images
UN
UN
ဒီးေမာ႕ဆုိၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ့ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံး(ဥွွ) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေက်းရြာအေရာက္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္
ႀကီးဒဲရယ္ Thursday, 06 December 2018
ေဒသခံျပည္သူမ်ားလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံး(OSS)မွ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ကယား ျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ ဘုရား ျဖဴေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိသုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ ဖြဲ႕၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ေရးဦးစီးဌာန၊ အခြန္ဦးစီးဌာန၊ သစ္ ေတာဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ပါဝင္ ၾကၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္ ေသာေထာက္ခံခ်က္ဦးေရ ၂ဝ၊ အိမ္ ေထာင္စုတုိး/ေျပာင္းျပဳလုပ္ျခင္း ၃၅ဦး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းဦးေရ၃ဝႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလုိအပ္သည့္လုပ္ ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား က ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။