images
UN
UN
ေရွ႔ဆက္ရန္ခက္ခဲေနေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္႕ႏိုင္မႈေလ်ာ႕က်လာျခင္းမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Thursday, 06 December 2018
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ မႈမ်ားက်ဳိးေပါက္ျခင္းသည္ ေျမျပင္အေျခ အေန၌ ႀကီးမားသည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကရင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိေဒသအမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္ေပၚ ထြက္လာမည္ကုိစုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္လည္းမလုိလားအပ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားေပၚထြက္မလာေစရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာ ေဖြအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
ႏုိဝင္ဘာ ၆ရက္မွ ႏုိဝင္ဘာ ၁ဝရက္ အထိ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကုိ ဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္ ေလးဝါးတြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအားလုံးတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည့္အျပင္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးဗဟုိမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး၏လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ ေသာKNLA ကုိကုိယ္စားျပဳသည့္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ သမုိင္း အားျပန္လည္ၾကည့္႐ႈမည္ဆုိပါက အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းၾကားတြင္ အာဏာခြဲ ေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိ ေသာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း သုိ႔မ ဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေပၚခဲ့ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားၾကားတြင္ ကြဲျပား သည့္ အျမင္မ်ားရွိႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္ ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တညီတညြတ္တည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အေရး ေပၚအစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ျခင္း၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး၏အဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထား ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိခဲ့ေသာ အမ်ားလက္ ခံသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေျခ ခံ၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္ လက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကုိ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အတြင္း ၌ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အတြင္း ရွိမတူညီေသာ ရာထူးတာဝန္မ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူအသီးသီး၏ သေဘာထားမ်ားကုိရယူကာ အမ်ားစု၏ ဆႏၵကုိအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ ရန္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေဇာ္ဦးတုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ ညီခ်က္အတြင္း၌ ဆက္ရွိေနမည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ ပုံမွန္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔တက္ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႀကံဳေတြ႕ ေနေသာ ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အေျဖရွာႏုိင္ေစ ရန္ရည္ရြယ္ကာ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံမႈ မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ အစဥ္တစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခဲ့ေသာAshley South က ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ယုံၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေရးအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေလးေပးေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ပညာေရး၊ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္ေရး၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားစီ မံခန္႔ခြဲခြင့္ရရွိေရးဆုိသည့္ ေဒသတစ္ခု အား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခ်က္ခ်င္းျဖစ္ ေပၚေစမည့္က႑မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ေအာက္မွ အေပၚသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းရွိေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပး သူမ်ားအက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္႐ႈေစရန္တြန္းအား ေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရ ပန္းစားျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံ ေနသူမ်ားအားလုံးသည္ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ရန္လုိလားလ်က္ရွိသည္။ ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံးဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနမႈကုိ ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစဖြယ္ ရွိေနသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ ဖိအား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္နည္း လမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ မည္ဆိုပါက အနာဂတ္တြင္ဆက္စပ္ေန ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
(Ref; Little trust, Little Hope for Myanmar's Faltering peace try by Brian Mccartan)