images
UN
UN
ၾကားနာခြင့္ အခြင့္အေရး
ေမာင္ေမာက္(ဝတ္လုံ) Friday, 12 October 2018
သဘာဝတရားမွ်တမႈနည္းဥပေဒမ်ား (Rules of Natural Justice)ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ပထမအခ်က္ျဖစ္ေသာ ဘက္ လိုက္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္နည္းဥပေဒ (The Rule Against Bias)အေၾကာင္း ကို ၅-၁ဝ-၂ဝ၁၈ ေန႔ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
သဘာဝတရားမွ်တမႈနည္းဥပေဒ၏ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၾကားနာခြင့္အခြင့္အေရး(The Right to a Hearing) ျဖစ္သည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမျပဳဘဲ မည္ သူ႔ကိုမွ် အျပစ္မေပးရန္ (Hear the other side of noman shall be condemned Unheard)ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္း ဥပေဒသည္ တရားစီရင္ေရးတြင္ မွန္ကန္ မွ်တေစရန္ အလြန္ေရွးက်ေသာ အခ်ိန္ ကာလကတည္းက ထာဝရလိုက္နာက်င့္ သုံးလာေသာ မူသေဘာျဖစ္၏။ အမႈ တစ္ခုလုံးကို မွန္ကန္မွ်တစြာ စစ္ေဆးဆုံး ျဖတ္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို စစ္ေဆး ၾကားနာရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ၾကားနာခြင့္ အခြင့္အေရး ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။
ၾကားနာခြင့္ေပးရာတြင္ ႏႈတ္အားျဖင့္ ၾကားနာခြင့္ေပးႏုိင္သကဲ့သို႔ စာအေရး အသားျဖင့္လည္း ၾကားနာခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ားတင္ျပခြင့္၊ မိမိအေပၚစြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားကို ထုေခ်ခြင့္၊ ျပန္လည္ေခ်ပ ခြင့္၊ မိမိရင္ဆုိင္ရမည့္ အမႈျပႆနာကို ႀကိဳတင္သိရွိခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား ပါ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
၁၇၂၃ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားေသာ ဘုရင္ ႏွင့္ကင္းဘရစ္(ခ်္)တကၠသိုလ္(The King V University of Cambridge 1723, I, Str 557) အမႈတြင္ ကင္းဘရစ္ တကၠသိုလ္က Bentley ဆိုသူပညာရွင္ အား ေပးအပ္ထားသည့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီကို ခုခံ ေခ်ပခြင့္၊ ၾကားနာခြင့္မေပးဘဲ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းသည္ တရားမွ်တမွန္ကန္မႈ မရွိသျဖင့္ ပ်က္ျပယ္သည္ဟု တရား႐ံုး က ဆံုးျဖတ္႐ံုတင္မက ''ဘုရားသခင္ သည္ပင္လွ်င္ တားျမစ္ထားေသာအပင္မွ အသီးခူးစားခဲ့သည့္အတြက္ ေအဒင္အား အျပစ္မေပးမီ ၾကားနာခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္'' ဟု အမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ ၏။ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ လူတစ္ဦးအား ၾကားနာခြင့္မေပးဘဲ အျပစ္မေပးရဟူ ေသာ နည္းဥပေဒမွာ ထာဝရအမွန္တရား (Eternal Truth) ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေစပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ထိုသေဘာ တရားကို ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ တရား႐ံုး အားလံုးက ယေန႔တိုင္ တေလးတစား လိုက္နာခဲ့ၾကေပသည္။
ထို႔ျပင္ ႏွစ္ဖက္ စလံုးကို ၾကားနာခြင့္မေပးဘဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အထက္႐ံုးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ပယ္ဖ်က္ေပးေလ့ရွိပါ သည္။
Cooper V Wandsworth Board of Works (14.C.BCNS.1801863) အမႈတြင္Board of Works ဥပေဒအရ အေဆာက္ အအံုေဆာက္လိုလွ်င္England သို႔ ခုနစ္ရက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရ မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ မည္သူမွ် မေဆာက္ရ။ အကယ္၍ ေဆာက္ခဲ့လွ်င္Board of Works က အေဆာက္အအံုကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္။Cooper ဆိုသူသည္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္း ၾကားျခင္းမရွိဘဲ အိမ္တစ္လံုးကို ေဆာက္သည္။ ထုိအိမ္ ဒုတိယထပ္ အေရာက္တြင္ Board of Worksက အိမ္ကိုလာဖ်က္သည္။ အိမ္ရွင္Cooper က ၄င္းက ၾကားနာခြင့္၊ ခုခံေခ်ပခြင့္ မေပးဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တရား႐ံုးတက္ကာ နစ္နာေၾကးေတာင္း ဆိုသည္။ ေတာင္းဆိုသည့္ နစ္နာေၾကး ေပးရန္ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္သည္။ အိမ္ရွင္အား ၾကားနာခြင့္မေပးဘဲ အိမ္ ကို ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းသည္ သဘာဝတရား မွ်တမႈနည္းဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးအားလံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဦးပစ္ႏွင့္သဲ ကုန္းေက်းရြာ လယ္ယာေကာ္မတီႏွင့္ႏွစ္ ဦး(1948 BLR Sct 759)အမႈတြင္ ေျမ ယာေကာ္မတီသည္ အခ်င္းျဖစ္လယ္အား ယခင္ႏွစ္မ်ားက လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ဦးပစ္အား ယခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး ရမည့္အစား ဦးပစ္အား အသိလည္းမေပး၊ ၾကားနာခြင့္လည္းမေပးဘဲ ေျမယာေကာ္ မတီဝင္၏ သားျဖစ္သူကို သီးစားလုပ္ ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္သည္။ ထုိကိစၥကို ဦးပစ္ က မေက်နပ္၍ တရား႐ံုးတက္သည္။ သဘာဝတရားမွ်တမႈနည္းဥပေဒႏွစ္ရပ္ စလံုးႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ တရား႐ံုးက ေျမယာေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔ ကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္သည္။
တစ္ဖန္ ဦးဖူးညြန္႔ပါ ခုနစ္ဦးႏွင့္ပဲခူး ခ႐ိုင္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မတီပါ ေလးဦး(1956 BLR Sct 48)အမႈတြင္ ဦးဖူးညြန္႔ပါ ခုနစ္ဦးက ၄င္း တို႔၏ သိမ္းယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ရန္ ေက်းရြာလယ္ယာေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားသည္။
ေက်းရြာေကာ္မတီ ကလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ ခ်မွတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမွ သမၼတ၏အမည္ျဖင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီ ၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ကို ပယ္ ဖ်က္လိုက္သည္။ ယင္းပယ္ဖ်က္မိန္႔ကို မေက်နပ္၍ ဦးဖူးညြန္႔ပါ ခုနစ္ဦးက တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေအာက္ပါ အတုိင္းဆံုးျဖတ္သည္။ ''ခ႐ိုင္လယ္ယာ ေကာ္မတီသည္ ဦးဖူးညြန္႔ပါခုနစ္ဦးအား သက္ေသမ်ားတင္ျပခြင့္၊ ျပန္လည္ေခ်ပ ခြင့္မ်ား မေပးခဲ့ျခင္းသည္ သဘာဝတရား မွ်တမႈ နည္းဥပေဒကို ဆန႔္က်င္ရာေရာက္ သျဖင့္ သမၼတအမည္ျဖင့္ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္''ဟု ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရပါ သည္။
သို႔ေသာ္ ၾကားနာအခြင့္အေရး(The Right to a Hearing)တြင္ ျ>ြခင္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ထိုနည္းဥပေဒကိုလိုက္နာရန္ မလိုေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အား လံုးေျခာက္မ်ဳိးရွိ၏။
(၁) ဆံုးျဖတ္ခ်က္(သို႔) အမိန္႔ခ်ရန္ မဟုတ္ဘဲ စံုစမ္း႐ံုသက္သက္သာ ဆိုလွ်င္-
(၂) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (သို႔) အမိန္႔သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ပတ္သက္ေနၿပီး ေယဘုယ်သေဘာေဆာင္ေနလွ်င္-
(၃) ဌာနဆုိင္ရာစည္းကမ္း(သို႔)အမိန္႔ (သို႔) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ လွ်င္-
(၄) ဆံုးျဖတ္ခ်က္(သို႔)အမိန္႔သည္ ႏုိင္ငံ ျခားေရးမူဝါဒ(Foreign Policy) ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကုန္ သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနလွ်င္-
(၅) ဆံုးျဖတ္ခ်က္(သို႔)အမိန္႔သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အေရးေပၚကိစၥ၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ခ်က္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္ေနလွ်င္-
(၆) ဆံုးျဖတ္ခ်က္(သို႔)အမိန္႔သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အထူးအာဏာ (Prerogative Power) အရ က်င့္သံုးေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ သက္ဆုိင္သူမ်ား အား ၾကားနာခြင့္ အခြင့္ေရး (The Rigth to Hearing) ေပးရန္မလိုေပ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ လူသတ္မႈတစ္ခုတြင္ တရားလိုသက္ေသ မ်ား ကုန္စင္ေအာင္၊ မၾကားနာရေသး သည့္အျပင္ တရားခံမ်ား၏ ၾကားနာခြင့္၊ ထုေခ်ခြင့္၊ သက္ေသခံတင္ျပခြင့္၊ ခုခံ ေခ်ပခြင့္၊ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခြင့္၊ မျပဳ ေသးဘဲ အမႈမွ တရားရွင္လႊတ္ေပးျခင္း သည္ သဘာဝတရားမွ်တမႈ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနၿပီျဖစ္၍ ထိုအမႈအား ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ တရားရွင္ လႊတ္မိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ကာ အစမွျပန္လည္ စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ၏။