images
UN
UN
ေရရွည္သေဘာေဆာင္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကိဳးပမ္းရဦးမည္
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Friday, 30 November 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က အတိတ္အား လက္ညိႇဳးထိုးအျပစ္ရွာေန ျခင္း၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္လြဲမွားခဲ့မႈ မ်ားကိုသာ ရွာေဖြေဝဖန္မႈျပဳလုပ္ေနျခင္း မ်ားထက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သင္ ခန္းစာယူကာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ နယ္ေျမသစ္ မ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ သိမ္းယူက်ဴးေက်ာ္မႈျပဳလုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ ဘဲ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ အာသံ ျပည္နယ္အတြင္းသို႔လည္း တရားမဝင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ကာ ေဒသခံမ်ား၏ေျမယာမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔က ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္အရာမ်ား လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ အိႏိၵယအား လြတ္လပ္ ေရးေပးအပ္ခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္း ပိုက္စဥ္က တည္ရွိခဲ့ေသာအက်ယ္အဝန္း အတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အေရွ႕ပါကစၥတန္ ႏွင့္ အေနာက္ပါကစၥတန္ဟု အမည္ေပး ခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ခြဲထြက္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ အျပင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားက ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္ နိမိတ္မ်ားအတြင္းသို႔ တရားမဝင္နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ကာ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား ၏ ေျမယာမ်ားအား အတင္းအက်ပ္က်ဴး ေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ လုယက္ယူငင္ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းသည္လည္း ၿဗိတိသွ်တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အရာမ်ား မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ကာလအတြင္း၌ လုပ္သားခေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔ ေခၚသြင္းလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အရာရွိမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား အတြင္း၌ ၄င္းတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
တရားဝင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ေဖာ္ ျပခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဘဂၤါလီသို႔မဟုုတ္ ၄င္းတို႔ေမြးဖြားရွင္သန္ခဲ့သည့္ေဒသအား အစြဲျပဳသည့္စကားလံုးျဖစ္ေသာ စစ္ တေကာင္းမြတ္စလင္ဆိုသည့္စကားလံုး မ်ားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ် တို႔က ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဆိုးေမြမ်ားျဖစ္ သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္ ပြားေနေသာ ေရရွည္သေဘာေဆာင္သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေလးေပးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိိႈင္ သည္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၏ လြတ္ လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေလးထား သည့္အသြင္ရွိသည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ျခင္းကို အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန ျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ တည္ ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတ္ မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေမာ္ဒန္တိုက်ဳိတိုင္းမ္းသတင္းဌာနက ''ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကို အား ေပးေထာက္ခံသူျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု လည္း ယူဆထားပံုရသည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အတြင္း၌ လက္ မွတ္ေရးထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ယူဆထားဖြယ္ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားကို သံုး သပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအား ၿခိမ္း ေျခာက္ေနသည့္အရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ကာ က႑အသီးသီးတြင္ ေရွ႕ သို႔ ေျခလွမ္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္''ဟု ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာအထူးကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕သည္လည္း အျမင္က်ဥ္း သည့္မူဝါဒမ်ဳိးအား ကိုင္စြဲထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး အား စိတ္ဝင္စားပံုမရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္သေဘာ ထားမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။
(Ref; Multi-ethnic and Multi-Religious Myanmar is Trying to Solve many Protracted Conflicts by Sawako Utsumi and Lee Jay Walker)