပါ သည္။
ထိုစဥ္က အေမရိကန္သည္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲမႈအေပၚ ကမၻာ ကလည္း ႐ႈတ္ခ်၊ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားက ပါ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ကမၻာတစ္ျခမ္းစာ ကြာ ေဝးေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ က အသားလြတ္က်ဴးေက်ာ္၍ မိမိတို႔လင္ သား၊ ေမာင္ဖား၊ တူသားမ်ား အေၾကာင္းမဲ့ သြားတိုက္ေနရသည္။ ေသေနရသည္ဟု မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔၏ လူသိန္းခ်ီေသာဆႏၵျပပြဲမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔က်င္းပ ေနေလသည္။ အခ်ဳိ႕အေမရိကန္တို႔ကမူ အေမရိကန္က ဗီယက္နမ္ကို သြားတိုက္ သည့္ကိစၥ မႀကိဳက္ေသာ္လည္း တိုက္ေနမွ ေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းေနၾက ေပသည္။ အခ်ဳိ႕အေမရိကန္တို႔က ဗီယက္ နမ္စစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ဘက္က ေထာက္ခံ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆန္႔က်င္သည္။ အေခ်အတင္ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ အိမ္ရွင္အမ်ဳိး သားႀကီးက 'ဟဲ့ ေမရီ နင္က ငါ့ဧည့္သည္ ကို ဘာျဖစ္လု႔ိအတိုက္အခံေျပာေနရတာလဲ။ ဒီစစ္ပြဲမွာ တို႔ဘက္က မွားတာလြန္တာပဲ ဥစၥာ'ဟု ဝင္ဟန္႔ေလ့ရွိ၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 'ေမရီ ေျပာပါေစ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခုလို ေျပာရ၊ ျငင္းရတာ ေပ်ာ္ေတာင္ေပ်ာ္ပါေသး တယ္'ဟု ဝင္ေျပာရသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရရာလက္နက္ကိုင္ကာ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ျဖင့္ အာရွ၏သတၱိကို ေျပာင္ေျမာက္စြာ ျပႏိုင္လိုက္ေသာ ဗီယက္နမ္ျပည္သူတို႔က တိုက္ထုတ္၍ အေမရိကန္တို႔အသက္လုေျပး ထြက္ခဲ့ၾကရေပသည္။
၁၉၇၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ တုိင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ သတင္းသမား အျဖစ္ သတင္းမ်ားကို အေျချပဳေလ့လာ ေရးသားခဲ့ေပသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဘလ္ကလင္တန္(ဒီမိုကရက္)လက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆု႔ိသည္။ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရီပတ္ဘလီကင္ ပါတီမွ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္(ဂ်ဴနီယာ)သမၼတ