images
UN
UN
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားေပးအပ္သြားေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 05 November 2018
ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ က်င္းပခဲ့ေသာၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လစ္ လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ခုလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ခုနစ္ေနရာတြင္သာအႏုိင္ ရရွိခဲ့သည္္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အတည္ျပဳေၾကညာျခင္းမျပဳမီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေနရာ ခုနစ္ခု၌သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္း သားနယ္ေျမမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္တုိင္းရင္း သားမ်ား ေက်နပ္ေစမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ပါဝါခြဲေဝမႈ အပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ အႀကိဳစမ္းသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾက ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၏ဦးစားေပးရည္မွန္း ခ်က္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡရပ္စဲေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ေနာက္ ျပန္ဆုတ္သြားသည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ ရွိေနသည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမ မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနဆဲျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က'ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ဟာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြက မဲဆႏၵနယ္ေျမအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္ခုမွာ အေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ တုိင္း ရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္'ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳေၾက ညာျခင္းမရွိေသးခ်ိန္တြင္ ေဒသဆုိင္ရာမဲ႐ံု မ်ားတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းက 'ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ သင္ခန္းစာပါပဲ။ မဲဆႏၵနယ္တုိင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္ၿပီး လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ေတြလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက က်င္းပ ခဲ့ေသာအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏုိင္ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားျခင္းအေပၚေဝဖန္ မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားထဲတြင္ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏လစ္လပ္ ေနရာမ်ားႏွင့္အတူျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏လစ္လပ္ေနရာမ်ား လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဗမာတုိင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထုိင္သည့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာမဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြက္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္တြင္မူ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။တုိင္း ရင္းသားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေသာကခ်င္ ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္စားလွယ္ကို အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္စား လွယ္သည္ ဆႏၵမဲရရွိမႈတြင္ တတိယေန ရာတြင္သာ ရွိခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မွာမူ ဆႏၵမဲဒုတိယအမ်ား ဆံုးရရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးပါတီကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္ စားလွယ္က တပ္မေတာ္သားအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားက ရလဒ္ ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည္ဟုစိုးရိမ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာေရြး ေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕မ်ား က ေရြးေကာက္ပြဲကိုတာဝန္ယူခဲ့သူမ်ား သည္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာကာအမွားအယြင္း မရွိခဲ့ဟု ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ႀကီးမားသည့္ျပႆနာ မ်ား မရွိခဲ့ဘဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖင့္ၿပီးဆံုး သြားခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဦးဝင္းျမင့္အႏုိင္ရရွိ ခဲ့ဖူးသည့္တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
(Ref; Myanmar by-election results 'a lesson' for Suu Kyi's party By Thu Thu Aung, Simon Lewis)