images
UN
UN
အႏၲရာယ္ရွိသည့္အေနအထားတြင္ ဆက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 31 October 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ယံုၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စြမ္းအင္က႑ တြင္ ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲႏုိင္သည့္ အေျခအေနမွာ လူဦးေရ၏ သံုးပံု တစ္ပံု ခန္႔ကိုသာ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြား လာႏုိင္ေသာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ထိုး သံုးသပ္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေပး ႏုိင္စြမ္း ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမည္ သာျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သံုးစြဲခမ်ားျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစလိုပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲခမ်ားကို စီးပြား ေရးအရ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ခြဲေဝမႈ အေျခအေနမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံခန္႔ ရွိေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားက႑အတြက္ ရရွိသည့္ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ဝန္းက်င္သာ ရွိေနသည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသံုးစြဲခမ်ား ျမင့္တင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ စဥ္းစားမည္ဆိုပါက ဦးစား ေပးအဆင့္တြင္ ရွိမေနပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေနထိုင္ေသာျပည္သူ မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေထာက္ပံ့ ႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့က်ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ဘ႑ာေရးက႑တြင္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ အလြန္အကြၽံ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္အတိုးႏႈန္းမ်ဳိးျဖစ္ ေပၚေစရန္ စီမံျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိဘဏ္မ်ားကို ေကာင္း စြာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္စနစ္မွာ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈအားနည္းသည့္အျပင္ အားနည္း ခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
သို႔ ေသာ္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ေကာင္းစြာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေသာ တင္းက်ပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးသင့္သည္။ အေသး စားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေခ်းေငြပိုမိုထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေပးျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ျပည္ တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အတိုးႏႈန္း မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းအား ဗဟိုဘဏ္က ဆံုးျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ေတာင္းခံလ်က္ရွိၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စြန္႔စား ရႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရာေရာက္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေခ်းေငြကာလသတ္မွတ္ ျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္လည္း ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား ေလ်ာ့ နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲခမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရပန္း စားသည့္အေနအထားမ်ဳိးတြင္ မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ရာခုိင္းႏႈန္း ၂ဝ ခန္႔သာလွ်င္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ဘဏ္စာရင္းရွိသူမ်ားထဲတြင္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိသူဦးေရမွာ လည္း ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာရွိျခင္း ေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားအေပၚ ေျပာင္းလဲ မႈတစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ပါက ဆႏၵမဲမည္မွ် ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အေျဖထြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္သည့္က႑မ်ား တြင္လည္း ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ဳိး တူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္ သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး က႑၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အရာမ်ား ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ အဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈ ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ စီးပြားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ မည့္အရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္ႏုိင္ေစ ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ နီးကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ခက္ခဲသည့္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မေရြးခ်ယ္ဘဲ ပစ္ပယ္ ထားမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေန သည္။
(Ref; Myanmar's Economy is Danger of Standing Still byPeter Janssen)