images
UN
UN
လူႀကီးျဖစ္ခ်င္ပါသေနာ္ အဂတိနဲ႔ေလာဘရွင္းခဲ့
ၿခိမ္႕ႏိုင္ Friday, 12 October 2018
ယေန႔ အမ်ားစိတ္ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းျဖင့္လူႀကီးျဖစ္ၾကရသည့္ယဥ္ေက်းမႈ က်င့္ထုံးသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေအာက္ မွာ ေတာ္ဝင္နန္းတင့္ပန္းတစ္ပြင့္ျဖစ္ေပ သည္။ ထုိအေျခမွာ လူႀကီးျဖစ္လိုသူ (အေရြးခ်ယ္ခံ)မည့္သူႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေပး ရမည့္သူ(ျပည္သူ)တို႔သည္ အဂတိတရား ေလးပါး ကင္းရပါမည္။
မိတ္ေဆြစိတ္ထဲ မရွင္းမလင္းျဖစ္ သြားေပလိမ့္မည္။
ဟာ ဘယ္လိုလဲ လူႀကီးျဖစ္ခ်င္သူ ကေတာ့ ေလာဘနဲ႔အဂတိကင္းမွျဖစ္ ႏိုင္မယ္ဆိုတာထားပါေတာ့။ သူက ပတ္ သက္ရာဌာနတာဝန္ေနရာရ၊ ကုလား ထိုင္ေနရာရ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြရွိလာမွာဆိုေတာ့။ သို႔ေသာ္ ေရြး ခ်ယ္ေပးရသည့္(ျပည္သူ)က ဘာေၾကာင့္ ေလာဘနဲ႔အဂတိပတ္သက္ရသနည္း။
ရွင္းပါမည္။ ငါေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ သူ လူႀကီးျဖစ္ရင္ ငါအခြင့္အေရးေတြ ရမယ္။ ငါနဲ႕ရင္းႏွီးေတာ့ ငါေျပာသမွ် ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတဲ့ မေတာ္ေလာဘ ကင္းရပါမည္။ သူ မေကာင္းတာလည္း သိ။ ထိုသူညံ့တာလည္းသိ။ ထိုသူအရည္ အခ်င္းမရွိ သာကူးအက်င့္လည္းသိပါ လ်က္ အဂတိတရားေလးပါးႏွင့္ မလြတ္ မေရွာင္ႏိုင္ဘဲ ျပည္သူေတြ(ဝါ) မဲဆႏၵ ေပးသူေတြက မိမိေရြးခ်ယ္ေပးမည့္ လူႀကီးေလာင္းလ်ာကို မေရြးမိဖို႔ဆိုလို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိ မဲဆႏၵေပးေရြး ခ်ယ္မည့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္သည္ အဘယ္မွ်အရည္အခ်င္းရွိသနည္း။ ေပး အပ္လာမည့္တာဝန္အေပၚ ဘယ္ေလာက္ ႐ိုးသား ႏိုးၾကားႀကိဳးစားႏိုင္ပါမည္လဲ။
လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ရွိေနတတ္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မည္မွ်တည္ျငိမ္စြာ ေျဖရွင္းရပ္တည္ႏိုင္မည္လဲ။ လူ႐ုိေသ ရွင္ေလးစားသိကၡာကိုယ္က်င့္တရားရွိ မရွိ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆုံးေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ အထက္တင္ျပသေဘာ ထားအေပၚ အျမန္ဆံုးအမွန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ဟု ကိုယ့္စြမ္းရည္မပါ အရည္အခ်င္းမပါ ညြႊန္ၾကားခ်က္ရမွလုပ္ တတ္ေသာသူလား စသည္ စသည္ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးၾကမွတာဝန္ေက်ပါမည္။ေရြးျပီး ျပီးေရာ ဘာမွလည္းမေလ့လာ၊ ဘာမွလည္းမသိ အမ်ားညီ ဤကို ကြၽဲ ဖတ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက မသိမႈေတြႏွင့္ ေရြးသည္မို႔ အဂတိမကင္းဟုဆိုရေပမည္။ (ဆႏၵာေဒါသ ဘယာေမာဟ အပါယ္ က်သား ဓမၼေလးလီ)ဟူေသာ ကန္ေတာ္ မင္းေက်ာင္း ဆုံးမစာအရ ႏွစ္ျဖာဘဝ အက်ဳိးမလွျဖစ္ေပမည္။
လူႀကီးတာဝန္ လူႀကီးေနရာ မွန္း ထားသူကလည္း သက္ဆိုင္ရာေနရာ တာဝန္အတြက္ ျမင့္ျမင့္မားမား ရည္မွန္း ထားပါကလည္း မိမိကိုယ္ပိုင္အရည္ အခ်င္းကိုသိသင့္ပါသည္။
ကိုယ္ရည္မွန္း ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ေနရာအဆင့္တာဝန္ကိုသိရ မည္။ သိသည့္အေလ်ာက္ မိမိမွာထိုတာ ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမရွိ ဆန္းစစ္ သင့္ပါသည္။ ဥပမာ- ႏွစ္လုံး၊ သုံးလုံး ခ်ဲဒိုင္ကိုင္စားသူက ေလာင္းကစားမႈ ပေပ်ာက္ေရးအသင္းမွာ လူႀကီးျဖစ္ခ်င္၊ အရက္ဆိုင္ဖြင့္ အရက္ေရာင္းသူက မူး ယစ္အႏၲရာယ္ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ လူႀကီးျဖစ္ခ်င္၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆိုလွ်င္ ဘာမဆိုကလိမ္ကက်စ္လုပ္တတ္ ၿပီး စာနာစိတ္မရွိ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိ သူရဖို႔ စားရဖို႔ဆိုလွ်င္ ဘာစည္းမွမထား ကြက္ေက်ာ္႐ုိက္ လုပ္စားတတ္သူက စာရိတၱေမာင္မယ္အသင္းႀကီးမွာလူႀကီး ျဖစ္ခ်င္၊ စီးပြားေရးအျမင္မရွိ အထက္ဖား ေအာက္ဖိစိတ္ရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မူေဘာင္ ထဲကေန ပူးသင့္တဲ့လူပူး၊ ေပါင္းသင့္တဲ့ လူေပါင္းၿပီးသားဝမယားဝ႐ုံမက ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားတြက္ကိန္းျဖင့္ဘဝလွေအာင္၊ အျမင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္တတ္သူက အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ ပရအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးမူျဖစ္တဲ့ သမဝါယမစိတ္၊ သမဝါယမအျမင္ သမ ဝါယမစီးပြားေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း မသိဘဲ သမဝါယမမွာေတာ့ စားေပါက္ ေခ်ာင္မွာပဲအျမင္နဲ႕ လူႀကီးျဖစ္ခ်င္၊ ႏုိင္ငံ ေရးခံယူခ်က္မသိ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားအျမင္မရွိ ျပည္သူ႕ဘဝအတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ ဘာခံယူခ်က္မွမထား အေရျခံဳႏိုင္ငံေရး သမားစိတ္ႏွင့္အမ်ားႀကိဳက္ေဆာင္အမ်ား အက်ဳိး ဟန္ေဆာင္လုပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး စာ မ်က္ႏွာမွာဝင္ေရြးခံလိုက္မည္၊ ရလည္း အျမတ္၊မရလည္းအရင္း စိတ္နဲ႕ေစ်းတြက္ တြက္၊ ခြင္သင့္မယ့္ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး ျခံ ခုန္ကူး၊တိုင္းျပည္အတြက္၊လူမ်ဳိးအတြက္ ေဘးခ်ိတ္ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ဘဝကိုပင္အက်ဳိးမျပဳေသာသူက ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ခ်င္ စသည္ စသည္ျဖစ္ခ်င္ အေရြးခံခ်င္ေနၾကပါလွ်င္ သင့္ပါ့မလားဟု ေမးခ်င္သည္။ ကိုယ့္ အရည္အခ်င္းေတာ့ ကိုယ္တိုင္သိမည္ျဖစ္ ၍ မိမိကိုယ္ကို ေဝဖန္ေရးျဖင့္သင့္မည္ တာဝန္ႏွင့္အညီလုပ္ႏိုင္မည္ စိတ္ေစတနာ ရွိမည္။ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ အမ်ားက်ဳိးတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သင့္သည္။ သို႕မဟုတ္ပါ လွ်င္ျပည္သူကNO လကၡဏာမျပခင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိသင့္သည္။(ဒါအႀကံျပဳခ်က္ပါ)ယခုအႀကံျပဳခ်က္၏ အေျခခံအေႀကာင္းတရားမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႕ (လြတ္လပ္ေရးရ ေသာေန႕)ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ပါ ဆရာႀကီးဒဂုန္ဦးလွေဘ၏(ေလာက နိဗၺာန္ အေျခခံေဆာင္းပါးကို ဖတ္႐ႈကိုး ကားေတြးဆေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ ေဆာင္းပါးပါ ကုလားထိုင္ လိုခ်င္သူမ်ား မိမိကိုယ္ကိုမိမိေဝဖန္ႏိုင္ ရန္ ေကာက္ႏုတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်င္ ပါေသးသည္။
၁။ လူတို႔သည္ မိမိမွာရွိေသာ(ေလာ ဘ)ကို စက္ကုန္ဖြင့္ျပီး(ေဒါသစြမ္း)ရွိ သမွ်(ေမာဟ)အားရွိသေလာက္ ျပဳက်င့္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္ သတၱဝါဂိုဏ္းဝင္ခ်င္းျဖစ္ ေသာလူတို႕သည္ တိရစၧန္သတၱဝါႏွင့္ မျခားျဖစ္တန္ရာ၏။

၂။ လူတိုင္း သူလိုငါလိုအခြင့္အေရး ရွိၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သားေကာင္း (Good Citizenship) မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ ေအာင္ႀကိဳးစားျပီး လြတ္လပ္ေရးအျမင္ မ်က္စိပြင့္လင္းလာေစရမည္။ လြတ္လပ္ ေရးအျမင္မပြင့္သမွ် မ႐ုိးေျဖာင့္သူတို႕၏ ေမႊေႏွာက္သမွ်တြင္ ဝဲလည္၍နစ္ျမဳပ္ ေနၾကလ်က္ ေလာကနိဗၺာန္ႏွင့္မေတြ႕ႏိုင္။
၃။ ႏိုင္ငံသားေကာင္းအရည္အခ်င္း မွာIntelligence သိနားလည္တတ္ မႈရွိျခင္း။ Conscience ဟီရိၾသတၱပၸ စိတ္ရွိျခင္း။Self-controlမိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္း။Co-Orgnization ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စိတ္ရွိျခင္း။
၄။ သိနားလည္မႈရွိျခင္းမွာ အသိ အလိမၼာဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း၊ လူ႕ ေလာကႀကီးတြင္ မထိခိုက္မနစ္နာေအာင္ သိနားလည္တတ္မႈ ယဥ္ေက်းျခင္းပညာ ဥာဏ္ရွိျခင္း။ ဟီရိၾသတၱပၸစိတ္ရွိျခင္းဆို ရာမွာ မိမိအခြင့္အေရးရလွ်င္ရသလို ခိုး ခြင့္ဆိုးခြင့္ရသမွ် ခိုးဆိုးျခင္းညစ္ပတ္ျခင္း အနိုင္ယူလိုျခင္းမရွိၾကရ။ အမ်ားအေပၚ၊ အခ်င္းခ်င္းအေပၚမေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ဝ့ံ ျခင္းမွ ရွက္တတ္ျခင္း ေၾကာက္တတ္ ျခင္းစိတ္ရွိမွသာ လူ႔က်င့္ဝတ္ကိုယ္ေစာင့္ တရားျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္မိမိစိတ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာကိုယ္က်င့္တရားစိတ္ေနျမင့္ျမတ္ ရပါမည္။ မိမိမွာရွိေသာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတရားကုိ ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ရပါမည္။ ငါပညာတတ္၊ငါဓနရွင္၊ငါလူစြာဟူေသာ ငါတံခြန္ထူျခင္းကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေစျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာမွန္ႏွင့္ ဆန္႕ က်င္ေသာ(ေၾကာင္လိမၼာ ေၾကာင္စား၊ ေခြးလိမၼာေခြးစား )အဓမၼေခတ္မဟုတ္၍ တစ္ဦး၏ အက်ဳိးရွိမႈသည္ အမ်ားအက်ဳိး ကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ မျဖစ္ေစရ။ အမ်ား အက်ဳိးပိတ္မွရမည့္အျဖစ္မ်ဳိးလုပ္ရမည္ဆို လ်ွင္လည္း အတၱပရမွ်ေအာင္ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္းေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုရာ ဒီမို ကေရစီ၏ မ်ားရာဆႏၵအတိုင္းျဖစ္၍ အမ်ားကဆုံးျဖတ္ႏိုင္ စီမံႏိုင္ၾကရာ မွန္ သည္ဟူေသာခံယူမႈျဖင့္ပါဝင္ရန္ တာဝန္ ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ အက်ဳိးအျပစ္တြင္ လည္းတာဝန္ရွိပါသည္။ အမွန္ကိုစည္း႐ုံး ရမည္။အမွန္ကိုတာဝန္ယူရမည္။အေခ်ာင္ သမားမျဖစ္ေစေရးအတြက္သတိျပဳရမည္။ တရားမွ်တမႈအတြက္အားလုံးေဆာင္ရြက္ ၾကရပါမည္။ ဤကား ဆရာႀကီးဒဂုန္ ဦးလွေဘ၏ ေလာကနိဗၺာန္ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
မိတ္ေဆြသင္လူႀကီး ျဖစ္ခ်င္သလား။ မိမိကိုယ္ကိုအရင္စဥ္းစားပါ။ မိမိမတိုင္ ခင္က ဟိုလူမေကာင္းလို႔ ဒီလူမေကာင္း လို႔ အျပစ္ေျပာလႊဲခ်သလို မိမိလြန္ေသာ္ ကိုယ့္မေကာင္းေၾကာင္းကို သူမ်ားေတြ က ျပန္အေျပာမခံရေအာင္ မိမိတာဝန္ယူ အခ်ိန္ေရာက္ပါလွ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႕ အက်ဳိးကို ဦးထိပ္ထားကာ႐ုိးသားႏိုးႀကား စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ပါသည္။