images
UN
UN
အာဖဂန္နစၥတန္ ေဘာ့စနီးယား လစ္ဗ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္တူညီေသာအရာမ်ားကို ၾကံဳရမည့္ ျမန္မာ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 12 October 2018
အယ္လ္ေကဒါကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆြန္နီအစၥလာမၼစ္အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္အသြင္ျဖစ္ေနေသာ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားရွိေနကာ ၄င္းတို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ ျခင္းဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ဳိးကိုအသံုးခ် ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားအား ၾသဇာႀကီးမီဒီယာအခ်ဳိ႕ကလည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အေျခအေန အမွန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ မ်က္ ကြယ္ျပဳေလ့ရွိသည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအထိ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ စဥ္မ်ားကို အေျခအေနမွန္မ်ားအား မ်က္ ကြယ္ျပဳကာ လိုရာဆြဲေရးသားခဲ့ၾကသည့္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕သည္ ေဘာ့စနီးယား၊ လစ္ ဗ်ား၊ ဆီးရီးယားတို႔တြင္လည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾက သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အယ္လ္ေကဒါ ႏွင့္ ဆြန္နီအစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ ေပးသကဲ့သို႔ ရပ္တည္ေရးသားခဲ့ၾကသည့္ မီဒီယာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း တစ္ဖက္သတ္ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ သည္။
အင္အားႀကီးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး တြင္ရွိေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးရပ္တည္ခ်က္ရွိသူမ်ားအား ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာရီယာအစၥလာမၼစ္လမ္း ေၾကာင္းအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဆြန္္နီအစၥ လာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားသည္ အျပန္ အလွန္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ သည့္ဘက္ တူညီစြာေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ အစီရင္ခံ စာတစ္ေစာင္အတြင္း၌ အယ္လ္ေကဒါ အဖြဲ႕က တည္ေထာင္ထားေသာ မီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အယ္လ္မာလာဟမ္က ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕၏ ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ခါလက္ဘာတာ ဖီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက ေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားအေရးကို ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ႏွင့္ အလႅာအရွင္ျမတ္ ၏ ရန္သူမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းရာ တြင္ ပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ထုတ္ လႊင့္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။
သမၼတနာဂ်ီဘူလက္အား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ရလဒ္အေနျဖင့္ အာဖဂန္နစၥတန္သည္ အစြန္းေရာက္လြန္း သည့္ အစၥလာမၼစ္ဝါဒက်ယ္ျပန္႔လာသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္မွစတင္ကာ အာဖဂန္နစၥတန္၌ တစ္ ဖက္သတ္ေရးသားေသာ မီဒီယာမ်ား ေခါင္းေဆာင္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ားအပါအဝင္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမၼစ္မ်ားက လူမဆန္သည့္နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူမ်ားအား ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဇာႀကီးမားသည့္ မီဒီယာအမ်ားစုသည္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မ်က္ကြယ္ျပဳ သည့္အသြင္ျဖင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ေဘာ့စနီးယားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစြန္း ေရာက္အစၥလာမၼစ္မ်ား၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကသည့္ ၾသဇာႀကီးမီဒီယာအခ်ဳိ႕သည္ လစ္ဗ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယားတြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ခ်ိန္၌လည္း
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေဘာ့စနီးယား၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္ဆီးရီးယား တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမွန္မ်ား ကို ဆန္႔က်င္သည့္ တစ္ဖက္သတ္ေရး သားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို စတင္ေတြ႕လာ ရသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခ စိုက္သည့္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏိုင္ငံမ်ားရွိ မီဒီယာမ်ား သည္ ဆြန္နီအစၥလာမၼစ္မ်ားက အေျခအေန မွန္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲဆင္ ႏႊဲသည္ဟု ေၾကညာႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးေနသည္ဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆြန္နီအစၥလာမၼစ္အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ ရရွိေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ အျခား ဘာသာဝင္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္မႈလုပ္ႏိုင္ေစ ရန္ ပ့ံပိုးသကဲ့သုိ႔လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ အား မူမွန္မဟုတ္သည့္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ ႏဲႊေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းသည္ မီဒီယာ အခ်ဳိ႕၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိ ပကၡအသစ္မ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ ေျခ လွမ္းျပင္ခဲ့ျခင္းဟု ဆုိႏိုင္သည့္အျပင္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား တိုးပြားလာမည့္အလားအလာ မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းဟုလည္း သတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အစၥ လာမၼစ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက လူ႕ အခြင့္အေရးဟု အမည္ခံထားေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ ဘက္တစ္ဖက္တည္း ကိုသာ အကူအညီေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခား ဘက္အား ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတ္မွတ္ ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ က႑အသီးသီးတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မွ်တမႈမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။
(Ref; The Mass Media and The Reciprocal Al-Qaeda: Afghanistan, Bosnia, Libya, Syria and Now Myanmar by Murad Makmudov and Lee Jay Walker )
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)