images
UN
UN
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ရာထူးတိုး တန္းစီဇယားကို တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားအသင္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိဟုထုတ္ျပန္
ေအးခ်မ္းပိုပို Thursday, 08 November 2018
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရာထူး တိုးေျပာင္းတန္းစီဇယားသတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တကၠ သိုလ္ဆရာဆရာမမ်ား အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီမွအသိအမွတ္ ျပဳလက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တကၠ သိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားအသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (University Teacher's Association -UTA) ၏ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑မွ ဆရာဆရာမမ်ား အား တြဲဖက္ပါေမာကၡမွပါေမာကၡ ရာထူးသို႔လည္းေကာင္း၊ကထိကမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡရာထူးသို႔ လည္း ေကာင္း ရာထူးတိုးျမႇင္႔ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ တန္းစီဇယား သည္လက္ေတြ႕တြင္ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ မ်ားစြာကင္းကြာေနလ်က္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ဆရာဆရာမအမ်ားစုမွာ တန္းစီ ဇယား၏ေအာက္ဆံုးတြင္ေရာက္ရွိ ေနသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္သည့္ပညာေရးက႑ျဖစ္ သည့္ပညာေရးက႑အတြက္ လြန္ စြာအႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္အျပင္ အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာဆရာ ဆရာမတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ဘဝမ်ားကိုပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ား စြာသက္ေရာက္ႏိုင္ေစသည့္အတြက္ တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားအသင္း မွ အဆိုပါတန္းစီဇယားအား အသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၄င္းရာထူးတိုး တန္းစီဇယား ထုတ္ျပန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈအျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ံုးအမွတ္ ၁၃ တြင္ဆရာဆရာမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစည္း အေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ဆန္႕ က်င္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဆက္ လက္ဆြဲကိုင္ထားျခင္း၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ႏႊယ္ေသာ ဆရာ ဆရာမ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ဆရာဆရာမအားလံုးႏွင့္ ဆရာ ဆရာမအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိသည့္ Inclusiveness မျဖစ္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမရွိခဲ့သည့္အတြက္ UTAs ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္စြဲပါ UTAs ၏သေဘာထားေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၃/၂ဝ၁၇)သေဘာထား ထုတ္ျပန္ကန္႕ကြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အာဏာ ပိုင္မ်ားက ဆရာဆရာမ အမ်ားစု၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္မႈမရွိျခင္း၊ အေလးထားမႈမရွိျခင္း၊ လက္သင့္ ရာ ဆရာဆရာမအခ်ိဳ႕ႏွင္႔သာ ေဆြး ေႏြးၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ရာထူးတိုးတန္းစီ ဇယားသည္ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ လြဲမွား ေနျခင္း၊ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး စြမ္း ေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္သည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလံုးအတြက္ စိတ္ ဓာတ္က်ဆင္းေစၿပီး အလုပ္ထြက္ ရန္အထိပင္ စဥ္းစားေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ လူ႕ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားဆံုး႐ံႈး ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိျခင္း၊ အရည္ အခ်င္းမထိုက္တန္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားမွ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ဦး ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း၊ ဆရာဆရာမ မ်ားအၾကားေသြးကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေနလ်က္ရွိျခင္း၊လူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္ ျခင္း၊အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိေနျခင္း စသည္ျဖင့္ၾကားသိေနရသည့္အတြက္ UTAs အေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာတန္းစီ ဇယားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ရာထူး တိုး/ေျပာင္း တန္းစီဇယားအား အျမန္ဆံုးလႊမ္းမိုးပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ႏွင့္လတ္တေလာအေနျဖင့္ လက္ရွိ ရာထူးတိုး/ေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈ အား လူမွန္ေနရာမွန္ Meritocracy အေပၚအေျခခံေရး၊ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္အဂတိကင္းသည့္ရာထူးတိုးျမႇင္႔ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္အျမန္ဆံုး စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေရရွည္အား ျဖင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Self Autonomy) ႏွင္႔ ကိုယ္ပိုင္းျပ႒ာန္းခြင့္ (Self Determination) ကိုအေျခခံေသာ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေရး၊ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္အေလး အနက္ထုတ္ျပန္တိုက္တြန္းေတာင္း ဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။