images
UN
UN
အႏၲရာယ္ရွိသည့္အေနအထားတြင္ ဆက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 30 October 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေပးအပ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ရန္အတြက္ သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ သင့္မသင့္ဆုိသည္ ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ေစလႊတ္ရန္ လည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕မွ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာအထူးအခြင့္အေရးျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းခဲ့မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္ က႑တြင္ ပမာဏဒုတိယအမ်ားဆုံး ေနရာ၌ရွိေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း မ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကီးမားစြာျဖစ္ ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းမ်ားမွ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ ပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂ဒသမ ၇ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ႔ ခဲ့ေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပုိ႔ ကုန္မ်ားအနက္ အမ်ားစုအား ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပ သမဂၢဘက္မွ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာအထူး အခြင့္အေရး ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ား အျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနသူ သုံးသိန္းခန္႔အနက္ အမ်ားစုမွာ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝသုိ႔ ေရာက္ ရွိဖြယ္ရွိေနသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခနည္းပါးေသာ္လည္း သိန္း ႏွင့္ခ်ီေသာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ားၾကံဳ ေတြ႕ပါက လမ္းမ်ားေပၚ၌ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚထြက္လာတတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သတိျပဳရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးက ''လက္ရွိအစုိးရအေနနဲ႔ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနေတြကုိ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖုိ႔ မႀကိဳးစားတာလဲလုိ႔ စဥ္းစား စရာရွိပါတယ္။ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း အေနနဲ႔သေဘာေပါက္နားလည္မႈမရွိသလုိ တစ္ဖက္သတ္အႏုိင္က်င့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေန တာေတြကုိပဲ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသားေရး အုပ္စုမ်ားက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္ တြင္းေရးအား ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈျပဳလုပ္ ေနျခင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးအားဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ေထာက္ခံ မႈျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိခဲ့သည္။ထုိ႔အျပင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ လည္း ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ျပသသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ကုိ စဥ္တုိက္ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေန ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္ အေရး ႐ုပ္သိမ္းျခင္းအပါအဝင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔သည့္နည္း လမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိအစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္အေပၚဖိအား ေပးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္ဆုိပါ က အေျခအေနမွန္ႏွင့္ကင္းကြာလြန္းေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ဳိးအား ဆုပ္ကုိင္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနမွန္မ်ား အားသုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ၊မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လက္ ရွိျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးအပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည့္အရာမ်ားကုိ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသာ ေတြ႕ရွိရ မည္ျဖစ္သည္။ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားကုိ ၿခိမ္း ေျခာက္သည့္အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိလာ ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလက္ ရွိျမန္မာအစုိးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ဥေရာပ သမဂၢအပါအဝင္ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း ဘက္မွ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑အေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္ မည့္အလားအလာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရ ေသာ္လည္းလက္ရွိျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အားနည္းခ်က္မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနသည့္စီးပြား ေရးက႑၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း သင့္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည့္ က႑ မ်ားထဲတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း၌ အရွိအဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ က်ဆင္းမႈအခ်ဳိ႕ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခ အေနမွန္ကုိသိရွိေအာင္ ႀကိဳးစားကာတုိး တက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ေဆာင္ သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။
(Ref; Myanmar's Economy is Danger of Standing Still byPeter Janssen)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)