images
UN
UN
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအေဝး (ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းစာမ်က္ႏွာ)
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္(စည္း႐ံုးေရး) Thursday, 11 October 2018
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းဘဝက တိုင္း ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္ေနရာကိုပင္ ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုလိုနီ ဘဝေရာက္မွ အႏွိမ္ခံရသည္ကို မေက် နပ္ၾကေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ အေရးပါသည့္ေနရာရရွိခြင့္တို႔ကို ကန္႔ သတ္ထားသည္ကိုလည္း မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ ျမဴနီစီပါယ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သာ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္တြင္ အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံပိုင္ခြင့္၊ မဲေပးခြင့္မရွိေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ဳိး သမီးမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ေရာက္လာ ပါက မ်ဳိးခ်စ္အင္အားပိုမိုေတာင့္တင္း သြားမည္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ''ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဝင္ေရာက္အေရြးခံခြင့္မရွိ ေစရ''ဟူေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို တင္ရန္ သာယာဝတီဦးပုက စုိင္းျပင္းေန သည္။ ထိုအဆိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မျမစိန္(အမ္ေအေဒၚျမစိန္)၊ မသန္းတင္ (ေလဒီေပၚထြန္း)ႏွင့္မစန္း(အင္ဒီပင္းဒင့္ ေဒၚစန္း)တို႔ဦးေဆာင္ကာ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လက္ ကမ္းေၾကညာစာထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေဒလီ နယူးစ္သတင္းစာကလည္း ေဖာ္ျပေပး သည္။ ထိုလက္ကမ္းေၾကညာစာတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ ေရြးခြင့္မရွိသည့္ဥပေဒ ကိုပယ္ဖ်က္ရန္သာယာဝတီဦးပုက အဆို တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ တြင္ စကားအေခ်အတင္ေျပာသည္ကို စု႐ံုးခ်ီတက္နားေထာင္ရန္ ျမဴနီစီပါယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းခန္းမႀကီးသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီအေရာက္လာ ခဲ့ၾကရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို သို႔ ေၾကညာစာထုတ္၍လည္းေကာင္း၊ နီးစပ္ရာကို စည္း႐ံုးေခၚငင္သျဖင့္လည္း ေကာင္း အမ်ဳိးသမီးအင္အားတစ္ရာေက်ာ္ စုစည္းမိသည္။ ဤသတင္းကို ပုလိပ္ အဖြဲ႕ကရရွိသြားသည့္အခါ လက္လွမ္းမီ သမွ် အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိုက္လံတား ျမစ္သည္။ ေဒၚျမစိန္ကိုလည္း ေခ်ာ့တစ္ ခါေျခာက္တစ္လွည့္ တားျမစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ် မိမိအစီအစဥ္ကို အပ်က္မခံခဲ့ၾကေပ။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမဴနီစီပါယ္ခန္းမႀကီး၌ စုေဝးေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ရာခန္႔သည္ အလံမ်ား၊ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံ စာတန္းမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ရွိရာသို႔ ေရွး႐ႈခ်ီတက္ၾက သည္။
ထိုသို႔ခ်ီတက္ရာတြင္-
- မိန္းမမ်ား မေၾကာက္ပါႏွင့္၊
- အတြင္းဝန္႐ံုးသို႔ မိန္းမမ်ားမဝင္ရ ဟု အမိန္႔ထုတ္ထားသည္၊
- ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ၊
- ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏိုးၾကားၾကပါ၊
- ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ မိန္းမမ်ား အမတ္ ျဖစ္ေနၿပီ
စသည့္ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံ စာတန္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာအမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွား မႈအမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ပုသိမ္ထီးမ်ားကို ေဆာင္းၾကသည္။ ေဒါင္းပဝါကိုျခံဳၾက သည္။ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ ျမဴနီစီပါယ္ ခန္းမမွဂ်ဴဒါအီစကယ္လမ္း(သိမ္ျဖဴလမ္း)၊ ထိုမွ ဖေရဇာလမ္း(အေနာ္ရထာလမ္း)၊ ထိုမွစပတ္လမ္း(ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း) တို႔ကိုလွည့္လည္ရာ ၾကည့္႐ႈအားေပးသူ မ်ားျဖင့္ စည္ကားလွသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တားဆီးရန္ ျမင္းစီးပုလိပ္မ်ားသည္ ခ်ီတက္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က်င္း ပရာ အတြင္းဝန္႐ံုးတြင္ေစာင့္ၾကပ္ေန ၾကသည္။ အတြင္းဝန္႐ံုးတြင္ တံခါးေလး ေပါက္ရွိသည့္အနက္ သံုးေပါက္ကို သံ ႀကိဳးမ်ားအခိုင္အမာခ်ည္ကာ ေသာ့ခတ္ ထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဖြင့္ထားေသာ တံခါးေပါက္မွ ဝင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ျမင္းစီးပုလိပ္က စာတစ္ ေစာင္လာေပးသည္။ထိုစာမွာ လႊတ္ေတာ္ ထဲမဝင္ရန္ ပုလိပ္မင္းႀကီးက တားျမစ္ ေသာစာျဖစ္သည္။ ထိုစာေၾကာင့္ ဥေရာပ တိုက္သားပုလိပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား စကားအေခ် အတင္ေျပာရေသးသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ မူ အတြင္းဝန္႐ံုးကို တစ္ပတ္ပတ္ကာ လွည့္လည္ဆႏၵျပျခင္းျဖင့္သာေက်နပ္ လိုက္ရသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၌ကား နယ္ခ်ဲ႕အလိုေတာ္ရိအမတ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအမတ္မ်ားစကားစစ္ထိုးေန ၾကေလသည္။ အမ္အမ္ေရာ္ဖီ (MM. Raufi) က တကၠသိုလ္သပိတ္ႏွင့္ ဝိႈက္ ေကာ္မတီကန္႔ကြက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူဦးေရ ၁၃ သန္း အနက္ ၆ သန္းခြဲမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ ၍ ဥပေဒျပဳေကာင္စီတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ေနရာေပးသင့္ေၾကာင္းေထာက္ ခံသည္။ သာယာဝတီဦးပုက အမ်ဳိးသမီး မ်ား မဝင္ႏိုင္ေအာင္တံခါးပိတ္ထားသည့္ အတြက္ အစိုးရကိုအျပစ္တင္သည္။ ဦးထြန္းဝင္းကခုနစ္ရက္တစ္ပတ္အတြင္း အသင္း ၄၈ သင္းဖြဲ႕ႏိုင္၍ ခ်ီးက်ဴးစကား ဆိုကာ ေထာက္ခံသည္။ ဦးၾကာခိုင္၊ ဦးျမ(ေနာင္တြင္-သခင္ျမ)၊ ဦးသာဇံတို႔ က ေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာဆိုၾကသည္။ ဦးစံေဖ၊ မစၥတာနာရာနနာဇီ၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးတို႔က ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ အဆိုကို မဲခြဲရာ ေထာက္ခံမဲ ၃၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၆ မဲရရွိ၍ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေရြးခြင့္မရွိ သည့္ဥပေဒကိုပယ္ဖ်က္ရန္ အဆို႐ႈံးနိမ့္ သြားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားခ်ီတက္ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသတင္း မ်ားကို အိႏၵိယျပည္ထုတ္ စႀတိဂါမ (Stri Ghama)သတင္းစာႏွင့္ ကာလကတၱား စတိတ္မင္း (Calcutta Stateman) သတင္း စာမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပၾက ျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီ၌ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ပထမဆံုးေသာအမ်ဳိး သမီးအမတ္အျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ေဒၚႏွင္း ျမ(ဂ်ီစီဘီေအဥကၠ႒ ဦးခ်စ္လိႈင္၏ႏွမ) အေရြးခံခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအေဝး(၁၉၃၁)
ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ၿပီးေသာ္လည္း မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ မ်ဳိးေပးရမည္ကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသးေပ။ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနကို ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးတို႔က မလိုလားၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ဗုဒၶဘာ သာေက်ာင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမ်ဳိး သမီးအသင္းမ်ား အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ကို က်င္းပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို အစည္းအေဝးသို႔ အမ်ဳိးသမီးေနရွင္နယ္ ေကာင္စီမွေဒၚျမစိန္၊ ျမန္မာ့ဟိတအသင္း သူ ေဒၚခ်စ္၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးကုမၼာရီ အသင္းမွ ေဒၚခင္ခင္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏိၵယထက္ အဆင့္အတန္းမေလ်ာ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရရန္၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးမည္ဟူ ေသာကတိရရန္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား အဂၤလန္သို႔သြားေရာက္အေရး ဆိုသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေဆြး ေႏြးေျပာဆိုၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမ်ဳိးသမီးအသင္းမ်ား၏ သေဘာထား ထက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏သေဘာဆႏၵကို တင္ျပႏိုင္ျခင္းက ပိုမို ထိေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအေဝး ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္က်င္းပ ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းေဝးသို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာအမ်ဳိး သမီးမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

( က ) ေဒၚျမေမ မင္းႀကီးကေတာ္
( ခ ) ေဒၚစု ကုမၼာရီအသင္းဥကၠ႒
( ဂ ) ေဒၚထား မႏၲေလး
( ဃ ) မေငြရင္
( င ) ေဒၚဖြားမွ်င္ ဘႀကီးဘေဖဇနီး
( စ ) မသန္းတင္
( ဆ ) ေဒၚမမခင္ ဦးထြန္းညိဳ၏ဇနီး
( ဇ ) ေဒၚေစာတင္ ဝတ္လံုဦးေမာင္ ႀကီး၏ဇနီး
( စ် ) ေဒၚႏု
( ည ) မခင္ညြန္႔
( ဋ ) မလွတင္
( ဌ ) ေဒၚဖြားေရႊ
( ဍ ) ေဒၚဧရီ
( ဎ ) ေဒၚဟန္
( ဏ ) ေဒၚဧမယ္
( တ ) ေဒၚေမေမခင္(ဘီေအ)
( ထ ) ေဒါက္တာေဒၚေစာဆ
( ဒ ) ေဒၚျမေရႊ ပညာအုပ္
( ဓ ) ေဒၚမိ
( န ) ေဒၚတင္
( ပ ) ေဒၚစန္း(အင္ဒီပင္းဒင့္)
( ဖ ) ေဒၚသိန္း
( ဗ ) ေဒၚၾကင္ၿမိဳင္(ေကာ့ကရိတ္)
တက္ေရာက္လာသူမ်ားအနက္ အာ ရွတိုက္လံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးအစည္း အေဝးႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒၚျမေရႊႏွင့္ေဒၚထားတို႔ပါဝင္သည္။ ၄င္း တို႔ႏွင့္အတူ အာရွအစည္းအေဝးသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ မျမစိန္မွာ ဂ်ီနီိဗာတြင္ က်င္းပေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝး (ဂ်ီနီဗာကြန္ဖရင့္)သို႔ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ ၏ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေနစဥ္ျဖစ္သည္။ အစည္း အေဝးကို ေဒၚစန္းကဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဒၚျမ ေမက သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ အစည္းအေဝးဖြင့္လွစ္သည့္အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ''ျပည္ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးတို႔ တန္ခိုးႀကီးေစရာ သတိုး ထီးဇာနည္မွာကမၻာမီထင္ရွား'' ခ်ီေတး ထပ္ကို သီဆို၍ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အစည္း အေဝးႀကီးတြင္ ေဒၚျမေမ၊ ေဒၚထား၊ မျမၫြန္႔ တို႔ကပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္တက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဘုရင္ခံထံစာတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရဘုရင္ ခံထံ စာေရးတင္ေသာ္လည္း ဘုရင္ခံက ထိုကိစၥကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ပင္ ခြင့္ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း စာျပန္သည္။ အမ်ဳိး သမီးမ်ားက အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဒုတိယ အႀကိမ္စာတင္ျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကား ဘုရာင္ခံက ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံအိမ္ေတာ္၌ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးကုမၼာရီအသင္း၊ ျမန္မာ့ဟိတ အသင္း၊ ျမန္မာျပည္ မိန္းကေလးကယ္ ဆယ္ေရးအသင္းႏွင့္ ကုမၼာရီအလြတ္ ရက္ကန္းေက်ာင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာေဒၚျမေမ၊ ေဒါက္တာ ေဒၚေစာဆ၊ ေဒၚေစာတင္၊ ေဒၚသိန္း၊ ေဒၚမိမိႀကီး၊ ေဒၚမမႀကီး၊ ေဒၚလွတင္တို႔ သည္ ဘုရင္ခံႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ရာ ေအာက္ပါအခ်က္ ၁၃ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္-
(က) အခြင့္အေရးေပးသည့္အခါ မိန္းမ မ်ားသည္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရထိုက္ေၾကာင္း၊
(ခ) လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးစီ၏ ေက်းဇူးထက္ မိန္းမမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အသိ အမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊
(ဂ) မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဝင္ေရာက္ရန္ အခြင့္ အေရးကို ျငင္းပယ္လွ်င္ ေဒသႏၲရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဝင္ေရာက္ရန္ အေရး ကိုပါ ဥေပကၡာျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနမည့္အေၾကာင္း၊
(ဃ) ျမန္မာျပည္အတြက္ သီးျခားက်င္းပ ေသာ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး သို႔ သြားေရာက္မည့္ ေယာက္်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊
(င) ေလာကေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆံုးျဖတ္ ေပးရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ အျခားတိုင္းျပည္ရွိ အမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ ထင္ထင္ ရွားရွားျဖစ္ေၾကာင္း၊
(စ) အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္သည့္ အေရး တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံ ျခားကပင္ အသိအမွတ္ျပဳထား ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ထိခိုက္ေစေအာင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာျမန္မာျပည္အတြက္ သီးျခားက်င္းပသည့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားကို အစိုးရက အသိအမွတ္ မျပဳဘဲထားခဲ့လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကို တရားသျဖင့္ ျပဳလုပ္ရာက်မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ထိုအမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ ေက်းဇူးကို ဖီလာဆန္႔က်င္ ျပဳလုပ္ရာေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
(ဆ) ထိုမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ သြားေရာက္ၾကေသာကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ စြာ တညီတည္း၊ တစ္သံတည္း ေတာင္းဆိုၾကေစရန္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊
(ဇ) တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒစီစဥ္ ေရးသားသည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က ဝင္ေရာက္၍ အက်ဳိးအျပစ္ ေျပာဆိုရန္ ခြင့္မျပဳလွ်င္ မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကိုမဆို အမ်ဳိး သမီးမ်ားကလက္ခံရန္ လြန္စြာပင္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
(စ်) အမ်ဳိးသမီးမ်ားကတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံလွ်င္ ထိုဥပေဒကို အမ်ားကလက္ခံလာ ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္မည္ မွန္ေၾကာင္း၊
(ည) ျမန္မာျပည္ရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ကိုယူၿပီးသကာလ ျပည္လံုးကြၽတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးႀကီး က်င္းပ၍ ေတာင္းဆိုသည္ကို ဂ႐ုမထားဘဲ ေနလွ်င္ ျမန္မာျပည္အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
(ဋ) အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳၿပီးလွ်င္ အေရးအရာ ဟူသမွ်တ