images
UN
UN
သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အသိပညာေပး
Tuesday, 13 November 2018
အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး ဌာနႏွင့္ ကမၻာ့လူဦးေရရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (UNFPA )တို႔ပူးေပါင္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းယန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သန္း ေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ မ်ား အသိပညာေပးျခင္း၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္း အေဝးခန္းမ၌ ယေန႕ နံနက္ ၉နာရီ က ဒုတိယေန႔ ဆက္လက္က်င္းပ ခဲ့သည္။
ဒုတိယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ မသန္မစြမ္းမႈ ဆိုင္ရာ၊ေမြးဖြားျခင္း၊ေသဆံုးျခင္း ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ၊အိမ္အ သံုးအေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ကိုင္ေဆာင္သည့္လက္မွတ္အမ်ဳိး အစားမ်ား၊ဆန္းစစ္ေလ့လာအကဲ ျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အုပ္စု အလိုက္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၊လူမႈေရးအဖြဲ႔ အစည္းႏွင့္ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအင္အား ၅၅ဦးတက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္းသိရသည္။