images
UN
UN
လွ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါကကမၻာ့အပူခ်ိန္သည္ ၁.၅ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္တိုးျမင့္လာမည္ဟုကုလထုတ္ျပန္
ေနာင္ေနာင္ Thursday, 11 October 2018
ကမၻာၾကီးပူေႏြးမႈသည္ လက္ရွိအရွိန္အဟုန္အတိုင္းဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျပီးကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာၾကီးပူေႏြးမႈ ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ လွ်င္ျမန္ထိေရာက္ျပီးမၾကံဳစဖူးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါကလာမည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၅၂ ခုႏွစ္အတြင္းကမၻာ့အပူခ်ိန္သည္ ၁.၅ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္တိုးျမင့္လာမည္ဟုယေန႔တြင္ ကုလသမဂၢမွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာကုလသမဂၢအစိုးရအဖြဲ႔ (IPCC) ကအဆိုပါအစီရင္ခံစာကိုအျပီးသတ္ေဆြးေႏြးရန္ ျပီးခဲ့သည့္ သီတငး္ပတ္အတြင္း၌ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဆိုးလ္ျမိဳ႔၌ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုကိုင္္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အစိုး၇မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္အားမည္သို႔အေကာက္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုသည္ကိုေရးဆြဲပံုေဖာ္မည့္ အစိုးရမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အဓိကသိပၸံဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႐ႈျမင္ထားသည္ဟုသိရသည္။
ပဲရစ္ရာသီဥတုဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္သည္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈကို၂ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္အထိေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ ရာညသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာအဓိကဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႔ (CO2) ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတိုးျမင့္လာသည္ျဖစ္ရာ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းကတည္းကပင္ ကမၻာ့အပူခ်န္သည္ ၁ ဒီဂရီဆဲလ္ စီးယပ္စ္ ျမင့္တက္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုးလ္၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စည္ေေ၀းပြဲတြင္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္ကို ၁.၅ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ အထိအလွ်င္အျမန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေနျပီးေျမယာႏွင့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ၊ စပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆာက္အသအံုမ်ား၊ ပိုပေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္လည္းမၾကံဳစဖူးအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသို႔မျပဳလုပ္ပါကလာမည့္ ၂၀၃၀ ႏွင့္ ၂၀၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္သည္ လက္ရွိအပူခ်ိန္ထက္ ၁.၅ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိ ျမင့္တက္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
Ref: Channel News Asia